HOE MEDINOVA MET GEGROND VERKLAARDE KLACHTEN OMGAAT

e-mailwisseling met de klachtenfunctionaris

MET ENIGE GENE VRAAG IK NU IN (2019)  JULLIE HULP ( na 10 jaar strijd ) VIA EEN GROWDFUNDINGSITE ZIE DE LINK HIER ONDER:

https://getfunded.nl/campagne/6553-help-chronisch-pijnpati-nt-na-medische-misser

November 16, 2012 11:48 AM

Subject: afspraak

 Geachte heer de Beer,

 Wij hebben, waarschijnlijk net als u, de uitspraak van de klachtencommissie ontvangen.

Namens de directie wil ik u vragen of u het op prijs stelt om een gesprek met de directie te plannen om de uitspraak te bespreken.

 Momenteel zitten wij echter wel in een directieovergang. Mw. Mansveld is op 15 september gestopt, er is nu een interim directeur en per 1-12-2012 start de nieuwe directeur. Onze voorkeur gaat uit om met de nieuwe directie een gesprek te plannen.

 Graag verneem ik of u daar behoefte aan heeft. Zo ja, kunt u ons wellicht wat data laten weten waarop een afspraak u schikt.

De afspraak kunnen we in de buurt van Den Haag inplannen.

 maandag 3 december 2012 15:51

Aan: Willemijn Akkerman
Onderwerp: Re: afspraak

 Geachte mevrouw Akkerman,

 U nodigt mij uit om met de nieuwe directie de uitspraak van de klachtencommissie te komen bespreken. Graag verneem ik wat de doelstelling van dit gesprek is?

 Grotendeels zijn mijn klachten gegrond verklaard behalve het punt van de belangenverstrengeling van dr. Van Ommeren met de firma Depuy en het gegeven dat mijn eerste (onnodige) labrum repair heeft los gelaten door het operatie materiaal. Dit was zeer voorspelbaar immers hiervoor is dr. Bom aan de klachtencommissie toegevoegd. Op dit laatste punt stelt dr. Bom dat het niet zonder meer toegeschreven kan worden aan de kwaliteit van het ankertje, maar een loslating ook veroorzaakt kan worden door het niet voldoende vastgroeien van weefsel op de schouderkom. In deze uitspraak kan ik mij niet verenigen dat hierdoor de klacht ongegrond zou zijn. Het is juist dat onvoldoende vastgroeien van het weefsel een oorzaak kan zijn van de loslating. Echter het slecht vastgroeien van het weefsel is juist een mankement van het anker geweest. Tijdens de zitting heb ik samen met de commissie het telefoongesprek willen doornemen dat is opgenomen waarin van Ommeren e.e.a heeft beschreven. De klachtencommissie vertelde dit niet in mijn bijzijn te willen doen. De opname was allang in hun bezit en ik moet maar geloven dat die nog niet beluisterd was. Zoals u weet is de uitleg daarop zeer duidelijk te horen dat er problemen zijn geweest met dit type anker dat door lichaamstemperatuur te snel zijn aantrekkracht kon verliezen waardoor het verweekte en dan het weefsel niet strak genoeg werd aangetrokken en niet voldoende kon vastgroeien. Dus de uitspraak dat de eerste operatie los heeft kunnen laten omdat weefsel niet goed vast groeit, is juist een reden om dat deze klacht ook gegrond verklaard had moeten worden! Dit is om bepaalde redenen verder niet meer beschreven in de uitspraak. Ook het feit dat naar voren is gekomen dat dit in dezelfde periode met dezelfde ankers meerdere patiënten een loslating hadden gekregen en van Ommeren daarom gestopt was met het verder gebruik van dit materiaal! Zoals u op de opname heeft kunnen horen heeft van Ommeren zelfs uitgesproken “je bent wel gek als je dit materiaal nog gebruikt”! Ook het feit dat ik net als de andere patiënten cyste vorming onder het materiaal had dat significant was en ook bij de andere patiënten werd geconstateerd is verder geen woord over gerept. Nu mij de tijd niet werd gegund tijdens de zitting de opname samen te beluisteren en te bespreken is dat al vreemd. Ik had de opname allang opgestuurd als dossier stuk en als ingebracht bewijs en die had normaliter dan ook al beluisterd moeten zijn.. de commissie vertelde van niet en dit alleen te willen beluisteren na de zitting… ? Natuurlijk heb ik dr. Bom niet voor niets gewraakt en op voorhand gezegd hem te zullen moeten dogen nu deze niet op mijn verzoek met het vermoeden van belangenverstrengeling zou worden vervangen. IK merkte tijdens de zitting al dat mijn vermoedens juist waren met zijn uitleg dat soms operaties loslaten doordat het weefsel niet wil vastgroeien. Ik heb daarop aanvullend geschreven dat er met mijn weefsel verder niets mis is, dat is namelijk met andere ankers ook prima vastgegroeid. Ook klacht onderdeel 5 is niet juist volgens mij, de frequentie van loslatingen was volgens de arts juist de reden om verder het materiaal niet meer te gebruiken na 4 loslatingen in een korte periode! Het is dus niet juist deze onderdelen zo te laten passeren en ongegrond te verklaren omdat het ook “weleens “voorkomt dat weefsel niet aangegroeid… daarmee zijn mijn cyste vorming rondom het gebruikte materiaal verder niet verklaard en wordt aan de uitleg van dr. Van Ommeren die geregistreerd is voorbij gegaan.

 Al op voorhand heb ik dit zien aankomen en aangekondigd als dr.  Bom niet vervangen zou worden, ik het ook zal voorleggen aan het regionaal medisch tuchtcollege waar ik nu de voorbereidingen voor aan het schrijven ben. Waarin boven gemelde punten zeer duidelijk beschreven zullen worden, en natuurlijk ook de omstandigheden hoe deze klacht ander halfjaar op behandeling heeft moeten wachten totdat de  “in mijn belang een geschikte orthopeed was gevonden “ mijn wrakingverzoek etc. We zullen zien hoe het gesprek beoordeeld zal worden even als de uitspraken in van Ommerens verweer waar de klachtencommissie gemakshalve aan voor bij is gegaan zoals, ik citeer:

 "Het klopt dat bij 3 patienten die ik voor de Beer heb geopereerd er problemen zijn geweest met loslating/losgaan van draden en ankers"

 "Ik wist niet van het falen van deze ankers"

 "Pas nadat bij de heer de Beer bleek dat de ankers los hadden gelaten en op ct scan cyste vorming had gegeven.. "

 "Ik betreur dat dit is gebeurd maar heb volledig te goedertrouw gehandeld en ging uit van de reeds bestaande goede kwaliteit van de spullen van Depuy"

 "Ik had op moment van de herhaalde klachten van de Beer ook nog geen vermoeden dat e.a met de ankers in relatie zou kunnen staan "

 "Pas in januari 2009 zag ik de eerste problemen "

 "de heer de Beer haalt een aantal zaken door elkaar, ik wist pas enige maanden nadat ik hem had geopereerd dat mogelijk de ankers de oorzaak zouden kunnen zijn van zijn recedief klacht iets dat overigens maar bij enkele patienten is gebeurd"

 of uit de operatie verlag:

 Ok verslag:

 "In ogenschouw moet worden genomen dat bij een hernieuwde ct scan cyste vorming werd gezien rondom de oude gebruikte ankers dus dat er toch wel het één en ander niet helmaal bleek te zijn zoals het was"

 Verklaring 22-september 2009:"

 "dat bij bij drie eerder patienten een constatering heb gedaan dat de botankers hadden losgelaten en dat er cyste vorming was geweest. Dit heeft in twee gevallen tot revisie geleid zo OOK in uw geval "

 "Destijds heb ik het gebruik van het anker gestaakt nadat ik bij enkele patienten, zoals eerder bovengenoemd, kleine cyste vorming had waargenomen, onder het gebruikte materiaal bij ct scan onderzoek"

 "Deze cyste duiden op resorptie van het materiaal en zouden eventueel tot vervroegde loslating van het materiaal kunnen leiden "

 Zo zijn er in de procedure tal van deze passages die ik door het tuchtcollege zal laten beoordelen tesamen met de uitspraken in  het telefoongesprek ik ben heel benieuwd of ook in hun slot conclusie een schamele 4 regels met:

 "de uitkomst kan niet zonder meer toegeschreven worden aan de kwaliteit van het ankertje, maar kan ook veroorzaakt zijn,door het niet of onvoldoende vast groeien van het weefsel op de schouder kom "Bij die stand van zaken oordeelt de commissie dit klacht onderdeel ongegrond

 Maar goed op dit onderdeel heeft dr. De Bom samen met van Ommeren geprobeerd alsnog voor de firma precedenten in de vorm van schade vergoeding te voorkomen. Resteren wel de uitspraken dat de eerste operatie net zoals ik al van vele orthopeden in binnen en buitenland heb gehoord al beter niet uitgevoerd had kunnen worden en aan mijn verzoek voldaan had moeten worden om de cyste die op een zenuw drukte uit te spoelen. Ook de klachten over het vervolg zijn gegrond verklaard. Het is de commissie helder gebleken dat in de derde operatie kraakbeenschade met een nieuwe pijn was ontstaan waar ik 8 maanden mee door heb moeten lopen en ik niet adequaat ben nabehandeld waardoor de schade in mijn schouder verder is opgelopen. De gevolgen zijn dat ik dagelijks vele medicijnen moet nemen tegen de niet meer afnemende pijn met alle bijwerkingen van dien en waar de pijn nog doorheen komt en van nachtrust nauwelijks sprake is.. Dit alles gekomen door de vele ingrepen in de schouder dit is mij ook door de specialisten verteld o.a. door dr. Willems en dichter bij huis dr. Vischjager, die verklaren dat de schouder hierdoor geheel ontregeld is, hierdoor heb ik veel schade geleden en zal ik nog lijden omdat ik niet aan het arbeidsproces kan deelnemen.

