KLACHTEN OVER dr. van OMMEREN

HIER LEEST U KLACHT EN UITSPRAAK

Inzake: Beer/Medinova         onderwerp: klacht behandeling dokter van Ommeren

 Geachte Mevrouw Akkerman-Nagel

 Naar aanleiding van een operatie die naar mijn mening niet aan de regelen der kunst voldoet wend ik mij tot de klachtencommissie, samengevat, met het volgende. In verband met jarenlange schouderklachten werd ik door mijn huisarts doorverwezen naar Medinova, alwaar ik werd geopereerd. De pijnklachten bleven, waarna ik nog enkele vervolgoperaties onderging..Hieronder zal ik uitgebreider op het gebeuren ingaan.

 In 2008 bezocht ik dokter Van Ommeren met een MRI scan, waaruit bleek dat ik een  labrum scheurtje had en enige paralabrale cysten/gewrichtsvocht, ik had graag op korte termijn de cysten eruit willen laten halen. Volgens mij ( ik ben geen arts ) waren de cyste te zien op de  Mri uit januari 2008 destijds de veroorzaker van de pijn bij het schouderblad, in de schouder kop zelf had ik immers nog nooit pijn in gehad en deze was ook nimmer uit de kom geweest. Dokter Van Ommeren heeft toen de MRI scan( in bijlage) bekeken en was van mening dat het labrum hersteld diende te worden. Ik ben hierop op 9 september 2008 aan geopereerd en kreeg een labrum hersteloperatie waarbij gebruik is gemaakt van  oplosbare botankers. Tijdens het revalidatieproces kwamen de pijnklachten al snel terug. Hiervoor heeft dokter Van Ommeren mij voor pijnbehandeling verwezen naar de acupuncturist Dhr Alibaks, die als medewerker in het narcoseteam zit.Als snel bleek dat de behandeling niet veel zin had en na een onenigheid over niet betaalde nota's waarvoor Dhr Alibaks een incassobureau inschakelde bleek nadien dat Dhr Alibaks ook helemaal geen pijnbehandelingen in het ziekenhuis had mogen geven. Dit speelde al kort na de operatie, er was dus goed bekend dat mijn pijnklachten terug waren gekomen.

 Voor de aanhoudende klachten ben ik daarvoor verwezen naar de pijnpoli en heb daar ook diverse pijnlijke behandelingen gekregen, welke echter niet hielpen. Na een jaar van omzwervingen in het medisch circuit en fysiotherapie en medicijn gebruik kwam ik terug bij dokter Van Ommeren. Ik had inmiddels een nieuwe MRI scan waaruit bleek dat het labrum weer het scheurtje vertoonde en nu ook ineens wat botcysten erbij waren gekomen. Eerder was ik niet bekend met botcysten. Op dat moment heeft dokter Van Ommeren mij voorgesteld een kijkoperatie te doen om te zien of er binnen iets aan de hand was en als dat noodzakelijk was te repareren en dit in dezelfde operatie te doen. Ik moest hier maar eens overnadenken.. Verder heeft hij zich toen niet uitgelaten over eventuele vermoedens wat er toen  loos zou kunnen zijn. Op 4 augustus 2009 kreeg ik een nieuwe kijkoperatie waarbij dokter Van Ommeren constateerde dat de  operatie van 9 september 2008 had losgelaten. Het is toen opnieuw hersteld en vlak daarna ging dokter Van Ommeren met vakantie. De revalidatie liep in eerste instantie als gewenst, na het opnieuw leren bewegen van de schouder en arm werd ook het krachtniveau aangepast met krachtoefeningen bij de fysiotherapeut. Na mijn eerdere ervaring dat botankers hadden losgelaten, had ik grote angst om de kracht oefeningen te gaan doen.

