even nietszeggend als de vorige

Sinds enige tijd is er een nieuwe directrice, deze heeft zelfs niet het fatsoenin zich  om te reageren op aan haar gerichte post.... ik hoop toch echt voor ze dat de eigenaar van Medinova daadwerkelijk van mijn casus op de hoogte is... hij is tenslotte degene die eindverantwoordelijke is ... en de grootste klap kan gaan verwachten..

mijn schrijven van:

Den Haag 8 februari 2017

 

Medinova Kliniek
t.a.v. Mevrouw R. Wilke
Vliegveldweg 65
3043 NT  Rotterdam

Geachte mevrouw R. Wilke,

Ik heb vernomen, dat u sinds enige tijd de nieuwe algemeen directeur van Medinova bent. Ik wend mij tot u met de volgende vraag;

Draagt u momenteel de verantwoording voor misstappen in het verleden gedaan door artsen van de kliniek Zestienhoven? Ik vraag u tevens of u geheel op de hoogte bent van mijn klachten over dokter Van Ommeren welke ik heb laten behandelen door de onafhankelijke klachtencommissie en vraag of u op de hoogte bent van het advies en de uitspraak van de klachtencommissie? 

 

Voorgeschiedenis:

In  september 2008 heb ik een onnodige operatie gehad bij van dr. Van Ommeren en tot overmaat van ramp dit ook nog eens met ondegelijk operatiemateriaal. Vervolgens is er een vervolgoperatie geweest die heeft losgelaten, daar er nog restanten van het ondegelijk materiaal in mijn bot zaten dit was in 2009 en in 2010 heeft tot overmaat van ramp nog een titanium anker bij een tweede hersteloperatie mijn kraakbeen doorboord en ben ik hierdoor tot op heden chronisch pijnpatiënt. Dit alles is me in de kliniek Zestienhoven gebeurd tijdens operaties door dr. Van Ommeren.

Naar aanleiding van de uitspraak van uw klachtencommissie, (die bijna al mijn klachten gegrond verklaarde)  ben ik vervolgens door uw voorganger F. Arnoldy, misleid en werd ik specifiek uitgenodigd om een voor mij een passende vergoeding te bespreken buiten de verzekeraar om zoals door de klachtencommissie werd aanbevolen. Mocht u niet van alle details op de hoogte zijn, wijs ik u kortheidshalve naar bijlage 1 welke de mailwisseling met de klachtenfunctionaris betreft.

De uitnodiging heeft vervolgens  tot niets geleid, behalve dat dit een ellenlange mailwisseling opleverde met voornoemde  F. Arnoldy … wat als  trekken aan een dood paard is geweest met een man die weinig empathie en in mijn ogen geen enkele affiniteit met de gezondheidszorg heeft.

Tijdens het gesprek van 1 maart 2013 met F. Arnoldy  in aanwezig van  Willemijn Akkerman en een door mijn meegebrachte notuliste, heb ik na het teleurstellende gesprek al aangekondigd dat mocht er geen enkel gevolg gegeven worden aan het advies van de klachtencommissie ik de arts Van Ommeren ook voor het tuchtcollege zou dagen.

 Arnoldy zei overigens  in het gesprek, na mij eerst vele excuses( tegen mijn uitdrukkelijke vooraf kenbaar gemaakte wil in)  gegeven te hebben, dat hij de zaak bij de verzekeraar zou bespoedigen en dan zou bezien wat Medinova uit moreel oogpunt als passende financiële oplossing( zoals door de klachtencommissie aanbevolen)  zou gaan  bijleggen. Na zich eerst uitvoerig in mijn zaak verdiept te hebben vertelde hij doodleuk dat de klachtencommissie een serieus orgaan was bij Medinova en daar door hem grote waarde aan gehecht werd… niets was minder waar, een gesprekje met de verzekeraar die mij als patiënt nimmer gezien heeft was genoeg om… om te draaien als het spreekwoordelijke blad aan de boom!

U ziet in bijlage2 dat Arnoldy geenszins woord heeft gehouden en ik anno 2017 nog geen dubbeltje van Medinova heb mogen ontvangen.

 Na het gesprek van 1 maart 2013 heb ik na mijn vooraankondiging dan ook woord gehouden en heb ik 2 lange tuchtprocedures gevoerd tegen de heer Van Ommeren, die net zoals de klachtenprocedure bij uw commissie beiden een voor mij goed resultaat hebben gehad, mijn klachten werden uiteraard gegrond verklaard.

