MIJN SCHOUDER OPERATIE IN MEDINOVA WERD EEN DRAMA

Een onnodige schouderoperatie is voor mij een drama geworden.

Op deze site leest u over mijn slechte ervaringen met een schouderoperatie in de kliniek Medinova Zestienhoven te Rotterdam waar voor mij in 2008 een  drama is begonnen. Ik ben daar door dokter  J.W van Ommeren onnodig geopereerd en daardoor ben ik  chronisch pijnpatiënt  geworden... op mijn klachten hierover ben ik in het gelijk gesteld door de klachtencommissie ook bij het tuchtcollege is dr. van Ommeren geen onbekende de door mij  ingediende klachten zijn al in 2014 en 2015 gegrond verklaard zie elders op deze site. Maar zelfs daarna ging deze arts op dezelfde voet verder, en ook een andere patient diende daarvoor een klacht in, en ook die kreeg gelijk in 2017 zie  de zwarte lijst van artsen https://www.zwartelijstartsen.com/?s=van+ommeren  en zo kwam eindelijk ook een aantekening in het BIG register.

Lees ook  over de eigenaar van Medinova die het allemaal weinig kan schelen wat er in zijn klinieken  gebeurd zolang hij maar rijker blijft worden        www.fentenervanvlissingen-bedankt.nl 

NU NA 11 JAAR BEN IK NOG AAN HET PROCEDEREN OM NOG VERGOED TE WORDEN ZODAT IK DE GEVOLGEN VAN DE OPERATIES NOG IETS KAN REDUCEREN.MAAR HET BLIJFT TREKKEN AAN EEN DOOD PAARD. MET ENIGE GENE WIL IK NU GEBRUIK PROBEREN TE MAKEN OM JULLIE HULP TE VRAGEN.

CROWDFUNDING

MOMENTEEL ZIE IK OP TEGEN HET LATEN PLAATSEN VAN EEN SCHOUDERPROTHESE DIE NODIG IS OMDAT MIJN SCHOUDER STEEDS MEER ACHTERUIT GAAT DE PIJN WORDT STEEDS HEFTIGER.

NU HEB IK VAN DR. SAW IN KUALA LUMPUR GOED BERICHT, NAMELIJK WAT ZE IN DE KLINIEK VAN MEDINOVA KAPOT GEMAAKT HEBBEN KAN HIJ GOED KRIJGEN MET EEN STAMCEL BEHANDELING HELAAS HEEFT DE KLINIEK EN ZIJN BAAS MIJN SCHADE NIET VERGOED, ZE ZORGEN ERVOOR DAT OOK DE VERZEKERAAR HET NIET VERGOED.

OM HET DOEM SCENARIO VAN EEN PROTHESE TE VOORKOMEN HOOP IK HULP TE KRIJGEN ZIE DAARVOOR MIJN GROWDFUND PAGINA.

https://getfunded.nl/campagne/6553-help-chronisch-pijnpati-nt-na-medische-misser

 

ELKE DONNATIE HOE KLEIN OOK WORDT ERG GEWAARDEERD.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwR5Vpr_CyY&t=2938s

HIER EEN YOUTUBE LINK VOOR MENSEN DIE HET GELD WEL HEBBEN EN PIJNLIJKE KRAAKBEENSCHADE HEBBEN.

 

De directrice van de medinova kliniek is constant bezig met de verdediging van de arts ( vele orthopeden hebben mij nadien gezien) Maar ze dwongen zelfs voor de rechter af dat er een rapportage gemaakt moest worden door een arts die het goeddunken kon krijgen van Medinova ( alle artsen uit de lijst van deskundigen werden verworpen) Uiteindelijk heb ik me daar laten zien en is de gehele werkwijze van dr. van Ommeren onder de loep genomen... kosten 6250 euro.. En nog kan de Medinova directie zich niet vinden in de uitslag.... lees ook de briefwisselingen met de directie etc. Maar als laatste nieuws publiceer ik eerst alvast de bevindingen van de medisch deskundige ( het totale rapport is 26 pagina's en laat geen spaan heel hoe er in de Medinova kliniek wordt gewerkt:

Vragen van de rechter en antwoorden van de medisch deskundige zie onder :

Vraag 6

Is bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 toe en met medio 2010 gehandeld conform de in 2008/2010 geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag onder meer aandacht besteden aan de volgende aspecten: de bevindingen bij anamnese en (aanvullend) onderzoek

-        de indicatie voor de operaties op 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

-        het postoperatieve beleid na de operaties van 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

-        het plaatsen van de titanium ankers tijdens de derde operatie op 07-07-2010

Kunt u uw antwoord toelichten? Wiit u uw antwoord zo goed mogelijk voorzien van

literatuur?