 Alsof dit nog niet erg genoeg is om vanaf je 47e levensjaar in zo een toestand terecht te komen blijkt ook dat u niet echt verzekerd bent om in ieder geval mij financieel te kunnen ontlasten. Dat wil zeggen u bent wel verzekerd maar ook van het feit op de hoogte dat verzekeringen er alles aan doen om schade niet te hoeven uitkeren. U bent bekend hoe dr. Van Ommeren zelf met dit dossier omgaat met een houding en mentaliteit van “na mij de zondvloed “  de firma depuy help ik een handje en voor de rest hebben we een verzekering en die help ik ook wel ….  Een half kladje ontkennende antwoorden op wat summiere selectief gestelde vragen..  en  zo denkt van Ommeren weg te komen met alleen een gesprekje met de directie.. wat heeft deze gezegd? Foei..foei  je moet netter leren schrijven of je secretaresse het patiënten dossier laten uit typen in het vervolg..

Het punt van antidateren heeft van Ommeren de schuld aan een secretaresse gegeven die een datum ergens bij zou hebben gezet… daarmee is ook de kous niet af. Dit feit staat midden in het dossier wie de datum erbij heeft gezet is helemaal niet relevant.. het hele feit dat ik naar België zou gaan had er helemaal niet in kunnen staan omdat dat toen niemand bekend was. Het feit dat er in toekomende tijd wordt gesproken zegt dus al genoeg! Verder is de beschuldiging van diefstal van dossierstukken, snerende opmerkingen over mijn gemoedstoestand etc. verder helemaal geen uitspraak over gekomen en zal ik dit het tuchtcollege expliciet vragen.

 Wat de slot conclusie nu precies moet bewerkstelligen is mij nu niet geheel duidelijk? Er staat in dat de directie in overleg moet treden met mij omdat ik stelselmatig onvoldoende serieus ben genomen en u daarvoor een passende oplossing moet vinden.. ? Met deze bewoording kan ik niet veel wellicht kunt u dat toelichten? Welke mogelijkheden kan u bieden als een passende oplossing? Wat is een passende oplossing voor iemand die dit overkomen is en vele verstrekkende gevolgen heeft gehad zoals vele vervolg operaties met napijn, medicaties, langdurige revalidatie processen en geen zicht meer dat het ooit nog beter zal gaan worden… bijwerkingen van medicaties, vervolg therapieën om de pijn proberen te stillen met pijnlijke behandelingen bij pijnpoli etc. verlies van relatie, sociale contacten hobby’s als sport verlies van mijn band als muzikant door de revalidatie periodes etc. etc. Wat zijn dan passende oplossingen? Gaat  Medinova zelf zorgen voor een financiële schadeloosstelling … mij op de loonlijst zetten… ? Alsnog door de verzekeraar aansprakelijkheid laten erkennen zodat tenminste ik financieel mij zal kunnen staande houden.. ?  ( het is bijna januari en kan dan al gelijk weer 350 euro over gaan maken naar mijn verzekeraar voor het eigen risico van volgend jaar ) .. gaat de directie van Ommeren bewegen alsnog openheid te geven over het gepasseerde met de ankers.. ?  of de firma depuy bewegen ook een deel schadeloosstelling op zich te nemen.. ?  

 Of moet ik op gesprek komen om door een kersverse directie alleen een “welgemeend excuus “ in ontvangst te nemen… ik merk hierbij op dat u vorige directeur nog te vadsig is geweest om mijn brief van augustus netjes te beantwoorden.

 U begrijpt uit mijn toonzetting dat ik zeer gedesillusioneerd ben in de behandelingen bij Medinova zowel op medisch behandel niveau als op directie en management niveau. Wat van Ommeren betreft gaan we op deze manier nog een hele lange weg bewandelen. Zeker is dat hij deze keer niet gaat wegkomen met wat halve geschreven kladjes en deze tegenover mij komt te zitten tijdens de zitting. We zullen dan alsnog een uitspraak krijgen over de verklaringen door van Ommeren over de ankers en ben dan zeer benieuwd of ook het tuchtcollege dat onderdeel afdoet met “weefsel kan wel eens niet aangroeien “. Aan het tuchtcollege zal ik vragen gezien het gebeurde en de zware gevolgen die dit voor mijn leven heeft betekend een tuchtrechtelijke maatregel te treffen en vragen van Ommeren te schrappen uit het Big register voor bepaalde tijd en mijn klachten m.b.t  de ankers en de hand boven het hoofd houden van de firma depuy alsnog gegrond te verklaren. Ook ben ik benieuwd naar de mening van het tuchtcollege wanneer er van een zodanige frequentie sprake is dat melding van materiaal problemen gewenst is.

 Graag ontvang ik van u een toelichting wat de doelstelling van de uitnodiging is om de uitspraak te komen bespreken precies is. Als dit niet zal kunnen lijden tot financiële genoeg doening maar dit slechts een formaliteit betreft omdat de uitspraak uw directie u hier toe min of meer verplicht kunt u mij dit per mail laten weten. In dat geval vraag ik u mij te laten weten welke de dossierstukken zijn die van Ommeren zoek heeft gemaakt( als deze inmiddels gevonden zijn mij die per direct laten toekomen). Ik hoef van de directie dan verder niet te horen dat: het ze oprecht spijt en er alles aangedaan wordt om herhaling in de toekomst te voorkomen en mijn klachten serieus genomen zijn en er toe zullen bijdragen om de kwaliteit in de toekomst te zullen verbeteren en de nieuwe directie hierop scherp zal toezien… etc. etc. voor mij is dat mosterd na de maaltijd waar ik niets voor koop.

Graag verneem ik uw antwoord op korte termijn ik zal het aanmelden bij het regionaal tuchtcollege nog even parkeren.

 Hoogachtend,

 Thursday, December 13, 2012 1:11 PM

Subject: RE: afspraak

 Geachte heer de Beer,

 In uw email van maandag 3 december vraagt u zich af wat de doelstellingen voor een gesprek met de directie zouden zijn.

 Onze doelstelling voor dit gesprek zou zijn:

  • Het goed begrijpen van de casus en vooral de gevolgen voor u.

Antw patient:Hiervoor heeft u documentatie genoeg het lijkt me dat ik reeds uitvoerig heb beschreven wat er gebeurd is en dat ik ook bijkomende pijnklachten heb gekregen naar de derde operatie. Dokter Vischjager die mij als laatste in uw kliniek heeft behandeld kan u daarover informeren. Ook hij kon de pijn niet meer bestrijden en vertelde dat mijn schouder door alle ingrepen totaal ontregeld is... wat moet ik er aan toevoegen?

Ik geef u het advies de door mij ingebrachte stukken nog eens door te nemen als u de casus u dan nog niet begrijpt en ook niet begrijpt wat de gevolgen voor mij zijn geweest, kunt u mij hiervoor gerichte schriftelijke vragen stellen, die ik zal beantwoorden.

  • De directie wil graag persoonlijk excuus maken.

antw

Ik heb u geschreven dat ik van uw kers verse directie geen enkele behoefte heb  aan een excuus als formaliteit in ontvangst te komen nemen, ik ben zwaar gedupeerd in uw kliniek als er al iemand een excuus had moeten maken , is het die charlatan van een van dr. Ommeren die me in deze situatie heeft gebracht en schadeloosstelling aan alle kanten in de weg staat, en makkelijk weg denkt te komen, u kunt hem sterkte wensen met een serieuze hoorzitting waar meneer wel moet komen opdagen!

  • Het zou de mogelijkheid bieden om uw en ons dossier naast elkaar te leggen en te completeren waar nodig.

antw

Wat het dossier betreft kunt u dat aan van Ommeren vragen wat er vermist wordt, hij heeft mij immers beticht van diefstal van de stukken dus kan hij u ook vertellen wat er nu zoek is. Het medisch dossier dat ik gekregen heb uit Medinova kreeg ik via de Das zo ls het door u ook aan VVAA ingeleverd is. U kunt dat daar opvragen, andere stukken heb ik niet.

