KLACHT GEMELD BIJ HET TUCHTCOLLEGE

NADAT ER GEEN ENKELE OPLOSSING IS GEBODEN DOOR DE DIRECTIE BEN IK BEGONNEN MIJN KLACHTEN OOK BIJ TUCHTCOLLEGE IN TE BRENGEN

MET ENIGE GENE VRAAG IK NU IN (2019)  JULLIE HULP ( na 10 jaar strijd ) VIA EEN GROWDFUNDINGSITE ZIE DE LINK HIER ONDER:

https://getfunded.nl/campagne/6553-help-chronisch-pijnpati-nt-na-medische-misser

 

Deze klacht betreft dat dr. van Ommeren mij geen leesbare versie wil geven van het patientendossier, zoals u kunt lezen onder afwikkeling klacht werdt mij structureel geweigerd een leesbare versie van mijn patienten dossier te verstrekken ... iets waar je als patient gewoon recht op hebt.

                                                        Klaagschrift 2 maart 2013

 Aan de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag

 Naam : de Beer Dient een klacht in tegen de orthopedisch chirurg Naam en voorletters : J.W van Ommeren Medinova Kliniek Zestienhoven

Ik  als klager heb een rechtstreeks belang bij het indienen van een klacht omdat ik  patiënt ben geweest bij dr. Van Ommeren en urgent over een leesbare versie van mijn patiënten dossier wil beschikken.

Momenteel krijg ik deze ondanks herhaaldelijk vragen niet. Ik wil erg graag op korte termijn naar het buitenland om mij te laten behandelen. Het patiënten dossier is daarbij voor mij van groot belang. Geweigerd wordt mij consult aantekeningen in een leesbare versie te vertrekken NB omdat er dan misschien vragen of discussie van mijn kant over kan ontstaan.

 Aan de klacht liggen de volgende feiten ten grondslag:

 Ik ben diverse malen geopereerd door dr. Van Ommeren hier is erg veel misgegaan en heb ik waarschijnlijk onherstelbare schade opgelopen d.w.z dat er veel pijn is bijgekomen waarvoor ik bij de pijnpoli behandeld wordt helaas zonder succes. de arts is dan ook aansprakelijk gesteld. Tevens is er door mij een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de zorginstelling zelf. Daarop zijn mijn meeste klachten dan ook gegrond verklaard ( zie bijlage 1) ook de Igz heeft zich hier over gebogen ( zie bijlage 2 ). Al lange tijd vraag ik nu om een gedeelte van mijn patiënten dossier te mogen ontvangen in een leesbare getypte versie. Dit betreft de aantekeningen van de consulten die door van Ommeren zijn gemaakt en zeer slecht te lezen zijn. Ondanks de uitspraak van de klachtencommissie waarin ik in het gelijk ben gesteld weigert van Ommeren tot op de dag van vandaag om het in een voor mij leesbaar bestand te zetten. Ik geef u in ( bijlage 3 ) een lijstje met  de data met mijn citaten waaruit blijkt dat mijn vragen schriftelijk en helder zijn gesteld maar geweigerd wordt het voor mij leesbaar te maken.

 Ik verwijt de aangeklaagde, kort samengevat, dat hij mij alleen een slecht leesbare kopie van zijn aantekeningen ( een voorbeeld van wat bladzijde voeg ik in bijlage 4 ) van mijn medisch dossier wil verstrekken ik heb het recht om een getypte versie te ontvangen. Door mij een niet leesbaar dossier te verstrekken en structureel geen gehoor geeft om het voor mij uit te laten typen schendt van Ommeren zijn dossierplicht volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Er wordt nu gesteld dat mijn verzoek  intern is besproken en ook geadviseerd is door een externe jurist mij dit te weigeren! Ik beklaag mij er over dat van Ommeren zich in alle bochten wringt mij niet in een leesbare versie te willen voorzien. Wat het advies na een intern overleg is regardeert mij niet, ook niet wat zijn externe jurist uit een strategisch oog punt adviseert mag volgens mij geen belang aan gehecht worden. Volgens informatie op het internet ( bijlage 5 ) is het mijn recht om te kunnen beschikken over een voor mij leesbaar exemplaar van het patiënten dossier. Al eerder in mijn klachten richting de klachten commissie presteerde van Ommeren het de schuld altijd bij een ander neer te leggen zoals de secretaresse, zelfs ben ik ervan beschuldigd dat ik zelf dossier stukken zou hebben gestolen. Na later onderzoek bleken die gewoon in de kliniek te zijn. Ik wil hier graag een einde aanmaken en beklaag me nu eerst op dit punt bij uw college, het in bezit krijgen van een voor mij leesbaar dossier is voor mij van groot belang.