 Op het controle spreekuur bij dokter Van Ommeren heb ik gevraagd of ik stevigere oefeningen al wel aan kon en hij stelde mij gerust met de bewoordingen: De botankers die ik nu heb gebruikt zijn zo stevig daar kun je een paard aan ophangen. En hij vertelde mij ook dat hij het gebruik had gestaakt van de botankers die waren gebruikt tijdens mijn eerste operatie! De reden hiervoor was dat hij al meerdere patiënten had terug gezien waarbij de ankers te snel waren geabsorbeerd. Dit was te zien geweest door bot cyste vorming onder het gebruikte materiaal, zoals dit ook bij mij op de MRI nadien duidelijk te zien is geweest. Ook had hij hierover vernomen in de vakliteratuur.

 Ik heb hem verteld dat ik de fabrikant aansprakelijk wilde stellen, daar ik veel extra pijn heb gehad en voor een tweede maal onder het mes ben geweest met alle gevolgen van dien. Dokter Van Ommeren gaf mij groot gelijk en ik heb hem gevraagd hoe in contact te komen met de firma. Tot mijn grote verbazing vertelde dokter Van Ommeren dat hij met die “jongens” die avond uit zou gaan eten. Waarop ik verbaasd was en bang was voor belangenverstrengeling, nu bleek dat de leverancier en de arts een meer als zakelijke relatie onderhielden. Iets wat naar mijn mening in de protocollen is beschreven dat dit niet juist is. Ook vertelde dokter van Ommeren mij dat hij al eerder tegen de “jongens” had gezegd dat ze hem het euvel hadden moeten vertellen, maar dat hij er zelf achter is moeten komen dat e.e.a niet goed was! Zelf ben ik van mening dat uw ziekenhuis hier zelf ook gelijk een zaak van had moeten maken Dokter Van Ommeren verzekerde mij dat ik groot gelijk had om de door mij geleden schade te gaan verhalen en dat zijn vriendschap met de leverancier hier niets mee te maken had. De bewuste avond zou dokter Van Ommeren zijn kennissen vragen of zij bereid waren tot een schikking komen voor de door mij geleden schade.

 Bij mijn vervolgafspraak heb ik dokter Van Ommeren om het antwoord gevraagd en heeft hij mij verteld dat ze niet van plan waren om tot schadevergoeding over te gaan, ze zouden afwachten welke juridische stappen ik zou ondernemen. Waarop ik vervolgens een letstel schade bureau heb gecontacteerd. Maar ondanks de bevindingen van dokter Van Ommeren ontkende de leverancier nu een ondeugdelijk product te hebben geleverd wijst het verhaal van Dr. Van Ommeren dus naar het rijk der fabelen! We hebben de dvd waarop de hersteloperatie gefilmd is opgestuurd als bewijs, maar de leverancier stelde dat Van Ommeren een operatiedraadje met een tasthaakje strak kon trekken en er dus geen sprake was van een anker loslating. Ook dit heb ik teruggekoppeld aan dokter Van Ommeren, maar hij zei dat hij dat strak kon trekken omdat de ene kant gewoon wat verstrikt zat in wat weefsel. Op mijn vraag waarom zijn vrienden zo'n uitspraak zouden doen terwijl dokter Van Ommeren met eigen ogen had geconstateerd dat er van een loslating sprake was, was zijn antwoordze” hebben gewoon geen zin in schadeclaims”. Van hem uit is hier geen verdere actie meer ondernomen. Ik vind dit betreurenswaardig en hieruit blijkt al een duidelijke belangenverstrengeling. Immers een dokter die zeker en trots is op zijn werk en overtuigd is van wat hij gezien heeft tijdens een operatie zal zich toch niet klakkeloos door een medisch adviseur die slechts gedeeltes van de operatie op dvd beelden heeft gezien  laten zeggen dat zijn mening niet juist is. Je zou verwachten dat een arts die een operatie lege artis heeft uitgevoerd furieus zou reageren en handelen na een zo grote haaks op zijn bevinding staande bewering n.a.v wat dvd beelden. Als een medisch adviseur van een verzekering beter op een dvd kan zien wat er aan de hand is dan de opererende arts zelf, ga ik al helemaal twijfelen aan iemands operatie kwaliteit en aandacht voor de patiënt tijdens een operatie!  Ik heb hem gezegd dat mocht het met de firma tot een procedure komen hij een belangrijke getuige is ondanks dat het zijn vrienden zijn. Dit werd geïrriteerd weggewuifd met “daar heb ik helemaal geen tijd voor alleen als jullie mijn tijd goed betalen” Ik vindt dit geen juiste houding en doe u mijn beklag hier over. Ik behoor fair behandeld te worden en een arts heeft ook nog eens de meldingsplicht als er wegens ondeugdelijk materiaal zijn operaties falen. Het even opnieuw vastzetten spekt dan wel de eigen portemonnee omdat de ziekte kosten verzekeraar dit wel dekt, maar het leed van zijn patiënten  mag zeker niet onderschat worden.,hier wordt erg nonchalant mee omgegaan.