Antwoord:

Bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 tot en met medio 2010 is niet gehandeld volgens de geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen. In mijn optiek zijn de anamnese waarbij pijnklachten op de voorgrond stonden en waarbij instabiliteit geen rol speelde niet in overeenstemming geweest met de werkdiagnose instabiliteit. Wel werden paralabrale cystes gezien welke een mogelijke verklaring voor pijnklachten zouden kunnen zijn. Dit is echter in het medisch dossier niet als differentiaaldiagnose of werkdiagnose opgenomen. In mijn optiek zou de indicatie voor de operatie op 09-09-2008 gevormd moeten zijn door de bevindingen van cysten op MRI-onderzoek in combinatie met de pijnklachten bij anamnese, Dit zou hebben geleid tot een decompressie van de cyste. Dit heeft echter niet plaatsgevonden bij de ingreep op 09-09-2008. Wat wel plaatsgevonden heeft, te weten een labrumfixatie op indicatie van instabiliteit, was in mijn optiek niet geïndiceerd. Ook de indicaties voor de ingrepen op 04-08-20ü9/ en 07-07-2010 zijn in mijn optiek onvoldoende beargumenteerd in het medisch dossier.

De plaats van inbrengen van het titanium anker tijdens de derde operatie op 07-07-2010 is niet terug te vinden in het dossier. Ook bij de video-opname is dit niet duidelijk Het komt voor dat een anker op de juiste plaats wordt ingebracht, maar migreert door de ondermijning van het subchondrale bot in het glenoid vanwege eerdere ankerplaatsing. Dit blijkt echter niet uit de opeenvolgende (CT-)scans. De plaats van het anker ten tijde van het verwijderen ervan in 2011 is een niet-acceptabele plaats voor een dergelijk anker. Het anker dient op de rand van het glenoid geplaatst te worden, juist ter voorkoming van schade aan het intra-articulaire kraakbeen. De plaatsing van het titanium anker was derhalve in mijn optiek niet volgens de standaard van de beroepsgroep.

Vraag 7

Indien u vraag 6 ontkennend heeft beantwoord, wilt u dan zo uitvoerig en gemotiveerd mogelijk toelichten waaruit dit onzorgvuldig handelen heeft bestaan en hoe wel gehandeld had moeten worden? wilt u bij uw antwoord zo mogelijk literatuur vermelden? Antwoord:

In mijn optiek heeft onzorgvuldig handelen bestaan uit een onjuiste indicatiestelling voor de eerste ingreep en tevens uit het achterwege laten van het behandelen van de cyste. Verder had in mijn optiek bij een tweede ingreep niet opnieuw een labrumfixatie dienen plaats te vinden gezien het ontbreken van instabiliteitsklachten en gezien het falen van de eerste repair zonder traumatische voorvallen of luxaties. De indicatie voor de derde ingreep op 07-07-2010 is zonder onderbouwing hiervoor in het dossier eveneens een teken van onzorgvuldig handelen. Bovendien was de plaatsing van het titanium anker niet juist. In mijn optiek ware het beter geweest indien bij de eerste ingreep decompressie van de cystes en nettoyage van het labrum had plaatsgevonden al dan niet in combinatie met een fixatie van het labrum. In mijn optiek was het beter geweest geen tweede en volgende ingrepen te verrichten. Hoogstens zou bij een tweede artroscopische ingreep nettoyage, verwijderen van aanwezig hechtmateriaal en kweken kunnen zijn verricht. De derde en volgende ingrepen hadden op die manier in mijn optiek voorkomen kunnen worden.

tot zover hoe een medisch deskundige over mijn casus rapporteerd leest u verder op mijn site ... hoe het is met de kwaliteit van Medinova en hoe je als gedupeerde patient hier behandeld wordt! Mijn laatste schrijven... zet ik hier ook gelijk onder.... en natuurlijk ontvang je hier geen behoorlijke reactie op..

Den Haag, 23 augustus 2017

Geachte heer Arnoldy/ mevrouw Wilke,

 Mijn laatste schrijven is alweer geweest op 8 februari dit jaar aan mevrouw R. Wilke. Waarvan ik had vernomen dat zij de nieuwe algemeen directeur is van Medinova. Met de vraag aan haar of zij op de hoogte is van mijn klachten en of zij de verantwoording draagt voor de missstappen gedaan door dokter Van Ommeren, waardoor ik grote schade heb geleden en of er van haar kant wel bereidwilligheid was om het advies van uw eigen klachtencommissie op te volgen. Het advies was mij met een financiële oplossing tegemoet te komen. De klachtencommissie had het zwaar opgevat wat mij bij Medinova is overkomen gezien haar uitspraak. Professor Hubben kent natuurlijk ook de tactiek van verzekeringen en hun in Nederland bekendstaande slechte vergoedingen m.b.t  smartengeld en heeft daar wellicht al in zijn uitspraak rekening mee gehouden.