Ik vraag uw college,

 1) mijn klacht m.b.t   het niet nakomen van de  dossierplicht volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst gegrond te verklaren.

 2) de arts te berispen omdat hij al eerder een uitspraak ontving van de eigen klachten commissie. waarop de kliniek Nb laat weten aan de klachten commissie maatregelen te gaan nemen … in de toekomst… maar aan mijn verzoek wordt niet door de arts wordt voldaan. Ik denk dat ik de eerste ben die in aanmerking  moet komen om naar een elektronisch leesbaar patiënten dossier omgezet te worden.

 3) van Ommeren te sommeren mij z.s.m. te voor zien in de door mij gevraagde leesbare versie.

 Gezien mijn gezondheidstoestand en de voortgang hiervan, vraag ik u of het mogelijk is mijn dossier met wat voorrang te behandelen als dat niet mogelijk is voor de uitspraak of mijn klacht gegrond of niet is in ieder geval te trachten van Ommeren te bewegen om mijn dossier uit te laten typen zodat ik verder kan.

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben ingelicht mochten er nog onduidelijkheden zijn ben ik gaarne bereid uw vragen mondeling of schriftelijk nader toe te lichten.

 Met vriendelijke groet,

 Bijlage

Dit zijn citaten uit mijn vragende brieven en antwoorden daarop.

  08-1-2013 VRAAG de BEER:

Misschien is het u inmiddels wel gelukt om tenminste één advies richting van Ommeren voor elkaar te krijgen en dat is mijn medisch dossier, ik zie dit graag per omgaande in een getypte versie zodat het gekrabbel voor een ieder duidelijk te lezen is

 23 januari 2013 VRAAG de BEER:

Ik ontvang graag per omgaande nu eindelijk mijn medisch dossier met de aantekeningen van dr. Van Ommeren in een leesbare versie inclusief de doorgehaalde passages.

24-01-2013 ANTWOORD:

Wij zullen een kopie van uw originele dossier aan u toesturen.

Wilt u aan ons aangeven welke passages voor u onleesbaar zijn, of volgens u zelfs doorgehaald? Dan kunnen wij ons beperken tot het uittypen van deze passages.

24-01-2013ANTWOORD de BEER:  Ik hoef geen kopie die heb ik al, het gaat om Alle passages en doorgehaalde passages sturen a.u.b. met datum er bij....

29 januari 2013 VRAAG de BEER

Ik informeer graag naar de stand van zaken, is mijn patiënten dossier bijv. Inmiddels onderweg?

31-01-2013 ANTWOORD:

Ik ben morgen zelf in Zestienhoven aanwezig en zal dan kijken of wij het geschreven deel voor u kunnen uitwerken. Dit zullen wij u dan per email doen toekomen.

 31 januari 2013 ANTWOORD de BEER

In een kopie van mijn dossier heb ik ook geen interesse, ik vraag al maanden alleen naar het deel met de hanenpoten ( patiënten dossier van de consulten )van v Ommeren,

Het is van de gekke dat u daarvoor naar Zestienhoven moet... is de man niet capabel zijn eigen geklieder even in een word bestandje te zetten ?