 In een consult heeft dokter Van Ommeren verklaard dat er nog 3 patiënten met hetzelfde euvel waren teruggekomen en er een aantal revisie operaties hadden plaatsgevonden en dat die patiënten inmiddels klachtenvrij waren. Op mijn vraag of alle patiënten eigenlijk wel gecheckt zijn was zijn antwoord volmondig ja! Ik heb hier nu ook sterk mijn twijfels over, immers ik was ook op eigen gelegenheid teruggekomen een jaar na de operatie en ik was dus ook niet gecheckt, terwijl alle signalen van een mislukte operatie al aanwezig waren, immers ik werd door de arts zelf naar Dhr Alibaks gestuurd voor een pijnbehandeling en vervolgens naar de pijnpoli.

De andere patiënten zouden toen al hersteld zijn en een hersteloperatie hebben gehad, hoe kon het dan zijn dat ik niet was teruggeroepen? Dit is zeker niet correct geweest. Volgens de protocollen moet als zich een incident heeft voorgedaan met mogelijke gevolgen voor de patiënt de zorgaanbieder daarover zo snel mogelijk contact opnemen.

 Na mijn hersteloperatie van 4 augustus 2009  in ongeveer week 11/12  gebeurde het volgende nadat mij was gezegd dat de nieuwe ankers zo stevig waren en ik best stevig kon revalideren kwam er na een oefening (bal gooien tegen trampoline en bovenhands opvangen) de pijn in alle hevigheid terug. Bij terugkomst op het spreekuur heb ik hiervoor meloxicam voorgeschreven gekregen en vertelde dokter Van Ommeren mij dat het om wat irritatie kon gaan. Het werd echter van kwaad tot erger, en weer volgde een traject bij pijnpoli met epidurale injecties, morfine etc. Er werd besloten weer een MRI scan te laten maken en de radioloog constateerde dat het labrum nogmaals gescheurd was. Dokter Van Ommeren heeft toen voorgesteld het nog 1 maal met een kijkoperatie te willen vastzetten en als het dan weer niet zou houden het vast te zetten met een open operatie op een andere manier. Hij vertelde mij dat het niet aan de ankers zou liggen, maar ik waarschijnlijk de operatiedraad door het labrum heen zou hebben getrokken.

 Vervolgens ben ik geopereerd op 1 juli 2010. Het labrum werd wederom vastgezet dit maal met titanium ankers en er werd gebruik gemaakt van gps.  Mij heeft hij niet verteld dat er toch weer een ankertje los was gegaan en ook in het operatieverslag slechts de opmerking dat er een corpus liberum was verwijderd. Een operatiedraadje en een stukje littekenweefsel kreeg ik mee in een potje. (Later zal blijken dat in de brief voor een second opinion richting dokter Willems dat er wel degelijk ook een ankertje verwijderd was). Er werd een vertraagd protocol bij de fysiotherapie ingezet, echter de pijn ging tijdens het revalideren niet weg, sterker nog er is een pijnpunt bijgekomen ditmaal in de schouder zelf.