 Uw aansprakelijkheidszaak is in behandeling bij VVAA. Zij beoordelen zelfstandig uw klacht, daar hebben wij geen invloed op. Een financiële schadeloosstelling wordt dus ook door VVAA afgehandeld. Uiteraard zal Medinova meewerken aan een zo spoedig mogelijke afhandeling van de claim ontvangen via DAS Rechtsbijstand. Wij zullen eerst de afloop in die zaak moeten afwachten.

 Ik verneem graag of u gebruik van ons aanbod wil maken voor het gesprek.

antwoord:

Neen, ik maak er geen gebruik van. De klachtencommissie heeft u een dringend advies gegeven. Daar ik stelselmatig onvoldoende serieus genomen ben, met mij in overleg te gaan om daar een passende oplossing voor te vinden, in de doelstellingen die u opgeeft van het gesprek wordt niet aan dat advies voldaan ( een punt voor een passende oplossing heeft u niet opgenomen )  uw kliniek blijft op dat punt in gebreke.

 December 13, 2012 1:54 PM

Subject: RE: afspraak

 Geachte heer de Beer,

 Wat verstaat u precies onder een “passende oplossing”, ik krijg het idee dat we daar beiden andere ideeën bij hebben. Ik, en zo ook de klachtencommissie verstaat daar onder dat er een financiële compensatie wordt geboden, dit traject loopt reeds via VVAA.

 antw

we hebben daar geheel dezelfde ideeen over, alleen adviseerd de kalchtencommissie u te komen tot een  de passende oplossing.. en laat u het aan de verzekeraar over.. welke nog steeds graag gehoor  geeft aan de inmiddels achterhaalde versie van v Ommeren over het gebeurde..

Zijn er andere zaken die wij voor u kunnen betekenen? Wij willen u daarin graag zo veel mogelijk tegemoet komen.

antw

 Ik heb geen idee wat u verder voor mij zou kunnen betekenen...? Kent u een arts die mijn schouder nog wil en kan behandelen tegen de inmiddels onhoudbare pijnen?

Kunt u een alvast flink voorschot geven op de schade vergoeding.. zodat ik de (familie )schulden die ik nu al 4 jaar aan het opbouwen ben kan aflossen en mijn rekeningen kan betalen.. ? het eigen risico van de verzekering etc. kan voldoen en alle bijkomende kosten die ik als gevolg van het opgelopen letsel heb kan voldoen.. twee keer in de week naar fysio bezoeken aan de pijn poli etc. etc. Ik moet het momenteel van een minimum uitkering doen, ik heb door de lichamelijke problemen dan ook geen solicitatie plicht meer en ook geen zicht dat dit nog gaat komen..

 mvg P.de Beer

 Groet, Willemijn

 Antwoord de Beer 13-12-2012

 Geachte mevrouw Akkerman,

 we hebben daar geheel dezelfde ideeën over, alleen adviseert de klachtencommissie u te komen tot een  de passende oplossing.. en laat u het aan de verzekeraar over.. welke nog steeds graag gehoor  geeft aan de inmiddels achterhaalde versie van v Ommeren over het gebeurde..

 Ik heb geen idee wat u verder voor mij zou kunnen betekenen...? Kent u een arts die mijn schouder nog wil en kan behandelen tegen de inmiddels onhoudbare pijnen?

 Kunt u een flink voorschot geven op de schade vergoeding.. zodat ik de schulden die ik nu aan het opbouwen ben kan aflossen en mijn rekeningen kan betalen.. het eigen risico van de verzekering etc. kan voldoen en alle bijkomende kosten die ik als gevolg van het opgelopen letsel heb kan voldoen.. twee keer in de week naar fysio bezoeken aan de pijn

Verzonden: donderdag 13 december 2012 20:05
Aan: Willemijn Akkerman
Onderwerp: Fw: afspraak

 Geachte mevrouw Akkerman, Kunt u mij zo snel mogelijk informeren welke stukken van Ommeren nu uit het dossier kwijt is.

Ik had dat graag in de hoorzitting persoonlijk van hem willen horen en vindt het wachten tot de volgende hoorzitting te lang, het zou van belang kunnen zijn in de schade procedure met uw verzekeraar.

 alvast dank. P.de Beer

 14, 2012 9:40 AM

Subject: RE: afspraak

 Geachte  heer de Beer,

 Ik heb gisteren gesproken met dr. van Ommeren. Hij gaf aan dat hij de brief van dr. Willems miste voor zijn hoorzitting . Antw patient:Oh Gut

Deze is inmiddels toegevoegd aan het dossier. Ik neem aan dat u die brief ook in bezit heeft.

 Antw patient:Mijn administratie loop strakker dan die van Medinova en dat baart zorgen, ik mailde F.Paas het stuk ook op 29 maart 2011 al digitaal .. om u vraag te beantwoorden ja die heb ik zowel op papier als digitaal

 Groet, Willemijn

 December 14, 2012 3:48 PM

Subject: diefstal

Onderstaande stuk kreeg ik via verzekeraar de antwoorden van v Ommeren..!!  je wordt als patient gewoon beticht dat je stukken uit je eigen patientendossier zou hebben weggenomen !! A) wat zou ik daar mee opschieten ???  en B )Hoe slordig kan een arts met een dossier omgaan... ligt dat op de leestafel ??... Of breekt een patient in... ? Niets is minder waar er zijn hele procedures voor nodig en klachten om bij Medinova de waarheid boven de tafel te krijgen... Het vermiste stuk was gewoon zoek geraakt bij Medinova..

 Klacht 9:

Antidateren van dossier?. Ik heb na dat hij verder bij Fievez onder behandeling kwam en na zomer 2010 het dossier niet meer in handen gehad. Deze uitsprak moet de B staven met bewijzen.Wel mis ik onderdelen dossier, heeft Dhr. de Beer die er willens en wetens uit verwijdert, ik weet het niet.

Antw patient: En hier wil uw directie zeker ook de "welgemeende excuses" voor aanbieden???

Ook niet erg slim alles maar in het midden te laten en overal de schouders voor op te halen met een beetje communicatie had de sneer naar mijn adres dus niet nodig geweest ... maar ja van Ommeren en communicatie... levensgevaarlijk in een ziekenhuis.. ik zal dit en de vele voorbeelden hiervan voor het tuchtcollege duidelijk uiteenzetten.

Is Flip inmiddels ook vervangen ??  Op 29 maart 2011 liet ik hem het betreffende stuk ook nog eens per email toekomen.

Doe van Ommeren de groeten en  wens hem sterkte en wijsheid in 2013

Graag ontvang ik ook uw notulering van de hoorzitting.

  gr P.de Beer

 Datum: 20 december 2012

Tijd: 21:49:57

 Geachte Mevrouw Akkerman,

 op mijn laatste emails ontving ik geen antwoord meer.... maar In uw schrijven van 13 december vraagt u mij wat de Medinova nog kan betekenen omdat u zoveel mogelijk mij tegemoet wil komen.

 ik zou ook graag het dossier van v Ommeren (alleen het zelf quasi bijgehouden patiënten dossier) uitgetypt willen hebben per datum ook de door gehaalde passages etc. niet alles is door iedereen even makkelijk te lezen, dat zal al veel schelen ook voor het tuchtcollege. ( zou met aale dossier van v Ommeren patienten moeten gebeuren als ik zo vrij mag zijn van advies te voorzien, of was die van zo slordig als uitzondering op de regel ) En ik zou graag een verklaring willen van de secretaresse ( wie is dat precies ook Claudia de Jong ? ) dat ze kan conformeren dat de datum bij de passage ( patiënt gaat naar België metaal verwijderen) te hebben geschreven.. gezien waar dit genoteerd is heeft de dame dus de vooruitziende blik gehad t.z.t zou ik haar graag als getuigen willen laten horen.

 Zijn er verder dingen die uw directie wil aanvoeren dat van het dringend advies van de klachtencommissie afgeweken wordt? , immers de klachten commissie vraagt u met mij (klager) in overleg te treden om een passende oplossing te vinden...

 Daar is geen woord Latijn bij.. er staat niet ik adviseer u de klager maar af te laten wachten of de verzekeraar eens wat gaat uitkeren o.i.d ....

Het verzekeringsdeel zal zeker nog op zich laten wachten omdat u iemand aan het werk heeft die totaal geen spijt heeft en zich met een Wir haben es nicht gewusst mentaliteit presenteert dus waar ons overleg uit bestaat zie ik nu even niet en hou u op dit punt dan ook in gebreken..