In het airport hotel ben ik vervolgens uitgenodigd om vanuit Medinova een financiële genoegdoening te komen bespreken dat geheel los zou staan van uw verzekeraar. Na een zeer lange  e-mailwisseling met Willemijn Akkerman heb toen duidelijk aangegeven alleen bereid te zijn om op uw uitnodiging in het Airport Hotel in te gaan, als het gesprek inhoudelijk zou gaan om tot een reëel bedrag te komen voor al wat mij in uw kliniek is overkomen.

http://www.mijn-schouderoperatie-medinova.nl/202954542

Met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan.  Daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld.

Op voorhand heb ik u uitdrukkelijk verzocht om net na uw aanstelling als nieuw algemeen directeur mij niet te willen voorzien van de “zogenaamde welgemeende excuses” namens Medinova. Helaas had u de arrogantie om een groot deel van de gesprekstijd toch te gaan prediken waarom u wel vond dat u het recht zou moeten hebben mij van excuses te voorzien. Na eigen zeggen had u mijn casus ook goed bestudeerd en moest ik verder van u aanhoren dat u de klachtencommissie van Medinova in haar uitspraak zeer serieus nam. In uw eigen bewoording citeer ik u:

U heeft geklaagd, daar is een procedure geweest daar is een uitkomst geweest, de commissie heeft daar iets van gevonden. En dat is voor ons belangrijk.. dat is voor ons een heel belangrijk orgaan.. die hebben we daar speciaal voor ingesteld.. De commissie heeft u ook op een groot aantal punten gelijk gegeven.. er is gebleken dat een aantal dingen niet goed zijn gegaan…en dat is natuurlijk heel vervelend dat het zo gegaan is. En ik zit zo in elkaar dat als er iets niet goed gegaan is… en dat gebeurd soms in een organisatie.. dan is het ook mijn recht om u het tegen u te zeggen dat het ons spijt… of u dat nu accepteert of niet… we zijn een bedrijf om mensen van hun bewegingsbeperkingen af te helpen en dat is bij u niet goed gegaan… dat vind ik heel vervelend en dat kan ik niet terugdraaien dat is gewoon geschiedenis.. ik kan alleen vooruit kijken.

Wat ik deel met de klachtencommissie is dat ze zeggen dat het merendeel van de klachten gegrond is. Ik aanvaard dat gewoon… we hebben het gewoon niet goed gedaan. En de aanbevelingen die de klachtencommissie geeft die aanvaard ik en daar probeer ik uitvoering aan te geven..

Mooie praatjes maar het  gesprek kwam er uiteindelijk eigenlijk op neer, dat u mij onder valse voorwendselen had uitgenodigd! Een financiële oplossing  werd helemaal niet besproken U vertelde dat u wel “eventjes” naar de verzekeraar zou gaan om de zaak te bespoedigen en daarna zou bezien hoeveel u uit moreel oogpunt zou bijleggen vanuit Medinova. De uitnodiging was dus een “wassen neus”, u had alle tijd genomen mijn casus te bespreken met de artsen in Medinova, de rapportage van uw klachtencommissie te lezen (welk orgaan u zogenaamd hoog achtte). Van Ommeren zelf en collega artsen heeft u allemaal kunnen horen en heeft hierna besloten mij ( tegen mijn uitdrukkelijke wil) excuses aan te bieden.

Het duurde dan ook niet lang, dat u onder pressie  van uw verzekeraar ( die ook wel bekend staat niet bereidwillig te zijn, patiënten, die schade hebben opgelopen na medische missers, hun schade te vergoeden (Neem eens de moeite om jurisprudentie  te lezen inzake gedupeerde patiënten… maar er een hele strategie op nahouden om patiënten met pappen en nat houden bezig te houden en het liefst nog schades aan de patiënt zelf willen wijten) om te draaien als een blad aan de boom en uw bovenstaande  relaas was spontaan weer ingetrokken

Dit na gesprekken met lui die mij nimmer hebben gezien, achtte u deze ineens beter in staat dan artsen in “eigen huis” en een klachtencommissie, die er NB 17 maanden voor heeft uitgetrokken !  U heeft zelfs speciaal een orthopedisch chirurg aan de klachtencommissie toegevoegd om zo tot een goede uitspraak te kunnen komen .Volgens het protocol had ik maar 4 maanden hoeven wachten op een afhandeling! … maar als uitspraken niet bevallen bij Medinova… zit iedereen er altijd maar naast… klachtencommissies, second opinions … NB door Medinova zelf aangevraagd zoals een dr. Willems etc. etc.

 

Terugkomend op mijn laatste schrijven aan mevrouw Wilke, de thans nieuwe directeur, heb ik ook van haar geen fatsoenlijk antwoord mogen ontvangen en lijkt ze uit hetzelfde hout gesneden te zijn zoals ik inmiddels het Medinova team heb leren kennen ( weinig verantwoordelijkheid, weinig op hebben met klachten commissies ,tuchtcolleges, rapportages en meningen van artsen uit andere ziekenhuizen.