 Ik heb dit met dokter Van Ommeren besproken en al in een vroeg stadium verteld dat het helemaal niet goed zat en gevraagd hem er zo spoedig mogelijk in te laten kijken wat er mis was. Wegens slechte bereikbaarheid had ik hem ook al per e-mail gevraagd zo spoedig mogelijk in mijn schouder te kijken. Waarop geen reactie. Bij mijn volgende afspraak wilde dokter Van Ommeren echter niet meer zelf mijn schouder in en verwees mij voor een second opinion naar Dokter Willems in Amsterdam. Over het niet beantwoorden van mijn eerdere e-mail kreeg ik alleen een boos gezicht dat hij helemaal geen tijd heeft zulke lange e-mail te beantwoorden. Dit terwijl er op uw site staat dat vragen eventueel per e-mail gesteld kunnen worden en gezien de toestand in mijn schouder ik dit urgent genoeg vond.  Verder heeft hij mij wel nog op 13 oktober 2010 een MRI scan laten maken waaruit al snel bleek dat het ook deze keer niet goed zat en werd er wederom een corpus liberum gezien en een ankertje midden in het glenoid! Hierop verder geen reactie gekregen.

 Mijn fysiotherapeut Dhr Kronenburg heeft telkenmale teruggekoppeld hoe het verliep en een heel rustig programma gehouden. Eenmaal was er belcontact omdat de pijn niet wegging maar hij kon voorzichtig doorgaan met het protocol. Vervolgens nadat de fysiotherapeut ook had vernomen dat de titaniumankers niet goed zaten heeft hij diverse malen geprobeerd contact te krijgen, omdat hij niet wist hoe nu het protocol verder te vervolgen (bang extra schade te berokkenen, nu bleek dat het anker uitpuilde). Hier is nimmer meer op terug gereageerd. Ook hier beklaag ik mij over.

 Ik heb toen dokter Willems tevergeefs geprobeerd te bereiken om mijn consult te bespoedigen, daar ik niet gerust was op de toestand in mijn schouder, die voor nog meer letsel zou  kunnen zorgen. Maar helaas, dokter Willems had een sabattical year. Ik heb dokter Van Ommeren gemaild en gevraagd zo spoedig mogelijk voor een alternatieve oplossing te zorgen en de secretaresse plande mij in voor een belafspraak op een donderdag. Echter heeft hij mij verzuimd terug te bellen en heb ik de secretaresse gemaild zo spoedig mogelijk een nieuwe belafspraak te plannen. Ik kreeg als reactie dat dokter Van Ommeren de dag erna op vakantie was gegaan en dat hij na de vakantie (1 november 2010) contact met mij zou opnemen. Dit is nimmer meer gebeurd, ik doe u hier ook mijn beklag over. Volgens de protocollen moet er bij een incident snel en adequaat gereageerd worden. U zult begrijpen dat iemand met jaren pijn en al 3 maal onder het mes te zijn geweest op is van de zenuwen als er blijkt iets los en verkeerd te zitten in zijn schouder wat mogelijk leidt tot nog veel meer schade. Eerder had ik nooit pijn in de schouder kop zelf, maar deze is sinds de laatste operatie ook gevoelig gebleven! Ik had mijn prangende vragen op 21 oktober 2010 al helder op de e-mail gezet. (Zie bijlage) maar kreeg gewoon geen respons meer! Het is natuurlijk te gek dat ik als patiënt zelf achter aanvullende onderzoeken aan moet gaan en iemand moet vinden die rondzwervende delen uit mijn schouder moet halen. Van eer redelijk denkend en handelend arts mag verwacht worden dat hij weet dat het anker er zo z.s.m uitgehaald moet worden omdat het kraakbeen aan het versplinteren is, maar tot op heden loop ik hier mee met alle gevolgen van dien.