10 februari 2013 VRAAG deBEER

Op 20 december heb ik u geschreven geen antwoorden meer te hebben ontvangen op bovenstaande, tevens vraag ik u mij een getypte versie van het patiënten dossier te laten toekomen omdat het handschrift van v Ommeren niet te lezen is, ik heb dit nog steeds niet ontvangen. Ik heb de vraag diverse malen gesteld per e-mail op 20-12-2012 & 08-01-2012 & 23-01-2013 & 24-01-2013 & 25- 01 2013 & 29-01-2013 & 31-01-2013 Is dit inmiddels uitgetypt en kunt u mij dit nu per direct bij ontvangst van deze mail digitaal laten toekomen? Bij negatief antwoord graag de reden.

11-02-2013 ANTWOORD

Geachte heer de Beer,         

 In uw e-mailberichten vanaf eind december vraagt u om een uitgetypte versie van uw dossier. Uw verzoek heb ik intern besproken en tevens met een externe jurist. Wij zijn van mening dat, door u onlangs nogmaals een kopie van uw dossier toe te hebben gestuurd, wij aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan. Door een nieuw, uitgetypte versie van uw dossier te maken, bestaat een grote kans dat er veel vragen en discussies over de inhoud ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat er één brondocument wordt gehanteerd voor de afhandeling van uw klacht.

11-02-2013 ANTWOORD de BEER

 Uw zinsnede dat een getypte van het patiëntendossier in een voor mij wel leesbare versie tot vragen en discussie kan leiden, doet mij voorkomen dat u mij dus willens en wetens in het ongewisse laat wat er precies in genoteerd staat. Het lijkt mij een recht te weten wat in het dossier staat, maar tevens is dit van belang voor mijn gezondheid. Zoals u heeft vernomen wil ik mij uitgebreid laten onderzoeken van een cruciaal belang daarbij is dat voor een volgende arts mijn dossier goed ingelezen kan worden. Ik stel hierbij vast dat mijn gezondheid mogelijk verdere schade zal lijden. U heeft het over één bron document, dan hebben we het over hetzelfde document dit veranderd immers niet als dit voor alle partijen ook leesbaar is? Is dat geen recht?

 Bijlage 5

 BRON   http://sin-nl.org/index/actueel&nieuws=510 Het medisch dossier: woorden vervliegen, het geschrevene blijftVerba volant, scripta manent, (vertaling zie boven) een oude latijnse spreuk, hoe waar en belangrijk voor patiënten.

 Keer op keer blijkt dat artsen hun patiënten bij consulten vriendelijk toespreken en de indruk geven dat zij de zieke willen bijstaan.

 Maar….zodra U een kopie vraagt van het consult of van het medisch dossier of van de brief van de medisch specialist naar de huisarts, waar U recht op hebt volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO, zult U het volgende kunnen aantreffen:

 - incorrecte weergave van Uw medische geschiedenis, bv verzwijgen of verkeerd formuleren van operaties, verzwijgen van negatieve gevolgen van operaties of van verkeerde medicijnen

 -incorrecte weergave van Uw huidige medische situatie, bv oedeem aan handen en enkels verzwijgen

 -incorrecte weergave van Uw huidige medicatie

 -incorrecte weergave van radiologische bevindingen

 Artsen blijken zeer vindingrijk te zijn om de werkelijke ernst van de medische situatie van een patient te verhullen, met name bij slachtoffers van medische fouten.

Wanneer artsen nog steeds hun dossier handmatig schrijven, blijkt vaak dat hun handschrift moeilijk of nauwelijks leesbaar is. Wanneer U een moeilijk of niet leesbare kopie van Uw medisch dossier hebt, hebt U recht om een getypte versie te ontvangen.

 Door U een niet leesbaar dossier te verstrekken schendt de arts zijn dossierplicht volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

 Ga niet naar deze arts terug voor een fake-gesprek over Uw medisch dossier met schijnvriendelijkheid.

 U hebt recht op een leesbaar medisch dossier. Vroeg of laat zal de arts dit verstrekken.

 Eventueel kunt U het klachtwaardig gedrag voorleggen aan een medisch tuchtcollege.Voer de procedure uitsluitend schriftelijk. Ga er niet naar toe. Uw woorden kunnen verdraaid worden. Verba volant, scripta manent.