Waarschijnlijk heeft ook zij mijn brief niet eens doorgenomen of zich ingelezen welke strijd ik in ben beland… en de brief keurig geapporteerd aan uw verzekeraar en advocaten. Of zij verder op de hoogte is van mijn casus, wat mij is overkomen, hoe onze briefwisseling verder is verlopen en de eerdere briefwisseling met uw belabberde klachtenfunctionaris Willemijn Akkerman …. een klachtenfunctionaris die post niet doorstuurt en vragen achterhoud om een “arme ziel “als een van Ommeren niet verder te belasten…. begrijpt al vrij weinig wat haar taak is in een organisatie in de gezondheidszorg en zou bij een regulier serieus werkend ziekenhuis er  linea recta uitgesmeten zijn, dit zegt al genoeg hoe er op directie niveau invulling wordt gegeven aan verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg en i.p.v het personeel in het gareel te houden bij onjuiste invulling van de taken , deze op alle manieren de hand boven het hoofd te houden.

NB is een anesthesie medewerker ontslagen na klachten van mij… maar wie is er verantwoordelijk in de operatie kamer en liet zijn patiënt in een washok/kleedruimte behandelen met wat pleistertjes met een puntje er in tegen hevige schouderklachten na een losgeraakte operatie met experimenteel operatie materiaal en dit tussen zijn werkzaamheden door… J.W van Ommeren

In ons gesprek van 2013 had ik u al aangegeven, dat ik bij deze  gang van zake zoals door de directie van Medinova is ingezet en zich niet houden aan gemaakte afspraken Ik me over Van Ommeren ook zou beklagen bij het Regionaal Tuchtcollege. Wat ik dan ook gedaan heb en waarvan de resultaten u bekend zijn.

Ik zou volgens uw eigen zeggen gezegd hebben met Van Ommeren door te gaan” totdat de laatste druppel bloed gedronken is  U en uw handlanger W.Akkerman hebben van deze  spreekwoordelijke  term het zelfs gepresteerd om deze uitspraak te gaan betitelen als een fysieke bedreiging richting van Ommeren en gezin , om mij als gedupeerde patiënt ook nog in een kwaaddaglicht te zetten.

Gelukkig zitten er in het Tuchtcollege nogal wat capabele mensen ook al hebben Van Ommeren en de directie van Medinova hier niet veel mee op gezien de uitspraken nadien dat jullie je er maar niet in kunnen vinden!  Als iemand zich er niet in kan vinden ben ik het… gegrond verklaarde klachten maar een arts die tot tweemaal toe alleen een berisping krijgt..

Ten eerste kon Van Ommeren zich al niet vinden in de uitspraak van uw eigen klachtencommissie onder leiding van voorzitter Prof. Hubben…. Waarin een orthopeed was aangenomen die over één van de klachten zelf is beticht dr Bom ( belangenverstrengeling met een firma van  operatie materiaal) heb ik zelfs gewraakt en is niet gehonoreerd, krijgt ook nog een staartje helaas ontbreekt me door alle medicatie en pijn me vaak de energie.. maar alles op zijn tijd.

Maar ook de uitspraken van het Tuchtcollege kon hij zich niet vinden. N.B. twee verschillende procedures, tweemaal verschillende commissie leden, maar  Van Ommeren en Medinova directie kan zich alleen vinden in eigen gelijk.

Ook rapportages van zeer gerenommeerde artsen in Nederland, orthopeden van naam en faam, zoals een dokter van Arkel, wijlen dokter Te Slaa en zelfs de conclusie van dokter Willems waar hij mezelf naartoe heeft gestuurd werd terzijde geschoven.

Een in België als zeer vakkundig bekend staande arts, dokter Mortelé, die de misstanden in mijn schouder heeft gezien en vastgelegd werden  door u en uw gevolg weggezet als een beunhaas, die door vakgenoten niet als schouderspecialist zou worden erkend. 

Als ik de dossiers er nog eens nalees is er eigenlijk in heel Nederland geen kennis van zaken volgens Medinova in de orthopedie en staat de eenling dokter Van Ommeren bovenaan de lijst.

Maar er  zou slechts één andere orthopeed in heel Nederland een goede en eerlijke rapportage kunnen maken over het wel of niet juist handelen door Van Ommeren. Dokter Giesberts van het Maxima ziekenhuis te Eindhoven daar heeft u 4 jaar op gehamerd dat ik mij daar zou moeten laten zien.