 Vervolgens heb ik mijn verzekering gevraagd hoe te handelen met een schouder waarin iets zit wat misschien nog meer letstel kon veroorzaken. Ik ben daarop verwezen naar België waar ik binnen een week op consult kon. Aldaar is een aanvullende CT scan gemaakt omdat de MRI scan die door dokter Van Ommeren was aangevraagd last had van metaalartefacten, wat een verstoord beeld gaf. (Hij had dat ook kunnen weten, omdat er al voor de 3e operatie ook al MRI scans verstoord werden door metaalartefacten, het ligt dan in de lijn om een CT scan te maken die daar geen last van heeft. Uit het CT scan onderzoek bleek toen ook al dat er tijdens de laatste operatie met de titaniumankers fouten zijn gemaakt en er een titaniumanker midden in het glenoid zat ( i.p.v netjes op de rand) en het kraakbeen uitpuilde. De orthopeed in België heeft gelijk een operatieruimte gereserveerd en binnen 2 weken (10 december 2010) zou hij mijn labrum inspecteren en proberen het titaniumanker te verwijderen. Tijdens de operatie heeft de arts ook nog wat losliggend operatiedraad en losliggend kraakbeen verwijderd die veroorzaakt werden door het anker die het kraakbeen uitpuilde. Echter het anker kreeg hij niet los. Daar er in de 3e operatie al operatiedraad verwijderd is en er dus weer sprake was van een losgelaten ankertje heb ik nu dus ook grote zorgen dat er nog ergens een los ankertje zit. Tijdens de operatie in België is dit niet gevonden, kan dit eventueel onder, tussen het nu vastgezette labrum zitten, ik heb geen idee? De chirurg heeft zich verbaasd en foto’s gemaakt over hoe de schroef geplaatst is, en vertelde mij dat hij totaal verkeerd geplaatst is, zonder enige functie en dat ik daar in de toekomst nog grote problemen van kan verwachten. Ik bezocht nog een andere orthopeed en een professor in België, maar niemand heeft echt zin slecht werk van een ander te herstellen, maar allen verbazen ze zich dat een arts mij zo lang laat wachten om verdere actie te ondernemen om e.e.a te herstellen. Mijn e-mails hadden helemaal ook niet nodig mogen zijn, een arts die een Mri krijgt waaruit blijkt dat e.e.a niet goed is laat zijn patiënt niet 5 maanden wachten op een second opinion met de kans op meer letsel!

 Op 14 maart 2011 bezocht ik dan eindelijk dokter Willems te Amsterdam aan wie dokter Van Ommeren om raad had gevraagd. Na een uitgebreid onderzoek en bestudering van de operatie dvd s kwam dokter Willems tot de conclusie dat mijn eerste operatie door dokter Van Ommeren al niet uitgevoerd had moeten worden. Hij constateerde dat ik een spier probleem heb en omdat mijn schouder nimmer uit de kom was geweest er geen reden was om dit met een labrum herstel operatie te behandelen. Hij vertelde mij dat in feite operatie 1 voor niets is geweest en eigenlijk alle opvolgende operaties daaruit zijn voortgevloeid met alle gevolgen van dien. Hoge slijtage, veel extra letsel en littekenweefsel en concludeerde ook net als de arts in België dat één van de titaniumankers totaal nutteloos midden in het glenoid is geplaatst en dit er zo spoedig me mogelijk uit moet en mijn kraakbeen onherstelbare schade heeft opgelopen en zolang het in de schouder zit nog steeds meer kraakbeen zal versplinteren. Met het eruit halen zal ook een groot botdefect ontstaan..Hij wees mij er op dat er nu eerst z.s.m één operatie nodig is om het titanium anker dat verkeerd geplaatst is er uit te halen. Als de pijn dan toch blijft omdat er nu te veel schade is opgelopen er dan een volgende operatie nodig is om er een kapje over heen te plaatsen ( dit was naar zijn zeggen nog een techniek in experimentele fase) Verder vond hij me te jong om het te vervangen doormiddel van een schouderprothese maar mocht beide niet baten zal op de langere termijn een schouderprothese een optie kunnen zijn.