 Na mijn eerste duidelijke schrijven waarin ik me al distantieer van een "zogenaamd welgemeend excuus"  van uw directie in ontvangst te komen nemen presteert u het alsnog dat als reden op te geven  om langs te komen voor een gesprek... beetje cru als ik vooraf heel duidelijk daar in ben... maar goed ook daar geen respect voor..

 vervolgens blijkt uit uw eerder mail dat de casus nog niet goed was begrepen?? En wat de gevolgen voor mij zijn... ?? wie heeft het dossier nu en wie begrijpt wat niet want dit is te treurig en betekend dus dat het maar wat opgestapeld is voor uw klachtencommissie... Misschien is het hoog tijd er even zelf kennis van te nemen... of uw eigen artsen te raadplegen die me naar het gerommel van van Ommeren hebben gezien... Ik mag u wijzen op de brieven die ik ontvangen heb van Fievez ... die bijna schoorvoetend het misplaatste anker heeft verwijderd met bewoordingen als.... ik haal alleen het titanium anker er uit en daarna wil ik geen bemoeienis meer met deze patiënt.... enig voorstellingsvermogen hoe ik die dag me gevoeld heb in een mij als vijand ziende kliniek binnen te komen bekeken te worden door uw crew.. Door 'de secretaresse bij uw kliniekmanager aangekondigd te worden die zit op elf uur !! elf is het getal van de gekken ter info voor uw bijgelovige kliniekmanager, als de klok vanaf de goede kant had beken zat ik er naast.. Sailliant detail

 Maar bestudeerd u eerst zelf eens de brieven van Fievez.o.a  richting mijn advocaat waarin hij schrijft geen idee te hebben of de pijn nog weg zal gaan..

De e-mails met mij en dr. Vischjager ontbreken die ook aan het dossier ? enige uit spraken.. ja hij zou in eerste instantie de cyste verwijderd hebben.. ja hij zou 2e operatie loslating wel kunnen zien dat het bot door de resorptie resten zwakker is en een ander revalidatie protocol nodig was geweest en ja hij kan u ook vertellen dat het anker direct na de mri verwijderd had moeten worden... leest u zelf ook de brief van Willems.. ( ik had een second opinion van 5 en een half uur !!! bij hem ) die vertelde dat er sprake was van ver opgelopen chondromalacie door al die ingrepen.. iets wat Vischjager mij ook bevestigde.. Vischjager kan u ook mijn pijnbeleving vertellen hoe ik heb gecrepeerd met het diagnostisch aanprikken van mijn zenuwen om te bezien of hij het rustig kon krijgen maar ook hij constateerde dat er zo veel is gebeurd in die schouder dat het totaal ontregeld is maanden heb ik een door hem zelf aangewezen fysiotherapeut gelopen zonder verbetering  dus tot aan België aan toe hebben de orthopeden een mening die alle haaks staan op die van v Ommeren..

 En nu moet ik maar afwachten op uw verzekeraar... ik mag veronderstellen bekend te zijn dat verzekeringen als die van u niet gebrand zijn op vergoedingen..dat  is geen publiek geheim... ik heb hier al iets over gezegd in mijn pleitnota en tijdens de zitting ( ik vroeg u overigens hier al over mij de notulen te laten toekomen ) dit is niet zo raar.. maar ik wil ze graag beoordelen.. dat kan gewoon per email.. want er zijn toch wat zaken niet helemaal in de uispraak naar voren gekomen zoals het niet samen willen beluisteren van het telefoongesprek  die wel degelijk grote vraagtekens laat.. en nog wat zaken waar ik op terug zal komen,in ieder geval wijs ik u ook op de nacontrole toen het anker er uitgaald was door Fievez uitgesproken in een volle kamein bijzijn van ook uw fysiotherapeut.. Mijnheer de Beer dit zal onze verzekering netjes regelen

 Maar misschien wil van Ommeren voor het tuchtcollege wel komen uitleggen hoe ik na de eerste operatie ineens aan cyste rondom het gebruikte materiaal ben gekomen net als bij de andere gedupeerde... maar dat zal ik er volgens hem ook wel zelf in gegoogeld hebben net als de gestolen dossier stukken..

 k hoop dat u mij e.ea voor de kerst kan laten toekomen dan heb ik die dagen en slapeloze pijnvolle nachten ook wat nuttigs te doen ..en hoop rond begin februari alles in kaart te hebben voor het tuchtcollege.

 U kunt uit mijn toonzetting horen dat ik pissed ben over het gebeurde maar ook verbolgen hoe Medinova hier mee omgaat en mij verder behadeld heeft en dit zal ook eens naar voren moeten komen in 2013... uw wachtkamer hangt vol met shirtjes van bekende sporters die goed oh zo goed geholpen zijn maar mijn verhaal gaat ook gehoord worden desnoods in de Media dan mag u  Paas of uw nieuwe directeur tegen over mij zitten op elf uur...

 8 januari 2013 0:49

Aan: Willemijn Akkerman
Onderwerp: Re: vervolg diefstal

 Geachte mevrouw Akkerman,

 wilt u mij per omgaande alvast uw notulering van de hoorzitting mailen.Zoals u weet heb ik niet de gehele zitting mogen bijwonen.

 met vr. gr. Pde Beer

 Tuesday, January 08, 2013 5:17 PM

Subject: RE: vervolg diefstal

 Geachte heer de Beer,

 Het is niet gebruikelijk dat notulen van de vergaderingen worden verzonden aan betrokken partijen. Ik wacht op advies van de voorzitter van de commissie hoe hier mee om te gaan. (hij was echter tot 7 januari afwezig) Daarnaast heb ik hem gevraagd hoe wij het advies om tot een oplossing te komen, moeten interpreteren.

 Zodra ik antwoord heb ontvangen, laat ik u dat zo spoedig mogelijk weten.

 Mail 8-1-2013

Geachte mevr Akkerman,

 uitspraak commissie interpreteren:

 wel beetje late acties om nu te vragen hoe zoiets te interpreteren ik dacht dat we dat nu beide goed begrepen hadden dat heeft u mij ook gemaild. Maar ik begrijp dat er niet echt een duidelijke lijn is in het beleid bij Medinova, nu dit onderdeel op problemen stuit.. Maar goed wellicht kan de door u geselecteerde klachtencommissie u nog een vindingrijke escape voorleggen.

Notulen:

 Ik neem aan dat n.a.v de notulering een uitspraak gemaakt is dus naar één van betrokken partijen zijn de notulen wel gegaan?

het is vervolgens mijninziens ook niet gebruikelijk om ingebracht bewijs materiaal niet vooraf te beluisteren en vervolgens een hoorzitting in besloten kring te  vervolgen zonder de partij die dit ingebracht heeft.Zodat er geen gelegenheid meer is tot vragen of toelichtingen op dit onderdeel.Overigens bent u niet goed geïnformeerd normaliter zijn notulering voor alle partijen dit is juist waarom vergaderingen en hoorzittingen worden genotuleerd... of staan er misschien dingen in die ik als gedupeerde patiënt niet mag lezen.. of erger heeft u bepaalde passages weggelaten.... Transparantie is misschien ook een onderdeel dat u met uw nieuwe directie eens moet gaan bespreken.

 U vroeg mij eerder of er verder nog iets was omdat u mij zoveel mogelijk tegemoet wil komen... ( ik merk daar erg weinig van, maar misschien vraag ik te veel ? )

 Casus niet begrepen en niet begrepen de gevolgen:

 Is er inmiddels iemand wel serieus bezig met mijn dossier uit uw laatste mail heb ik begrepen dat de casus niet geheel duidelijk was en welke gevolgen dat heeft gehad.Zijn er nog onduidelijkheden?

Ik vraag u om vooraf ook kennis in te winnen hoe het verder gaat in de procedure bij het regionaal tuchtcollege zodat daar weer niet allerlei obstakels voor u zijn.

Uw voorzitter kan u daar prima over inlichten.

 Medisch dossier:

 Misschien is het u inmiddels wel gelukt om tenminste één advies richting van Ommeren voor elkaar te krijgen en dat is mijn medisch dossier, ik zie dit graag per omgaande in een getypte versie zodat het gekrabbel voor een ieder duidelijk te lezen is. De kanttekening die ik daar verder bij plaatste over de secretaresse heeft u inmiddels ook ruim de tijd voor gehad uit te zoeken.

 Vraagje:

 k heb u 17 maanden zien doen om de klachtencommissie samen te stellen, mijn op en aanmerkingen , wraking verzoek en klachten over u is door u voormalig directeur die inmiddels de kuierlatten nam niet echt serieus genomen en mijn opmerkingen zijn ook onbeantwoord gebleven. Tegen deze achtergrond vraag ik u alvast wie de nieuwe directeur is geworden?

 P.de Beer

 08-01-2013

 Ps

 Geachte Mw Akkerman,

 gezien de gang van zaken en mijn eerdere vraagtekens bij uw werkwijze en mogelijke vervolg trajecten leg ik graag alles even goed vast..

 uit uw e-mail concludeer ik dat u mij in eerste instantie al uitnodigde voor een gesprek, zonder dat u zelf precies begrepen had wat de klachtencommissie precies bedoelde met een passende oplossing en hoe dit te interpreteren..

 Is dit juist?