Zelfs voor de rechter heeft uw belangenbehartiger namens u alle andere artsen, uit de lijst van aangewezen artsen , die een rapportage kunnen maken omdat zij daar gespecialiseerd in zijn  afgewezen. Of ze waren niet kundig genoeg, of uw verzekeraar had een slechte ervaring met ze en een ieder, die ooit met dokter Willems in aanraking was geweest zou ook als partijdig bestempeld kunnen worden en de mening van dr. Willems werd al helemaal niet gewaardeerd NB een man die op verzoek van v Ommeren zelf een bijna 6 uur durend onderzoek heeft verricht ( van Ommeren besteedde slechts 20 minuten intake voor me .. om me na het weekend op de operatie tafel terug te zien)

Eerder voerde ik op advies van v Ommeren een procedure tegen zijn vrienden van de firma Depuy… waarna hij besloot toch even de hete kastanjes voor ze uit het vuur te halen…Ik memoreer u zijn antwoord richting het tuchtcollege toen hier vragen over werden gesteld hij met een rode kop vertelde… ik citeer : “Misschien heb ik me wel wat te veel de woorden in de mond laten leggen door hun medisch adviseur “  !! Voorheen heb ik hem zelfs gevraagd, n.a.v zijn aan mij gedane uitspraken te willen getuigen. Het antwoord wat ik kreeg, was “daar heb ik helemaal geen tijd voor, wel als jullie mijn dure tijd betalen…”

Ik heb geen idee wie nu zijn dure tijd betaald,maar  inmiddels heeft hij de ervaring hoelang tuchtprocedures duren . Al eerder heb ik het Tuchtcollege aangegeven dat ik ook mijn overige tuchtklachten nog moest indienen, welke zou gaan over de medische be(mis)handeling. Diverse adviezen heb ik opgevolgd hiermee te wachten tot er ook een duidelijk medisch deskundige rapport klaar zou liggen.

Inmiddels zal ook u de rapportage van dr Giesberts  bereikt  hebben. Zoals u heeft kunnen lezen staat Van Ommeren geheel als enige achter zijn werkwijze. Nu ook dokter Giesberts zich duidelijk heeft uitgesproken, ga ik dan ook met het volste vertrouwen deze tuchtprocedure in. 

 

Overigens in uw schrijven van  24 maart 2013, heeft u aangeboden mijn helft van de medische expertise te vergoeden. De rekening hiervan is €6250 waarvan de helft inmiddels door mij is vergoed .Mijn gegevens en rekening nummer zijn u bekend!

Zoals gezegd zou ik doorgaan” tot de laatste druppel bloed gedronken is “  Dit geldt  nog steeds en natuurlijk mag hij zijn advocaat hier weer mee laten wapperen. U kent mij inmiddels, ik strijd met een open vizier en heb geen achterbakse Medinova mentaliteit. Want hoe door jullie wordt omgegaan met gedupeerde, en voor het leven getekende patiënten lusten de honden geen brood van..mijn leven is totaal verwoest… en mijnheer voelt het als bedreiging als voor hem bestemde post op de deurmat valt… omdat een klachtenfunctionaris besloot voor hem bestemde post niet door sturen ( Akkerman als katvanger ) om de  tere ziel te besparen … omdat er al zoveel te doen was over mijn casus… hallo … ? als er ergens veel te doen is over mijn casus is het hier.. mijnheer van Ommeren kan (nog) gewoon doorwerken en verdiend geen cent minder..

Ik had eerst de tuchtprocedure tegen dokter Vishjager willen voeren, maar nu de medische rapportage eenmaal binnen is zal ik nu eerst mijn klaagschrift over mijn medische behandeling door Van Ommeren inbrengen. Buiten het medisch deskundige rapport van de enige arts in Nederland die voor u kundig genoeg was om dit te verzorgen…  zeg u frank en vrij dat ook deze brief aan u hiervan een onderdeel zal uitmaken, ik neem geen blad voor de mond dat is ook de reden dat ik zelf mijn klaagschrift verzorg… men mag denken van mijn spreek en schrijftaal wat men wil, ik heb niet gestudeerd om voor klachtencommissies en tuchtcolleges te schrijven Medinova heeft dit tot mijn lot gemaakt …. Helaas maar  jullie spel kent alleen verliezers, ik heb namelijk mijn gezondheid en mijn levensvreugde en toekomst dromen inkomsten vrienden en relaties al verloren en sta op de zijlijn in het leven…. maar eerlijkheid duurt het langst en daarom gaat van Ommeren dan ook verliezen..

Dit schrijven gaat uiteraard naar alle betrokkenen en belanghebbende ,zoals  dokter Vishjager, en ook per aangetekend schrijven naar het privéadres van dokter Van Ommeren. Ik wil namelijk graag zekerheid dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van mijn schrijven. In het verleden werd uw eigen klachtenfunctionaris al aangesproken, zowel door het tuchtcollege als uw eigen klachtencommissie, dat het niet gebruikelijk is post achter te houden haar grapje heeft twee jaar gekost Miss Christe kon er waarschijnlijk een mooie vakantie van betalen zonder iets te kunnen betekenen… we gaan nu door naar de volgende ronde!