 Het tuchtcollege zal Uw klacht over een niet-leesbaar dossier moeten toewijzen en de arts krijgt dan een waarschuwing en zal dan zijn lesje leren, tenzij het medisch tuchtcollege de arts de hand boven het hoofd wil houden.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord op brief advocaat van Ommeren inzake intrekken klacht bij het tucht college
 
Geachte Mevrouw. Christe,  8 mei 2013
 
In goede orde ontving ik u email met bijlage.
U stelt in uw brief dat dr. van Ommeren van mening is aan zijn dossierplicht te hebben voldaan door mij een bijna onleesbaar patiënten consult te overhandigen.
Veel e-mail en tijd heb ik hieraan moeten besteden om het in bezit te krijgen. Er is eerder met een andere jurist in overleg gegaan en is mij geweigerd om een leesbaar dossier te verstrekken.Ter uwer informatie heeft ook de klachtencommissie van medinova zich gebogen over het dossier en mijn klachten daarover ook gegrond verklaard.
Het is van de gekke dat ik moet smeken om mijn dossier in een leesbare versie te verkrijgen en daar zelfs het tuchtcollege aan te pas moet komen.
Ik heb dan ook geen behoefte om de klacht in te trekken.
 
Sterker er komt nog een vervolg klacht die iets meer voeten in de aarde zal hebben en gecompliceerder is.
Dr. van ommeren heeft mij in diverse stukken een 40 tal uitspraken gedaan dat in mijn eerste operatie materiaal is gebruikt waar hij nadien mee gestaakt is.
In het kort komt dat er op neer dat het materiaal in mijn bot te snel verweekte waardoor de trekkracht afnam.
Ik heb hier een hele duidelijke uitleg over gekregen met alle "ins en outs " beslist geen zaken waar een patiënt zelf op kan komen.
Echter bij het aansprakelijk stellen van de firma heeft van Ommeren partij gekozen voor betreffende firma.
 
ook dit is behandeld in de klachtencommissie.. met één Saillant detail dat de commissie niet zoals gebruikelijk is binnen vier maanden uitspraak heeft gedaan..
Maar gezocht heeft naar een orthopedisch chirurg in "mijn" belang. Dit is dr. de Bom geworden een aantal weken voor de zitting  viel ik van mijn stoel omdat de commissie er 17 maanden over heeft gedaan bij elkaar te komen.. nu keek ik naar Kro reporter en bleek dat het aangetrokken commissie lid zelf op de nationale televisie werd beschuldigd een belangenverstrengeling te hebben met de firma Depuy... Nb. een van mijn klachten over dr. van Ommeren betrof ... belangen verstrengeling met de firma Depuy. ( Dit hoeft geen financieel belang te zijn ).  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1252640 ik heb het een wrakingverzoek ingediend dit is niet gehonoreerd ...
 
In het kort al mijn klachten zijn gegrond verklaard behalve die over het bewuste operatie materiaal...
Na alle verwijzingen en uitleg die ik heb gekregen van v ommeren zelf kan ik me dus niet verenigen in de uitspraak...
De Igz heeft de uitspraak overgenomen, van Ommeren gevraagd ( belanghebbende ) de firma nagevraagd ( belang hebbende en de andere patienten waren niet eens gemeld ) De vereniging van Orthopedie wat gevraagd ( gesponsord door Depuy) maar verder heb ik geen degelijke rapportage ontvangen.. zoals is het product van destijds nonderzocht? welke modificaties zijn er sindsdien aangebracht ? wat heeft van Ommeren van al zijn uitspraken gezegd? etc. etc.
De firma ontkent in alle toonaarden en van Ommeren is van verhaal veranderd dat de loslating aan materiaal heeft gelegen..
Ik zal dit ook bij het regionaal tuchtcollege melden en wil hun mening horen ook wordt dit eind 2013 in de Media behandeld.
 