 P de Beer

Onderstaande mail zet ik even wat groter, ik wordt uitgenodigd om de adviesen van de klachtencommissie te komen bespreken...  je denkt dus dat je recht gaat krijgen.. over alles wat je hebt meegemaakt in de kliniek Medinova... Dit speelt op 15-01-2013 en zal komen tot een gesprek met een directeur, die het niet zo nauw neemt met uitspraken , weinig capabel is om tot pragmatische oplossingen te komen, en al helemaal geen empathie heeft om uberhaupt met gedupeerde in de medische zorg om te gaan... na het lezen van onderstaande kunt u naar de link : gesprek met de directie gaan .. om te zien hoe zo een uitnodiging verloopt... Respectloos overigen als je een patient uitnodigt op deze wijze die van te voren heel duidelijk is.. niet lang  te willen komen om een slap excuus in ontvangst te komen nemen... Maar bij de directie van Medinova hebben ze daar lak aan... ( ik heb een gesprek geregen waarbij de omhoog gevallen directeur mij wijs ging maken dat het zijn goed recht is de exuses aan te bieden.... later wordt dit gesprek gebruikt om verder met modder naar mij te gooien , binnenkort leet u hoe anderhalf jaar na dat het gesprek wordt gebruikt in NB een hoorzitting bij het tuchtcollege .. dat ik arts en zijn gezinneteje met fysiek geweld heb bedreigt... ja u leest het goed.. Op dit moment 26-08-2014 ben ik bezig met een aangifte wegens valse beschuldiging)

 15-01-2013mail akkerman

 Geachte heer de Beer,

 Zoals aan u belooft heb ik overleg gehad met de voorzitter van de Onafhankelijke Klachtencommissie.

Ik zou voor u 2 zaken voorleggen: de interpretatie van het eerste advies en de notulen van de hoorzittingen.

 Advies aan de directie:

Het advies van de commissie is door Medinova niet correct geïnterpreteerd. Wij gingen er van uit dat de opmerking een vergoeding betrof voor de door u geleden schade. Dat traject loopt via VVAA en is, zoals u weet, al in werking gezet.

Met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan.  Daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld.

 Notulen:

Van de hoorzittingen worden geen transcripties gemaakt. De aantekeningen van de secretaris worden gelijk verwerkt in de uitspraak, welke u heeft ontvangen. Daarnaast zijn er wel notulen van de klachtencommissie, maar die hebben alleen op organisatorische zaken betrekking en zijn niet openbaar.

 Daarnaast wil ik u, wanneer u daar behoefte aan heeft, een kopie van uw medisch dossier toesturen, zodat u kunt vergelijken of de gegevens overeenkomen met uw gegevens. Wanneer u voorkeur heeft voor een andere werkwijze om e.a. te vergelijken hoor ik dat graag.

 Met vriendelijke groet,

 Den Haag 23 januari 2013

Geachte Mevrouw Akker man,

Uw e-mail van 15 januari heb ik in goede orde ontvangen. Ik maak uit uw bewoording op dat u ook graag van het heen en weer ge-email af wilt zijn. Het zou dan ook prettig zijn geweest als u mijn vragen dan ook in één keer wilt beantwoorden.Ik heb u telkens uitgebreid en gemotiveerd antwoord gegeven en u vragen gesteld het schijnt helaas niet goed bij u over te komen. Ik heb besloten dat ik u dan maar per punt een aparte email verzend zodat we de dingen punstgewijs kunnen afhandelen.

U vraagt mij of ik behoefte heb om een kopie van mijn  medisch dossier te ontvangen, ik heb u in mijn email van donderdag 20 december 2012 al laten weten dat ik mijn  dossier graag  uitgetypt wil ontvangen daar niet alle passages leesbaar zijn ( tevens ook de doorgehaalde passages) Ik heb begrepen dat van Ommeren inmiddels weer beschikt over een compleet dossier en ook de suggestie dat ik stukken gestolen heb naar het rijk der fabelen gezonden kan worden, nee ik hoef ook hiervoor geen excuus. Voorts heb ik gevraagd of de secretaresse ook zelf wil bevestigen te hebben genoteerd dat er een anker in België verwijderd zou gaan worden, al voordat ik dat zelf wist. Bovenstaande is voor mij van belang gezien de procedure met uw verzekeraar nog een lange weg kan zijn.

In mijn e-mail van 8 januari heb ik u nogmaals gevraagd of u inmiddels het voor elkaar had gekregen om mijn dossier in een getypte versie te krijgen ( u kreeg het advies van de commissie en in algemene zin op toe te ziendet het medisch dossier wordt bijgehouden conform de eisendie de proffesionele standaard met zich brengt)

Dus nogmaals Ja ik ontvang graag per omgaande nu eindelijk mijn medisch dossier met de aantekeningen van dr. Van Ommeren in een leesbare versie inclusief de doorgehaalde passages.

Ik zal vervolgens terug komen op de andere punten.

 Met vriendelijke groet, P de Beer

 24-01-2013

 Geachte heer de Beer,

 Wij zullen een kopie van uw originele dossier aan u toesturen.

Wilt u aan ons aangeven welke passages voor u onleesbaar zijn, of volgens u zelfs doorgehaald? Dan kunnen wij ons beperken tot het uittypen van deze passages.

 Groet, Willemijn

 24-01-2013

 Ik hoef geen kopie die heb ik al het gaat om Alle passages en doorgehaalde passages sturen a.u.b met datum er bij....

 Zoveel moeite kan het niet zijn de gemiddelde email die ik moet sturen staan meer woorden in dan in mijn patienten dossier.

 mvg  P.de Beer

 Den Haag, 25 januari 2013.

 Geachte mevrouw Akkerman,

 Hiermee benader ik u opnieuw.

 Ondanks mijn eerdere e-mails blijft het zeer lastig om van u de gevraagde gegevens te ontvangen. Ook heb ik geconstateerd dat er diverse brieven naar de heer Hubben zijn gestuurd. Dit is zeer ongebruikelijk. Zoals u weet, en u mij zelf heeft verteld, heeft u een onafhankelijke klachtencommissie samengesteld, die naar hoor en wederhoor tot een uitspraak is gekomen. Het is niet volgens het protocol dat hier na uitspraak alsnog geprobeerd wordt door de directie deze uispraak nog te laten beïnvloeden.

U heeft een kersverse nieuwe directeur, die op 1 december (zaterdag ?) is begonnen en op 4 december al de regels in deze, aan de spreekwoordelijke “laars lapt”. Uw directeur presteert het zelfs om gezamenlijk met Van Ommeren een heel verweer op een uitspraak te maken. Ook dit is tegen de regels in!

Nu is het ook nog eens naar uw verzekeraar gezonden. Ik betreur dit ten zeerste, omdat de voortgang in mijn schade verder stagneert.

 Op mijn eerdere vraag (3 december 2012) waarom u mij uitnodigt voor een gesprek, kreeg ik als antwoord, dat dit nodig was om mijn casus beter te begrijpen. Ik heb u vervolgens gevraagd wie daar mee bezig was en heb geen antwoord hierop gekregen. In een vervolg e-mail heb ik u gevraagd of diegene die mijn casus bestudeerde nog vragen had. Tegen deze achtergrond is het dus zeer frappant dat er nog een hele repliek op alle 9 uitspraken van de commissie wordt verzonden (tegen de regels in) op 4 december, terwijl ik als uitleg kreeg op 13 december langs te moeten komen om mijn casus beter te begrijpen. Tevens meldt uw directeur dat ik geen gehoor heb gegeven aan de uitnodiging terwijl ik dit wel gedaan heb per e-mail 3 december. Ik kan mij met deze gang van zaken niet verenigen en vraag u nu voort te maken met de vragen die ik u nog heb gesteld; o.a. mijn medisch dossier toe te laten komen in getypte versie (zo groot is dit niet) en ook al mijn eerder gestelde vragen te beantwoorden. Ik ga niet nogmaals een opsomming maken en verwijs u kortheidshalve naar de e-mail correspondentie van 16 november tot op heden.

 Na al het gebeuren begrijpt u dat de handelswijze die uw nieuwe directeur, na 2 dagen bij u in dienst te zijn, mij raakt en choqueert. Op 13 december mailt u mij ook nog dat u als doelstelling van het gesprek heeft; mijn casus beter te begrijpen en vooral de gevolgen die dit voor mij gehad heeft te bespreken.

Wat de gevolgen betreft kan uw directie zich wenden tot uw chirurgen en de vele e-mails die ik hier over geschreven heb. E.e.a. is mij in 2008 in uw kliniek overkomen.

 Wij zijn nu 5 jaar verder en de door uw zijde vertragende omstandigheden eindelijk tot een hoorzitting gekomen. Maar door uw nieuwe directeur wordt ik in zijn eerste werkweek van een gedupeerde patiënt al gedegradeerd tot een alweer, nog steeds, onterecht klagende partij.

 Richting de heer Hubben wordt geschreven er alles aan te doen om één en ander bij uw verzekeraar sneller te laten passeren terwijl aan de andere kant nu een torenhoog drempel wordt opgeworpen.

 Ik vraag u met klem om nu verder te gaan met het afhandelen van de adviezen van de klachten commissie.