Mocht u naar aanleiding van de uitgebreide rapportage van dokter Giesberts, alsnog gevolg willen geven aan de aanbeveling van uw klachtencommissie. Dat wil zeggen voor mij vanuit Medinova een financiële tegemoetkoming te doen toekomen geheel buiten de verzekeraar om verneem ik dit graag per omgaande even als u eerdere belofte de helft van de medische expertise voor uw rekening te nemen.

Verder heeft aangeboden behulpzaam te zijn met een eventuele hulp naar het buitenland voor de beste schouderspecialisten, zie uw schrijven van .24 maart 2013 en u herhaalt dit in uw schrijven van 02 april 2013 maar het kwam er op neer dat u een lijstje door een secretaresse heeft laten opstellen wie van naam en faam zijn ( in de mail die niet voor mij bestemd was…. Vraagt u nog doodleuk nog even  te controleren of de namen goed geschreven waren… al even opmerkelijk als dat via de secretaresse van Hubben … via zijn advocaten kantoor een heel pak werd opgestuurd dat ook al  ging het over mij … en niet voor mijn ogen bestemd was…  gezien het inhoudelijk ging over zaken die niet bij hem hadden horen te liggen als… voorzitter van de klachtenccm… hebben we nog heel wat te schrijven in de toekomst naar deze of gene… dit terzijde maar even bij mijn ziektekosten verzekeraar wat tripjes met begeleiding naar *Singapore regelen is al net zo een zelfoverschatting als even bij de VvAa mijn zaak bespoedigen.

Terugkomend op het lijstje specialisten( die ik zelf ook van het net kon plukken ) inmiddels is duidelijk geworden, dat er na de drie ingrepen van Van Ommeren momenteel alleen zeer zware pijnstilling gegeven kan worden  waarvan ik helaas ook zeer zware bijwerkingen heb. Wellicht heeft u de rapportage ingezien van de slaappoli, dat ik na geslapen te hebben met allerlei meetapparatuur, maar 15 uur per week slaap en de rest lig te woelen van de pijn.

Door de bijgekomen pijn punten , nadat ik bij Van Ommeren ben behandeld ben ik aan morfine begonnen na de derde operatie waarbij ik tegen beter weten in titanium ankers zijn in gebracht op een ongebruikelijke plek is er ook een constante pijn bij het schoudergewricht, waar ik nooit eerder pijn had gehad ontstaan en is het morfine gebruik van 2 microgram opgelopen tot 50 microgram transmedaal. En voor de doorbraak pijnen snuif ik de gehele dag morfine van 100 microgram, waarvan ook zware bijwerkingen. Buiten dat de medicatie een verslavende werking heeft en ik wellicht ook nog kliniek moet bezoeken voor een medicijnverslaving heb ik het idee ook geen lang leven te hebben met dit gebruik ademstilstanden verstoppingen en de hele rits aan bijwerkingen zal ik moeten nemen om af en toe een scherp randje van de pijn te krijgen, zwaar over doseren om op hoorzittingen te verschijnen etc.

Het beschadigde kraakbeen probeer ik zoveel mogelijk intact te houden en betaal me scheel aan  synofit  €99 euro per maand en hoge doseringen dure potten glucosamine en zelfs ostenil injectie moet ik zelf betalen . dit gebruik ik omdat mij al voorgehouden is dat ik vroeg of laat in aanmerking ga komen voor een schouderprothese. De enige mogelijkheid m.b.t. mijn kraakbeenschade is een peperdure behandeling in *Singapore, door dokter Saw.

Via de reacties die ik krijg op mijn website heb ik hiervan gehoord van een andere patiënt, die kraakbeenschade daar heeft weten op te lossen en die is daar een slordige €30.000 aan kwijt geweest aan behandelingen en reiskosten.

Zoals gezegd is na mijn behandeling door van Ommeren mijn leven totaal anders geworden, Ik heb geen idee wat de eigenaar van Medinova ( de eindverantwoordelijke) verder van plan is met mij .. die volgens u precies op de hoogt is wat er gebeurd is en van de hoed en de rand weet… die zou zich kapot moeten schamen met al zijn weelde en televisie praatjes over familie bedrijven… ook die spreek ik vroeg of laat

Mijn planning is nu als volgt; Eerst mijn tuchtklacht over Van Ommeren in te dienen zoals het tuchtcollege gevraagd heeft zullen de resterende klachten nu in éénmaal ingediend worden, gezien de meerdere operaties, het Depuy verhaal  is het weer een aardige lijst het tuchtcollege heeft dan ook toegezegd op mijn verzoek gezien het nog grote aantal klachten meer tijd voor de zitting uit te trekken, ik zal dus aan het verzoek voldoen om alle verdere klachten in één klaagschrift te bundelen.