 Nu is er een probleem door u op  te lossen. Dokter Willems en ook andere orthopeden hebben eigenlijk geen zin om zelf dit werk te herstellen en verwijzen mij terug naar uw kliniek met de bewoording de veroorzaker moet het ook maar oplossen! U zult begrijpen dat ik inmiddels nog erg weinig vertrouwen heb op een goede afloop maar helaas nergens anders terecht kan.

 Wat kunt u per direct met grote spoed doen?

 Ik vraag u om heel hard mee te denken hoe en door wie en waar ik zo spoedig mogelijk van het titaniumanker verlost kan worden om verder oplopende schade aan mijn schouder te beperken. Ik loop nu al van 1 juli 2010 hier mee door! Dokter Willems heeft geconstateerd dat mijn kraakbeen onherstelbare schade heeft, maar vindt me te jong voor een schouder prothese, graag verneem ik de mogelijkheden hiervan via uw kliniek. Ik wil in ieder geval voor de zomer weer gerevalideerd zijn omdat in nu al 3 zomers op rij, in een revalidatie heb gezeten. Graag wil ik dat de hele operatie aaneensluitend goed op dvd beelden wordt vast gelegd met name om de schade aan het kraakbeen goed in beeld te krijgen. En er ook goede opname komen van het botdefect wat zal over blijven na het verwijderen van de schroef. Graag ontvang ik alles wat er uitgehaald wordt tijdens de operatie, zoals resterende operatiedraden, ankertjes, kraakbeen splinters, littekenweefsel etc. separaat in potjes.

 Ik wil graag dat u dokter Van Ommeren beweegt om op zeer korte termijn  een duidelijke uitspraak en in kraakheldere bewoording zwart op wit te willen laten formuleren dat hij de operatie draad strak heeft kunnen trekken in de  hersteloperatie omdat de andere kant wat verstrikt was in losliggend weefsel zoals hij mij dit ook tijdens het consult had uitgelegd! Tijdens een consult heb ik hem al eens erop gewezen dat mocht het leiden tot een zitting bij de rechtbank met de leverancier zijn mening en uitspraak van cruciaal belang is en hem gevraagd dan aanwezig te willen zijn als ik niet duidelijk op papier heb wat hij mij heeft vertelt, m.b.t het straktrekken van de operatiedraad. Hierop alleen het schimpende antwoord: (ja als jullie me betalen! Mijn tijd is duur!). Dit is geen reactie die ik in zo'n serieuze zaak als deze verwacht. Als er sprake is van ondeugdelijk materiaal is dit een zeer serieuze zaak en dient zo ook door een arts benaderd en behandeld te worden. Ook het feit dat een arts een zeer vriendschappelijke band onderhoudt met een firma, mag zeker geen invloed hebben op een juiste gang van zaken. Ik wil u ook erop wijzen dat de firma Depuy onlangs al eerder negatief in het nieuws is geweest in een programma waarin ook ondeugdelijk materiaal gebruikt was (in dat geval ging het om protheses) en waarin tijdens de uitzending ook al de  te nauwe banden met orthopeden aan de kaak werden gesteld en ook de belangenverstrengelingen belicht werden. U kunt dit nazien op uitzending gemist:  http://beta.uitzendinggemist.nl:80/afleveringen/1059041-730-dagen-pijn

 U zult duidelijk moeten onderzoeken, hoeveel gevallen in uw kliniek behandeld zijn met de omstreden ankers, graag verneem ik vervolgens de datum en de manier waarop al die patiënten gecheckt zijn geweest, en vraag u een verklaring waarom ik destijds dan niet gecheckt ben. En tijdens mijn terugkomst een jaar later alleen voor de keuze gelaten wordt  met bewoording “ik kan er wel even inkijken maar het is een totale operatie onder narcose, dat moet je zelf beslissen”. Op dit moment had van Ommeren zijn vermoeden al moeten uitspreken dat de botcyste’s die ineens waargenomen werden duiden op een te vroege resorptie onder de gebruikte ankers! En er dus een grote kans was dat deze hadden losgelaten net als bij meerdere patiënten.