Zoals u op de hoogte zal zijn loopt er al een aansprakelijkheidsprocedure bij de Vvaa de zaak is voor mij ook in behandeling genomen.
Een advies van de klachtencommissie is geweest Medinova mij een passende financiële oplossing te bieden.
Ik heb hiervoor met de directeur om de tafel gezeten maar die wijkt af van dit advies en wilde eerst met de Vvaa bespreken om te zien wat die zouden vergoeden aan mij en dan bezien wat medinova uit moreel oogpunt daarbij zou leggen...
Helaas is bij de bespreking de directeur omgeslagen na mij eerst van excuses te voorzien laat hij het erbij en heeft de verdere dialoog met mij gestaakt.
 
Ik ben ooit begonnen met één pijnpunt in de schouder na alle ingrepen die vervolgens nodig zijn geweest is de totale schouder regio pijnlijk, loop ik bij de pijnpoli en is mijn medicatie gebruik idem als een kankerpatiënt. Ik kan daardoor niet meer werken en ben in isolement geraakt.. met slechts excuses kan ik niets..
Ik ben dan ook geenszins van plan het er maar bij te laten zitten.. Medinova heeft een kans gehad om in ieder geval n.a.v de uitspraak van de klachtencommissie mij een passende oplossing te bieden die los staat van wat de verzekeraar doet om mijn leed enigszins te compenseren.. maar men laat mij totaal barsten ik leef van een schamele 870€  bijstand en heb hoge kosten hypotheek etc dat ik niet eens meer aan een normaal voedingspatroon toe kom en heb familie en vrienden verloren doordat ik torenhoge schulden heb gemaakt door dat ik financiële hulp nodig had en heb. De directeur, klachtenfunctionaris,en eigenaar zijn alle op de hoogte wat er met mij gebeurd is en hoe ik "leef "..
 
Tegen deze achtergrond zult u begrijpen dat er geen enkele motivatie is mijn klacht in te trekken, sterker ik heb maanden lang moeten zeuren bij de klachtenfunctionaris om deze getypte versie te krijgen dat er aanstaande maandag ook een klacht wordt behandeld over deze dame. Er nog een vervolg klacht ingediend wordt over de directeur en dus de klacht bij het tuchtcollege over het gebruik van lupine loop ankers en de verwijzingen die van Ommeren gemaakt heeft dat het product destijds ondeugdelijk was..
 
Resumerend zolang ik niet gecompenseerd wordt en door alle partijen met een kluitje in het riet wordt gestuurd heb ik geen enkele coulance en kunnen de zaken gewoon zoals het gebruikelijk is bij het regionaal tuchtcollege in een hoorzitting behandeld gaan worden ,en indien nodig later bij het centraaltuchtcollege behandeld worden. Ik begrijp dat u van Ommeren gaat bijstaan of u dat doet alleen met deze klacht of ook over de materiaal perikelen verneem ik graag van u.
Ik weet dat het heel lang kan duren dat de zaken behandeld zullen worden maar dat is ook zo bij de klachtencommissie en verzekeraar we zullen geduld moeten hebben.
In mijn geval heb ik alles al verloren wat een mens kan verliezen dus ga ik vol vertrouwen de procedures in. Zowel bij de klachtencommissie als bij het tuchtcollege zal ik mij niet laten bijstaan en verkies de procedures zelf te doen.. in mijn optiek hoef ik alleen de waarheid te vertellen.. en reacties op de verweren kan ik ook het beste zelf dat ik geen "advocatentaal "schrijf zullen de leden van hel college me vergeven..
 
Ik neem aan dat ik via het tuchtcollege binnenkort het verweerschrift kan ontvangen waarop repliek , dupliek etc. kan volgen idem in de vervolg klacht.
 
Het spijt mij dat ik ondanks uw inbreng en advies aan van Ommeren u niet anders kan berichten, er is een bepaalde weg ingeslagen die voor mij onacceptabel is, en uitspraken in deze van het tuchtcollege zal voor mij een kleine pleister op de wonde zijn maar dragen in ieder geval bij voor een betere patiëntenzorg en dat is ook in het belang van Medinova.