De ervaring leert dat dit wel weer een jaar in beslag zal kunnen nemen, vervolgens zal ik de tuchtklachten tegen dokter Vishjager indienen. Daarna zal ik bekijken hoe Medinova zelf aan te pakken.

Dit schrijven kunt u natuurlijk nu al bij uw huisadvocaat deponeren, waar bij ik vooraf al voor hun aanteken dat mijn advocaten, welke tot nu bij u bekend zijn, mij alleen bijstaan in de aansprakelijkheidsprocedure en niet verder zullen in gaan op verzoeken over te brengen om niet naar Van Ommeren zijn privé adres te schrijven ( misschien is er een instantie waarhij mij kan aanklagen over het versturen van post op een privé adres… ik weet het niet mocht het strafbaar zijn zal ik die straf ondergaan )

Ook zullen mijn belangenbehartigers niet in gaan op schrijven van uw advocaten over eventuele afhandeling mbt het advies van de klachtencommissie.

Ook zullen zeker geen enkele betrokkenheid hebben met de nog in te dienen tuchtprocedures welke ik nog ga  opstarten. Dit doe ik op de mij gebruikelijke manier, d.w.z. dat ik mijn klaagschriften zelf indien en ik zal pas later kijken,wie ik neem voor repliek etc. en om mij tijdens de hoorzitting bij het tuchtcollege zal laten bijstaan het zal er eentje uit jullie regio worden en bij de noodzaak om het te beslechten bij het centraal tuchtcollege één uit Den Haag.

Ik heb hier inmiddels genoeg ervaring mee en ook dit maal het volste vertrouwen in het tuchtcollege dat het zal komen tot gegrond verklaarde klachten (eerlijkheid duurt het langst)

Ik hoop natuurlijk ten stelligste dat Van Ommeren, ditmaal iets meer krijgt als een waarschuwing, want het optrekken van zijn gezonde schouders en het constant maar niet eens zijn met uitspraken gedaan door artsen, klachtencommissie en tuchtcolleges is in mijn beleving een gevaar voor de gezondheid van meerdere patiënten.

Het zal het tuchtcollege door mij duidelijk gemaakt worden  dat Van Ommeren de mentaliteit heeft om van niemand een kritische noot te aanvaarden niet van welke klachtencommissie, collega artsen in het veld tuchtcolleges dan ook,  in de rapportage van Giesberts zal hij zich natuurlijk weer niet kunnen vinden…. Maar goed jullie hebben haar zelf uitgezocht, ik heb me zelfs verzet en had gehoopt dat de rechter  nu ik alleen niet door dr. Giesberts gezien wilde worden ( omdat jullie hier op bleven persisteren) er random eentje zou hebben aangewezen.. maar goed na alles wat er gepasseerd is bij van Ommeren zal er geen enkele vakgenoot te vinden zijn die het juist handelen zou hebben gevonden ( de enige die van Ommeren in het gelijk wil stellen is het medisch wonder van een medisch adviseur werkend voor jullie verzekering die zonder een patiënt te hebben gezien op verzoek van zijn baas boven de specialisten moet gaan staan om schade uitkeringen te voorkomen..

 Ik hoop jullie weer voldoende te hebben geïnformeerd hoe we nu verder gaan.

 

cc algemeen directeur Medinova R.Wilke , M.Vischjager, J.W van Ommeren

 

Het leven met chronische pijn is een hel ... veel mensen begrijpen dat niet zeker als er niets aan je te zien is... ik mis geen been.. zit nog niet in een rolstoel en kanker heb ik ook al niet zit wel aan de dezelfde pijn medicatie Opiaten die steeds meer ingenomen en gesnoven moeten worden om een randje van de pijn er af te krijgen.. ik had dan ook veel herkenning toen ik  de documantaire HELSE PIJN zag waarin een jongen ook al een tijd dagelijks pijn heeft ( ik heb het sinds ik geopereerd ben door dr. van Ommeren alweer 9 jaar geleden dagelijks en vooral nachtelijke pijn ) Natuurlijk wil ik ook zo niet door... maar zo makkelijk komt hij niet van mij af... onder aan deze bladzijde ziet u een foto van de medicatie die ik dagelijks moet gebruiken nadat ik door van Ommeren bij Medinova ben geopereerd, helaas heeft dit jaren lange gebruik nu ook geresulteerd in een morfine verslaving... waarvoor nu hulp wordt gezocht.