Ik vraag u verder hoe om te gaan met deze reeds verzonden brieven door uw directeur en door Van Ommeren naar uw verzekeraar?

U zou deze als misverstanden kunnen laten opnemen, immers uw directeur had de casus nog niet goed begrepen op 4 december, zoals blijkt uit uw brief van 13 december.

Ik vraag u ook nogmaals om de notulen van de hoorzitting, omdat ik een gedeelte niet heb kunnen/mogen bijzitten.

Anders verzoek ik u of ik mijn eigen notulen van de hoorzitting de heer Hubben kan laten toekomen. Deze zal ik graag geparafeerd willen hebben als een juiste weergave van de hoorzitting.

  Ik verwacht dat u per direct overbrengt aan de directie zich nu in te spannen, zodat mijn dossier op orde komt, mijn vragen worden beantwoord, de adviezen van de klachten commissie worden opgevolgd omdat ik voornemens ben om de handelswijze van uw directie aan de klachtencommissie voor te leggen. .

 Voor zover u mij kent, ben ik iemand die strijd met een open vizier. Daarom laat ik u bij deze mijn concept voor een officiele klacht gericht aan de klachten commissie in bijlage toekomen, welke eventueel nog aangevuld kan worden, mocht ik op nog meer klachtwaardige feiten stuiten.

 Ik hoop dat ik u bij deze voldoende heb geïnformeerd en we alsnog, zonder al te veel “wapengekletter” hieruit kunnen komen.

 Uw bericht zie ik per omgaande met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

P. de Beer

29 januari 2013

 Geachte mevrouw Akkerman,

 is mijn e-mail van 25 januari met als bijlage een concept klacht in goede orde aangekomen?Ik informeer graag naar de stand van zaken, is mijn patiënten dossier bijv. inmiddels onderweg ?

 P.de Beer

 31-01-2013

Geachte heer de Beer,

U conceptklacht heb ik in goede orde ontvangen. Wilt u dat ik uw conceptklacht direct doorstuur aan de Klachtencommissie of wilt u wachten tot u de klacht definitief heeft gemaakt?

 Daarnaast geef ik u nogmaals aan dat er geen transcripties zijn van de hoorzitting, deze kan ik dus ook niet aan u doorsturen.

U geeft aan het vreemd te vinden dat de nieuwe directie u uitnodigt voor een gesprek “om de zaak goed te begrijpen”. Dit voorstel is gedaan juist om uw verhaal goed te horen. Door alleen een klacht op papier te lezen kan een verkeerd beeld ontstaan, wat in een persoonlijk gesprek vermeden kan worden. Dit aanbod is gedaan om juist interesse te tonen in u en uw klachten. U heeft aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. De insteek was om tijdens dit gesprek tevens de dossiers te kunnen vergelijken en eventuele verschillen te herstellen. Het aanbod voor dit gesprek blijft onverminderd staan.

Als het goed is heeft u inmiddels een kopie van uw dossier ontvangen vanuit Kliniek Zestienhoven.

Ik ben morgen zelf in Zestienhoven aanwezig en zal dan kijken of wij het geschreven deel voor u kunnen uitwerken. Dit zullen wij u dan per email doen toekomen.

 Groet, Willemijn

 Donderdag 31 januari 2013

 Geachte mevrouw Akkerman,

 U kunt met het doorsturen wachten dit was slechts een eerste opzetje, ik heb geen idee of er nog veel bij komt ligt aan de afhandeling bij u. Misschien is het dan ook beter u die t.z.t in gesloten couvert toe te laten komen.

 Wat betreft mij uit te nodigen slaat u de plank volledig mis, immers uw nieuwe directeur heeft geen enkele interesse mijn zaak beter te begrijpen, immers schreef die op 4 december al zijn eigen relaas naar Hubben en uw verzekeraar ( 2 dagen in dienst.... snelle jongen ) waarbij zelfs het op papier geschrevene niet goed gelezen is.. daar kwam namelijk een uitspraak over na een lange studie door de onafhankelijke klachten commissie met hoor en wederhoor. Veel vertrouwen heb ik dus niet in  uw kliniek mij is daar genoeg overkomen. Bovendien al mocht uw directeur de zaak wel begrijpen.... wat kan ik daar verder mee.. neemt Medinova de schade over van de verzekeraar.. ?

 In een kopie van mijn dossier heb ik ook geen interesse, ik vraag al maanden alleen naar het deel met de hanenpoten ( patiënten dossier van de consulten )van v Ommeren,

Het is van de gekke dat u daarvoor naar Zestienhoven moet... is de man niet capabel zijn eigen geklieder even in een word bestandje te zetten ?

Maar als u er toch bent.. graag even de verklaring vragen van de secretaresse over het in het dossier zetten dat ik naar België ZOU gaan om metaal te laten verwijderen.

 Verder heeft u mij gevraagd na te denken over de tegemoetkoming, graag verneem ik u of dit onverlet de schadevergoeding van de VVAA betreft en of dit van Medinova uitgaat? M.a.w is dit een bedrag dat uw verzekeraar weer aftrekt van de schade vergoeding ?

Aan uw eerdere doorgestuurde brieven lijkt het mij dat u alles langs uw "verzekeraar " laat gaan wat ook weer heeft geresulteerd in  nog meer vertraging.

 Wanneer bent u van plan mijn andere vragen te gaan beantwoorden want ik krijg het idee dat we een beetje stommerdje aan het spelen zijn, of dat we samen een cursus Esperanto moeten doen... . Maar het telkens moet herhalen van mijn vragen gaat me echt vervelen.Moet ik u echt afvinklijstjes gaan sturen of gaat het lukken wat email terug te lezen en wat vragen puntsgewijs beantwoorden?

 Mvg P.de Beer

 Den Haag 10 februari 2013

 Geachte mevrouw Akkerman, helaas moet ik wederom vaststellen dat ik geen antwoorden krijg op openstaande vragen. Na de uitspraak van de klachtencommissie heb ik van u vernomen dat Medinova er alles aan zal doen om mij zoveel mogelijk tegemoet te komen zie uw citaat email van 13-12-2012

 Ik betreur dit ten zeerste vooral omdat uw nieuwe directeur wel zo snel kon zijn om binnen twee dagen tegen de regels in de klachten commissie op de vingers te tikken en hun te wijzen dat ze het dossier in de 17 maanden tijd niet goed bestudeerd hebben.

 Met u heb ik inmiddels een ellenlange e-mail wisseling die dodelijk vermoeiend is. Ik heb geen idee of u wel nota neemt wat ik schrijf ik bemerk in ieder geval dat er op elke mail van mij alleen een dooddoener komt en eerdere vragen vergeten worden.

 Ik zal dus nog één poging doen en u een afvinklijstje sturen. Mijn vragen nummeren.. stippel lijntjes open laten ter beantwoording… komt u er dan nog niet uit.. draag dan alstublieft uw werkzaamheden m,b.t  mijn dossier over aan iemand die mijn helder gestelde simpele vragen wel kan overzien.

 Graag krijg ik per omgaande nu eindelijk antwoorden op de volgende vragen:

 1.  Al op 5 oktober 2012 heb ik u gemaild en heb ik u per post stukken laten toekomen voor de commissie deze m.b.t. de bewijzen dat ik cystevorming had net zoals bij de andere slachtoffers. Herhaaldelijk heb ik u gevraagd of dat verzonden is en gevraagd of de commissie daar op gereageerd heeft.

 Antwoord……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2  Al op 13 december 2012 heeft u mij laten weten dat de directie mijn casus nog niet geheel had begrepen. Ik heb u gevraagd op 13-12-2012 mij te laten weten welke punten uit het dossier de directie nog niet duidelijk zijn ik herhaal de vraag nogmaals op 20-12-2012 & 08-01-2013 & 25-01-2013  en vraag nogmaals voor beantwoording van mijn vragen in de e-mail van 31-01-2013

 Antwoord ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3  Ook op 13 december 2012 heeft u mij laten weten dat de directie ook niet geheel op de hoogte is wat de gevolgen voor mij geweest zijn, ik heb u per e-mail gevraagd mijn dossier goed na te laten zien en ook verwezen na de behandelaren na van Ommeren, zoals Vischjager en Fievez welke gevolgen zijn uw directie nu wel bekend?

 Antwoord…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  4  Op 13 december 2012 schrijft u mij, Zijn er andere zaken die wij voor u kunnen betekenen? Wij willen u daarin graag zo veel mogelijk tegemoet komen. Ik heb u daar antwoord op gegeven met suggesties en vragen wat u eventueel voor mij zou kunnen betekenen. Ik heb daar nu na 9 weken nog geen antwoord op gekregen.

 Antwoord:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5 op 20 december heb ik u geschreven geen antwoorden meer te hebben ontvangen op bovenstaande, tevens vraag ik u mij een getypte versie van het patiënten dossier te laten toekomen omdat het handschrift van v Ommeren niet te lezen is, ik heb dit nog steeds niet ontvangen. Ik heb de vraag diverse malen gesteld per e-mail op 20-12-2012 & 08-01-2012 & 23-01-2013 & 24-01-2013 & 25- 01 2013 & 29-01-2013 & 31-01-2013 Is dit inmiddels uitgetypt en kunt u mij dit nu per direct bij ontvangst van deze mail digitaal laten toekomen? Bij negatief antwoord graag de reden.