Wat tot 2 maal toe heeft geleid tot een tuchtrechtelijke maatregel in de vorm van een waarschuwing aan de heer Van Ommeren. Eenmaal bij het Regionaal Tuchtcollege  en eenmaal bij het Centraal Tuchtcollege. Uit ervaring weet ik inmiddels dat van Ommeren zeer hardleers is en dit tot gevaarlijke situaties zou kunnen gaan lijden. De man gelooft alleen in zijn eigen gelijk en haalt voor uitspraken van een klachtencommissie en tuchtcollege gewoon zijn ( wel gezonde ) schouders op. Hij vervalt steevast in herhalingen van gedrag ( geeft alles en iedereen de schuld als hij stukken mist beweerd telkens dat post,  mri uitslagen en/of telefoontjes en mail hem niet bereiken * ) Hecht bijzonder weinig waarde aan meningen van vakgenoten ook al staan die veel beter aangeschreven en hebben deze meer ervaring. ik benoem dr. Willems dr. Van Arkel en( wijlen) dr. Ter Slaa ,dr. Huijsmans… even googlen of navraag in het circuit zal u leren dat Van Ommeren nog niet in de schaduw van deze artsen mag staan..

 *Hij presteerde het zelfs over zijn slordig bijgehouden dossier naar de verzekeraar te schrijven dat hij stukken miste  en te suggereren dat ik die misschien moedwillig weggenomen zou kunnen hebben !? Ik heb NB mijn dossier slechts eenmaal gezien tijdens mijn behandeling en geen enkel belang daar stukken uit weg te nemen Saillant detail er zaten op het moment van inzagen zelfs stukken tussen van een geheel andere patiënt!

 

Tijdens de laatste zitting bij het Tuchtcollege heb ik dan ook al aangegeven nog niet al mijn klachten bij het college kenbaar gemaakt te hebben, daar dit nogal een groot aantal klachten bevat en het te omvangrijk was om dit in één zitting te laten behandelen. Tevens zijn hierna nog andere klachten behandeld om meer duidelijkheid te krijgen wie hier verder nog meer verantwoordelijk kan zijn voor nalatigheden in uw Kliniek ( klachtenfunctionaris, frontdesk medewerkster). Deze klachten zijn niet gegrond verklaard en zal dus ook voor een groot deel van de overige klachten van Ommeren zeker verantwoordelijk moeten zijn geweest. In mijn optiek hoort een arts zijn werkomgeving dusdanig in te richten dat post, mail, mri, ct scans, echo’s uitslagen etc. hem bereiken zeker als ze door hemzelf aangevraagd zijn en ze aan hem geadresseerd worden.  Maar goed van Ommeren geloofd steevast alleen in zijn eigen gelijk persoon, het zal dan ook weer komen tot een lange procedure.

Tevens heb ik ook een andere arts, dokter Vishjager gevraagd om wat meer eerlijkheid in mijn dossier te verschaffen en hem op wat fouten gewezen, waar voor ik ook voornemens voor ben eentuchtrechtelijke procedure op te starten. Dhr. Van Ommeren mag dan afgeven op de grotere gerenommeerde ziekenhuizen, maar de laatste jaren schijnt er veel niet in orde te zijn geweest in uw kliniek** misschien niet vreemd als het management niet uit de zorg komt en bij klachten eerder de artsen en personeel de hand boven het hoofd houden i.p.v. de  kwaliteit en rechten voor de patiënten weet te waarborgen.

** tijdens de klachtbehandeling met van mevrouw Akkerman kwam ik er achter dat een anesthesie medewerker door een klacht van mij uit uw kliniek ontslagen is.

De man stuurde mij en mijn toenmalige vriendin dubbele nota’s en ik kreeg als gedupeerde patiënt  in uw kliniek ook nog eens een incasso bureau op mijn nek! Achteraf bleek dat de beste man er wat bij kluste in uw kliniek en helemaal geen acupunctuur mocht geven in uw kliniek..

Maar in mijn optiek is ook hier van Ommeren als de “ vermoorde onschuld“  weggekomen ten eerste heeft van Ommeren mij na deze charlatan gestuurd die bovendien onder zijn toezicht meerdere patiënten met acupunctuur behandelde in NB het washok naast de operatiekamer tussen de prullenbak en de artsenkleding in. Van Ommeren liep hier geregeld in en uit en begroette mij dan ook.. dus als er al iemand blaam treft… (die een patiënt met een door experimenteel materiaal losgelaten operatie laat behandelen door iemand die niet bevoegd is om in de kliniek patiënten te behandelen) is dit de behandelend en verwijzende arts.

Zoals gezegd zijn we inmiddels alweer bijna vier jaar later na  het gesprek met Arnoldy. Mocht u dezelfde insteek als u voorganger F. Arnoldy hanteren en mij geen enkele compensatie namens Medinova willen aanbieden en ook u de adviezen van uw klachtencommissie naast u neerlegt, ben ik nu tevens gereed om mijn vervolgklachten over dokter Van Ommeren  ( en in een later stadium ook die over dokter Vishjager) naar het tuchtcollege te sturen.