 

Wat mijn site betreft  zal ik hier alles tot in detail vermelden van de onnodige eerste operatie, over het gebruik van falend operatie materiaal, over een revisie operatie die daardoor ook los liet. Totaal ben ik in Medinova tot 4 maal toe geopereerd omdat na de onnodige operatie vervolg operaties nodig waren. U leest alles over de tussen liggende periodes van ellende, van pijn slapeloosheid pijnpoli etc. Ik vertel u hoe de chirurg eerst het materiaal de schuld gaf en hoe hij het verhaal veranderde nadat ik de firma aansprakelijk stelde. De arts bleek met de firma die de materialen leverde( Depuy al eerder in het nieuws met de afaire van de heup protheses ) waardoor mijn eerste operatie los liet een vriendschappelijke band te hebben. U krijgt een totale inzage in de procedures e-mailwisselingen. U zult lezen hoe ik een pijn traject werd ingestuurd terwijl de operatie los had gelaten. Hoe ik in Medinova daarvoor acupunctuur kreeg door een vage acupuncturist die pleistertjes plakte  op de hevige pijn plaatsen.  U zult uitgebreid lezen over nog meer operaties met ander materiaal dat mijn kraakbeen doorboorde, waar Medinova dr. J.W van Ommeren mij maanden mee liet doorlopen, u leest over vervolg operaties om materiaal weer te laten verwijderen.

 Verder zal het verhaal u verbazen dat ik vele tweede meningen heb gekregen dat de eerste operatie onnodig was, ik had cyste die drukte op een zenuw. Dit stond ook duidelijk in de Mri. Alle operatie verslagen zult u op deze site vinden. Er is een klachten procedure geweest ook daar is het nodige over te zeggen commissie leden werden speciaal voor mij aangetrokken dat duurde 17 maanden Nb een arts. Dr. Bom die zelf in kro reporter is beschuldigd van belangenverstrengeling met Depuy ( zie de link  MEDIA) nam zitting in deze commissie!

 U zult alle in en outs* lezen hoe ik grotendeels in het gelijk ben gesteld door de klachtencommissie. U zult lezen hoe Medinova met de adviezen van de klachten commissie om is gegaan ( advies een passende financiele oplossing ) U zult lezen dat er slechts excuses worden aangeboden.. ondanks Medinova net is overgenomen door een van de rijkste families van Nederland

U zult lezen hoe de verzekeraar van Medinova de VvAA de zaak behandeld , hoe belabberd er door de kliniek zelf omgegaan wordt met gegrond verklaarde klachten, hoe de Igz zo een zaak onderzoekt kortom alle details hoe mijn bezoek aan een kliniek met korte wachttijden van mijn leven een drama heeft gemaakt.

U zult lezen wat dit allemaal tot gevolgen heeft gehad mijn dossier bestaat inmiddels uit 11 vuistdikke ordners ik zal de komende maanden deze site volledig up-daten tot in detail wat voor een operatie materiaal is gebruikt omdat wellicht meerdere patiënten zich herkennen met loslatingen zal hier ook een contact adres voor komen.

Ik zal ook uitgebreid over mijn persoonlijk leed vertellen , wat dagelijkse pijn met je doet. 

Tegen de tijd dat de site klaar is zal ik ook in de media mijn verhaal doen. Momenteel zult u Medinova vaak op hun eigen marnier in de media treffen in allerlei gezondheidsprogramma’s maken ze melding van de rompslomp bij de reguliere ziekenhuizen die te traag zijn en te  lange wachttijden zouden hebben omdat er veel disciplines onder één dak zijn..  Maar zoals u uit mijn verhaal zult opmaken ben je erg ver van huis als er in zo een kleine kliniek wat misgaat.. besef u ook dat deze kliniek alleen goed kan verdienen aan operaties…   denkt u daarbij aan mijn verhaal...  ik had cyste drie eerdere orthopeaden zouden mij niet geopereerd hebben .. ook chirurgen die ik nadien heb gesproken zelfs collega in dezelfde kliniek zou in eerste instantie de cyste uitgespoeld hebben die op een zenuw drukte.. maar kan je daar wat aan verdienen...   Nu heb ik dus heftige pijnklachten overgehouden zit zwaar aan de medicatie o.a morfine, amytriptiline, lyrica etc. slaap niet meer van de pijn en lig soms tot 17 uur per dag op bed om proberen wat slaap en rust te krijgen..  de overige tijd probeer ik te spenderen aan mijn juridische strijd, vervolg klachten. Het voor de klachtencommissie brengen en het aanhangig maken bij het tucht college, het bezoeken van pijnpoli, en vanaf mei het onderhouden en updaten van deze website

* De site is om bepaalde redenen nog  niet helemaal upto date !

De laatste update's op deze site zijn van op 03-februari -2018  de laatste stand van zaken, staat voortaan in het menu onder STAND VAN ZAKEN NU o.a leest u de laatste ontwikkelingen inzake uitspraak van het centraal tuchtcollege.

De rapportage van een onbevoordeeld medisch deskundige is inmiddels binnen heb het hier ook op de home geplaatst!

Tevens de Directrice en haar handlangers nog eens aangeschreven zie ook hier op de home.