 Antwoord……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 6 op 20 december vraag ik u of de secretaresse van van Ommeren Claudia de Jong heet en of ze kan verklaren dat zij in het patiënten dossier heeft genoteerd dat ik naar België zou gaan, ik heb mijn vraag vervolgens een paar keer herhaald in onze e-mail wisseling respectievelijk op 08-01-2013  23-01-2013 & 31-01-2013 De vraag is nog niet beantwoord:

 Antwoord……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 7 op 20 december herhaal ik nogmaals mijn vraag wat er nog niet begrepen is uit mijn patiënten dossier. Tevens stel ik u de vraag Wie wat niet begrijpt, dus nogmaals wie buigt zich nu over dit dossier.

 Antwoord………………………………………………………………….

 Noot Op 8 januari herhaal ik nogmaals al mijn vragen ( o.a getypte versie patiënten dossier )en kreeg wederom geen antwoord. Mijn nieuwe vraag in dat schrijven was wie de nieuwe directeur is geworden. Ook daarop kreeg ik geen antwoord Ik heb dat inmiddels moeten vernemen omdat de “Heer” in kwestie inmiddels wel tegen alle regels in samen met van Ommeren achter mijn rug om en buiten de klachtenfunctionaris om getracht heeft de uitspraak van de klachten commissie met een gezamenlijk schrijven te beïnvloeden… Chapeau Frank…. “slimme move “maar ik spreek je wel aan op dit gedrag t.z.t.

8  In de PS van 8 januari vraag ik u of het klopt dat de directie mij uitnodigde voor een gesprek zonder dat ze zelf had begrepen wat de klachten commissie nu eigenlijk bedoelde… ik vroeg u toen of dat juist is.

 Antwoord; ……..

 Op 15 januari vraagt u mij weer of ik een kopie wil van mijn dossier.. geeuw op 23 januari probeer ik het weer bij u te laten doordringen dat ik de geschreven passages inclusief de doorgehaalde passages uitgetypt wil ontvangen. Op 24 januari is het u nog niet helder en wilt u mij het gehele dossier toesturen… na de opgehelderde zogenaamde diefstal van dossier stukken heb ik u laten weten daar geen behoefte meer aan te hebben en herhaal tot vervelens toe graag de geschreven passages in een leesbare versie te mogen ontvangen… Maar alsof ik tegen de muren aanschrijf stuurt u me weer het hele dossier inclusief de hanenpoten van v Ommeren…. Kunt u mijn mail misschien door twee of drie anderen mee laten lezen die u kunnen uitleggen waar ik om vraag.. Medinova dwingt mij enerzijds met een klachtfunctionaris te mailen maar heeft daar vervolgens niemand die ook invulling op behoorlijke wijze aan die taak kan geven… door de aanhoudende pijn en het daardoor slechte slapen heb ik niet de energie meer om steeds maar in herhalingen te moeten vallen.. ik hoop dat er iemand is met begrip hiervoor in uw “zorg instelling “

 Op 25 januari wijs ik u a) wederom op de punten die nog steeds open staan en wijs ik u er b) tevens  er op dat  u niet alleen de protocollen niet naleeft en de adviezen van de klachtencommissie niet opvolgt maar er ook tegen de regels in naar prof. Hubben wordt geschreven en de klachtencommissie door uw nieuwe directeur op de vingers wordt getikt. Dat dit schrijven ook nog eens richting uw verzekeraar gaat…

 Waar u nogmaals mij in een kwaad daglicht laat zetten o.a met een passage dat ik eens niet zo aardig aan de telefoon ben geweest tegen een telefoniste ( eerder ben ik al weggezet als een dief die dossierstukken ontvreemde ) Ik betreur dit ten zeerste u weet hoe ik gedupeerd ben in uw kliniek het moddergooien van v Ommeren staat in een schril contrast wat de gevolgen voor mij zijn geweest en u laat hem foeteren over een telefoontje… Ik heb dit ook aan de commissie in mijn repliek al uitgelegd.. maar uw nieuwe directeur zal ook over dit stuk heen gelezen hebben ik voeg dit bij:

 Dit voorval betrof  dat er een mri scan beoordeeld moest worden door van Ommeren om te kijken of er iets op te zien was wat verklarend was voor de aanhoudende pijnklachten ondanks de mri allang gemaakt was ( op 8 januari ) lukte het de secretaresse maar niet om met het betreffende ziekenhuis de uitslag te communiceren. Van Ommeren had de cd willen hebben, dat had hij ook specifiek moeten vermelden op de aanvraag anders stuurt een ziekenhuis slechts het verslag ik kan u de e-mail wisseling sturen van de secretaresse mijn verzoeken bijlage 13 het ziekenhuis klaagde al tegen mij dat voor Mri onderzoek er specifiek vermeld moet worden als een arts de cd wilde hebben iets wat ze al vaker gecommuniceerd hadden met Medinova, anders word alleen een verslag opgestuurd. In ieder geval ik heb hierover gebeld en later ook gemaild! Maar toch  op de bewuste dag van de afspraak op de pijnpoli zat ik dus nog mobiel te bellen vanuit de wachtkamer van de pijnpoli Nb wachtend op een  pijnlijke behandeling  die misschien niet nodig was! Het was dus noodzaak te weten hoe de cd met Mri uitslag  was maar door de nalatigheid onderging ik dan toch de nutteloze pijnbehandeling, ik heb dus vanuit de wachtkamer gebeld of het nu eindelijk eens gelukt was van Ommeren de cd onder zijn neus te krijgen en te laten communiceren voordat ik de pijnbehandeling misschien voor niets onderging wat toch weer een pijnlijke ingreep is en ik al pijn genoeg had. Dat ik mijn stem verheft heb toen het nog steeds niet gelukt was is een feit. De dag ervoor heb ik Medinova nog gemaild en er zou op terug gekomen worden dezelfde middag (zie e-mail ) maar ook dit is weer niet gebeurd! Wat dit verder met de klachten tegen van Ommeren van doen heeft weet ik niet in ieder geval heb ik u duidelijk vermeld hoe e.e.a is gegaan en kunt u dit bijschrijven op het conto van v Ommeren zijn gebrekkige dossier voering cq communicatie die van belang is  e.e.a in goede banen te laten lopen  zodat onnodig leed voorkomen kan worden. Voortaan op de aanvraag duidelijk zetten dat verslag en beelden gewenst zijn zoals het Haga ziekenhuis al meerdere malen had aangegeven.Als door eigen fout alsnog alleen het verslag binnenkomt zelf aan de bel trekken. Aangeboden had ik telefonisch al om eventueel een kopie te kopen in het ziekenhuis en deze persoonlijk langs te komen brengen  in Zestienhoven.. maar dat was niet nodig! Goed ondanks dit akkefietje geen onderdeel van mijn klacht is.. en geheel in de Medinova stijl.. bij deze aan de telefoniste mijn welgemeende excuses.

 Vervolgens kwam ik later kwam ik op de poli om de cd te brengen na de pijn behandeling en trof van Ommeren mij bij de koffieautomaat en ging ten overstaan van de volle wachtkamer volledig door het lint en foeterde me   met een volle wachtkamer “en  public “ uit dat ik onbeschoft was aan de telefoon… hoe zo geagiteerd…?  nadien op het spreekuur van mij de reden aanhorend waarom ik pissed was en ik voor niets naar een pijnpoli was geweest… scheen van Ommeren het te begrijpen….  Maar nu om ” kennelijke redenen vergeten “

 9 Op 25 januari vraag ik u hoe om te gaan met de brieven die al zijn verzonden naar professor Hubben en uw verzekeraar ik heb geen antwoord ontvangen. U verzekeraar heeft dit gelijk aangegrepen om twijfel te zaaien U mag ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om mijn schade te vergoeden.

 Antwoord……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Noot in dezelfde mail liet ik u een CONCEPT klacht toe komen en vraag ik u nogmaals mij het gevraagde stuk getypt te laten toekomen… maar op 31 januari geeft u weer aan mijn e-mails niet te begrijpen en stelt u ook de vraag of het concept doorgestuurd moet worden… afijn ook mijn antwoord hierop heeft u op 31 januari ontvangen.

 10 In mijn laatste mail vraag ik u ook of u de tegemoetkoming bespreekt met uw verzekeraar ( gezien de lange responstijden lijkt het me dat alles eerst na uw verzekeraar gaat en u daar verder onder curatele staat.. ) of dat dit onverlet de schade vergoeding is. M.a.w. wordt de tegemoetkoming weer afgetrokken van het schade bedrag door de VVAA?