Graag verneem ik binnen acht werkdagen na ontvangst van mijn schrijven uw standpunt in deze. U kunt mij bereiken op mijn emailadres 

Ik vraag u tevens dokter Van Ommeren in kennis te stellen van dit schrijven, zodat ik niet weer tegenover hem zit bij het tuchtcollege en weer moet aanhoren dat mijn ingediende klaagschrift als een totale verassing*** komt.

*** eerder was het beleid van NB uw klachtenfunctionaris (die juist de tussenpersoon hoort te zijn tussen een patiënt en arts die in een klachtenprocedure zitten en een patiënt laat weten dat alle vragen ,brieven etc. voor een beklaagde arts via haar moeten lopen ) mijn verzoek aan de arts om mijn patiëntendossier in een leesbaar exemplaar om te zetten mijn verzoeken doodleuk achterhield ook hier heeft een klachtenprocedure opgevolgd en mocht Willemijn Akkerman eens aan de andere kant van de tafel zitten bij de klachtencommissie… maar goed zoals ik eerder constateerde is/was het beleid van Medinova met de komst van Arnoldy om ten alle tijden de hand boven het personeel te houden ( niet gek dat er inmiddels een miljoenen verlies is… dat wat mij betreft nog veel meer mag worden als er zo met gedupeerde patiënten wordt omgesprongen **** )

**** In het verleden heb ik Arnoly gevraagd of de eigenaar Fentener van Vlissingen op de hoogte is van mijn casus, dit is met ja beantwoord, nu mij door  Medinova wel vaker wat voorgehouden is , herhaal ik mijn vraag ook aan u..

Wat mij betreft is een eigenaar altijd de eind verantwoordelijke, ik ken de story van de eigenaar  één van de rijkste mannen van Nederland die altijd zo hoog opgeeft van familie bedrijven etc.etc. Komt sympathiek over … maar als hij op de hoogte is van wat mij in uw kliniek overkomt zonder in te grijpen, is het wat mij betreft ook een grote hufter waarvan ik zijn bedrijf dan ook flink zal gaan aanpakken komende jaar nu ik door pijnen opgelopen in uw kliniek niet meer zelf in staat ben bedrijven te beginnen heb ik nog maar weinig coulance. Dus graag hoor ik ook van u of deze man op de hoogte is?

 Mocht uw reactie uitblijven, zal ik in ieder geval mijn klaagschrift over van Ommeren als eerste per direct indienen en de vooraankondiging alsnog aan Van Ommeren persoonlijk laten toekomen.

Verder neem ik aan dat u op de hoogte bent van de ellenlange procedure waarin ik met uw verzekeraar ben beland ( nou ja verzekeraar… is meer een speculant… ze innen de premies voor verzekering maar als een patiënt schade heeft ondervonden is het beleid met pappen en nat houden te proberen niets of zo min mogelijk uit te keren) Ik heb daar een belangenbehartiger bij ingeschakeld. Deze belangbehartiger gaat niet over de tuchtprocedures, uw huisadvocaten van KBS hoeven dan ook  niet te corresponderen over de aankomende tuchtzaken net als de vorige  tuchtprocedures zal ik deze eerst uitvoerig zelf bij het Regionaal Tuchtcollege aanhangig maken. Pas na het verweerschrift zal ik bezien door wie ik mij tijdens de zitting bij het Regionaal en/of (zonnodig in een later stadium) bij Centraal Tuchtcollege wil laten bijstaan.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, met belangstelling doch uiterlijk binnen acht werkdagen zie ik uw antwoord tegemoet.

 

Den Haag, 3 maart 2017

 

Geachte mevrouw Wilke,

 

In mijn schrijven, dat ik u via mijn belangenbehartiger, de heer Bosch, heb laten toekomen heb ik u in de gelegenheid gesteld tot woensdag 1 maart te reageren op mijn schrijven aan u.  Helaas mocht ik van u geen persoonlijke reactie ontvangen en zal ik dus mijn klaagschrift over de klachten m.b.t. Van Ommeren bij het Regionaal Tuchtcollege aanmelden.

Zoals u weet heeft uw huisadvocaat, van KBS Advocaten, mij in een laatste zitting in een kwaad daglicht gesteld. Dit heb ik gemeld bij de Orde van Advocaten, hierop heb ik een heel verweer gekregen, dat een en ander niet zo  gezegd zou zijn dit heeft bijna een jaar in beslaggenomen en voor flinke vertraging gezorgd met de tuchtrechtelijke procedure tegen van Ommeren.

 Dit zal ik als eerste ook bij het Regionaal Tuchtcollege kenbaar maken, zodat ik daar in ieder geval van blaam gezuiverd ben. Een afschrift hiervan doe ik u in bijlage toekomen. Vervolgens zal ik ook mijn klaagschrift bij het tuchtcollege indienen.

 

 

Hoogachtend,