 Ook heb ik gevraagd naar het artikel waarop dokter Van Ommeren mij heeft gewezen uit de vakbladen over de problemen met de bij mij gebruikte botankers, hij heeft me alleen het blad genoemd iets van de The Journal of Bone & Joint Surgery , ik heb getracht het te achterhalen maar patiënten hebben geen inzage in dergelijke systemen. Graag ontvang ik deze artikelen. Uit de protocollen blijkt ook dat de zorgaanbieder zich bij zo een incident waardoor de patiënt schade oploopt zich moet inspannen om alle aanvullingen, verklaringen en gegevens moet verstrekken die behulpzaam kunnen zijn voor het vaststellen van de feiten ik vind de inspanning hier toe door Van Ommeren te weinig en er wordt zelfs nonchalant en niet serieus mee omgegaan.

 Uit vorenstaande blijkt dat ik volgens dokter Willems nimmer aan mijn schouder geopereerd had mogen worden. Tijdens mijn laatste operatie is mijn kraakbeen door het foutief plaatsen van een titanium anker onherstelbaar beschadigd en de schroef moet zo spoedig mogelijk verwijderd worden omdat er steeds meer kraakbeen afbrokkelt en in mijn schouder terechtkomt, met alle gevolgen van dien. U begrijpt dat ik niet meer zoveel vertrouwen heb in een goede afloop bij van Ommeren in Zestienhoven. Het probleem is dat chirurgen in andere ziekenhuizen geen zin hebben om een door een ander slecht geopereerde schouder  te opereren. Ik zou dan ook graag tot een oplossing komen, hetzij in een andere vestiging, hetzij dat een andere orthopedisch chirurg mij op zeer korte termijn behandelt.

U bent nu op de hoogte van de toestand van mijn gezondheid en leg de verantwoordelijkheid voor een snelle en adequate oplossing wat mijn gezondheid betreft bij u neer en vraag u mijn klachten in behandeling te nemen.

 Resumerend zijn mijn klachten:

 Belangenverstrengeling met de leverancier van orthopedische producten.en het in de doofpot houden van operaties met ondeugdelijk materiaal.

Geen patiënten (in ieder geval mij niet ) checken als er bekend is dat er ondeugdelijk materiaal is gebruikt.

Mij  een alternatief pijncircuit met acupunctuur en zware behandelingen laat ondergaan terwijl er bekend is dat ook ik met verkeerd materiaal geopereerd was.

Een nonchalante houding m.b.t tot goed onderzoek en hulp, als blijkt dat de firma bevindingen van de arts als een fabeltje beschouwt.

Een derde operatie die niet lege artis uitgevoerd is, met een foutief geplaatst anker, waar bij het kraakbeen onherstelbaar beschadigd is.

Belafspraak zonder tegenbericht met mij niet nagekomen.

Niet adequaat reageren op e-mail waaruit urgentie blijkt (in bijlage mail van 21 oktober 2010 is nimmer beantwoord)

Niet terug bellen naar mijn fysiotherapeut na de constatering van het foutief geplaatste anker, zodat postoperatief protocol bemoeilijkt wordt.

Niet adequaat reageren op een MRI scan 13 oktober 2010 waaruit blijkt dat er iets niet goed zit en er uit moet met alle gevolgen van dien.

Verwijzen voor een second opinion naar Dr. Willems ik heb tijdig aangegeven dat de arts met sabatical was, maar van Ommeren  neemt vervolgens ook geen enkele actie terwijl iedereen weet dat zo een anker er uitgehaald had moeten worden.

 Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en u z.s.m actie kunt ondernemen om verdere schade in mijn schouder te voorkomen.Uw reactie zie ik tegemoet.

LEES OOK  FENTENER VAN VLISSINGEN BEDANKT

MET ENIGE GENE VRAAG IK NU JULLIE HULP ( na 10 jaar strijd ) VIA EEN GROWDFUNDINGSITE ZIE DE LINK HIER ONDER:

https://getfunded.nl/campagne/6553-help-chronisch-pijnpati-nt-na-medische-misser