 Antwoord……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In mijn laatste mail heb ik weer alles moeten herhalen en heb ik u gevraagd of een afvinklijstje misschien wel werkt.. ik heb geen antwoord gekregen … maar bij deze enkele genummerd vragen in een lijstje zou u nu zo vriendelijk willen zijn mijn vragen te beantwoorden.

 Wat mijn gezondheid betreft is deze flink geschaad, ik bemerk dat de invloed van v Ommeren ook op andere orthopeden in Nederland een zware druk legt en men mij met tegenzin behandeld nadat ze het gejank van v Ommeren moeten aanhoren dat hij door mij is beklaagd. Ik voel mij genoodzaakt om voor verdere behandeling naar een ver land te moeten afrijzen helaas zal dit niet vergoed worden door mijn verzekeraar gezien dit laatste vraag ik u ook de vragen met betrekking tot de tegemoetkoming te gaan bespoedigen.

 Om in een eventuele volgende hoorzitting te voorkomen dat ik daar weer alleen zit vraag ik uw nieuwe directeur met klem op voorhand in te stemmen om persoonlijk aanwezig te zijn en we beide in dezelfde zitting gehoord worden, ook al vraagt de klachtencommissie anders.

Hoogachtend,P.de Beer

 Geachte heer de Beer,          11-02-2013

 n uw e-mailberichten vanaf eind december vraagt u om een uitgetypte versie van uw dossier. Uw verzoek heb ik intern besproken en tevens met een externe jurist. Wij zijn van mening dat, door u onlangs nogmaals een kopie van uw dossier toe te hebben gestuurd, wij aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan. Door een nieuw, uitgetypte versie van uw dossier te maken, bestaat een grote kans dat er veel vragen en discussies over de inhoud ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat er één brondocument wordt gehanteerd voor de afhandeling van uw klacht. Gezien uw zeer zorgvuldige voorbereiding voor de klachtencommissie en geen vragen op dit vlak van uw rechtsbijstandsverzekering en onze aansprakelijkheidsverzekering, menen wij dat, met het versturen van een kopie van uw dossier, uw vraag correct is afgehandeld.

 Daarnaast vraagt u mij nogmaals om op diverse onderdelen uit de klacht, behandeld door de Onafhankelijke Klachtencommissie, inhoudelijk te reageren. Het is niet mogelijk inhoudelijk op de uitspraken van de commissie in te gaan. Tevens is dit aan u bevestigd door de voorzitter van de klachtencommissie per e-mail van 25 januari j.l. naar aanleiding van uw e-mailberichten aan hem persoonlijk en aan de organisatie, vanaf oktober 2012.

 U vraagt de organisatie spoedig over te gaan tot het afhandelen van de adviezen van de klachtencommissie.De adviezen van de commissie luiden als volgt:

 

 

Bij een belangrijk deel van de klachten is de commissie tot de vaststelling gekomen dat klager gedurende het verloop van zijn medische behandeling door de arts stelselmatig onvoldoende serieus is genomen. De commissie geeft de directie het dringend advies om hierover in overleg te treden met klager, teneinde daarvoor een passende oplossing te vinden.

  1. Bevorderen dat het medisch dossier van klager, voor zo ver incompleet, alsnog wordt aangevuld.
  2. In algemene zin erop toezien dat het medisch dossier wordt bijgehouden conform de eisen die de professionele standaard met zich meebrengt.

 

Punt 1 en 2 willen wij in een gesprek met u bespreken. Punt 3 betreft een interne aangelegenheid waar reeds gevolg aan is gegeven. Wij hebben u meerdere malen (eerste maal op 16 november 2012) een uitnodiging voor gesprek doen toe komen. U heeft diverse malen afwijzend gereageerd. In uw laatste afwijzing heeft u een “concept klacht” tegen de organisatie meegezonden, waarbij u tevens aangeeft dat de “passende oplossing” voor het communicatieprobleem (punt 1) wat u betreft een financiële oplossing betreft. Daarnaast geeft u aan de klacht te willen indienen bij het Tuchtcollege. Door niet met elkaar in gesprek te gaan, bemoeilijkt dat de afhandeling van de adviezen van de klachtencommissie.

 Wij zullen, nadat u uw nieuwe klacht tegen de organisatie definitief indient bij de klachtencommissie, deze doorsturen aan de voorzitter en leden van deze commissie. Uiteraard zal uw klacht dan weer in behandeling worden genomen. Daarnaast zullen wij het traject richting aansprakelijkheidsverzekering (VVAA) zo veel mogelijk te bespoedigen.

 Wij benadrukken dat ons aanbod om met elkaar in gesprek te gaan, om Punt 1 en 2 uit de uitspraak te bespreken, nog steeds staat. Wanneer u geen gebruik wilt maken van dit aanbod, kunnen wij niet verder met het afhandelen van de adviezen van de commissie en zullen wij ons beperken tot het afhandelen van het schadetraject bij VVAA en indien nodig uw nieuwe klacht ter behandeling overdragen aan de klachtencommissie.

 Met vriendelijke groet,     Willemijn Akkerman - Nagel,

 Geachte mevrouw Akkermann,               11-02-2013

 Graag verneem ik met wie ik het gesprek moet aangaan?

 Ik vraag u naar de precieze samenstelling als dit meerdere personen betreft dan  verneem ik graag hun namen en functies om niet weer voor verassingen komen te staan.

 Vervolgens stelt u dat u niet meer wilt ingaan op de diverse onderdelen die door de klachten commissie zijn behandeld. Ik kan me daarin vinden.. ik merkte alleen op dat uw directeur juist het tegenovergestelde heeft gedaan...

 Kunt u mij vertellen nu de punten genummerd zijn op welke punten u doelt. Na mij bescheiden mening heeft punt 1 daar niet mee te maken ik vraag alleen of het verstuurd is en er reactie op gekomen is? maar dit punt kunt u laten vervallen.

 in punt 2  kom ik u aan de vragen van de directie tegemoet en vraag welke punten de directie nog niet begrepen heeft? juist omdat u me dit geschreven heeft na de hoorzitting... dit is dus geen punt dat al behandeld is door de klachtencommissie.

 in punt 3 vraag ik wat de directie nu begrepen heeft over de gevolgen voor mij ... iets wat uw directie zelf wilde weten.. ? Dit is misschien handig om ons gesprek beknopt te houden. Ik heb gezien dat het bij Medinova erg druk is als er een gesprek moet plaatsvinden is de tijd beperkt dus zou het wel fijn zijn even te laten weten wat er nu wel begrepen is en wat niet...   dit punt heeft dus niets te maken met wat al in de hoorzitting besproken is.

 bij 4 ook dit is niet in de hoorzitting besproken... maar zou onderdeel van het gesprek kunnen zijn en kunnen we t.z.t bespreken

 5..Gezien uw zinsnede dat een getypte van het patiëntendossier in een voor mij wel leesbare versie tot vragen en discussie kan leiden, doet mij voorkomen dat u mij dus willens en wetens in het ongewisse laat wat er precies in genoteerd staat. Het lijkt mij een recht te weten wat in het dossier staat, maar tevens is dit van belang voor mijn gezondheid. Zoals u heeft vernomen wil ik mij uitgebreid laten onderzoeken van een cruciaal belang daarbij is dat voor een volgende arts mijn dossier goed ingelezen kan worden. Ik stel hierbij vast dat mijn gezondheid mogelijk verdere schade zal lijden. U heeft het over één bron document, dan hebben we het over hetzelfde document dit veranderd immers niet als dit voor alle partijen ook leesbaar is? Is dat geen recht ?

 6 mijn vermoeden van antidateren blijft overeind en dat zal de tijd uitwijzen... u kunt deze vraag voor nu laten vervallen

 7 Mag ik niet weten wie zich nu over het dossier buigt en met wie ik het gesprek in ga ??? ook dit is geen onderdeel dat al met de klachtencommissie is besproken?!

 8 Ook dit is niet in de klachtencommissie behandeld... het was een constatering van een feit en ik vraag alleen bevestiging.. het niet willen beantwoorden van de vraag met een simpel ja of nee... komt eventueel ook later wel eens aan de orde.

 Mijn relaas over het onbeschofte telefoontje.... was WEL al behandeld in de klachten commissie mijn welgemeende excuses hier voor.. maar omdat van Ommeren de vrijheid had genomen om mij nogmaals samen met uw nieuwe directeur in een slecht dag licht te zetten deed mij vermoeden dat de nieuwe directeur dit stuk niet gelezen had en er een beeld van mij wordt geschetst waar ik mij zelf niet in herken.. maar goed het was dus wel bekend..

 9 Lijkt me ook een reële vraag u stelt immers dat u het bij de Vvaa snel wil laten behandelen maar nu zijn er brieven heen gestuurd die stagnerend werken en dit tegen de regels in naar de voorzitter verzonden...  ook dit is natuurlijk nog niet in de hoorzitting al behandeld en mijn vraag is hoe hier mee om te gaan.

 10 Mijn laatste vraag lijkt me  essentieel om een gesprek in te gaan om tot een overeenstemming te komen, graag weet ik dus vooraf wat de insteek van het gesprek is... wilt u aan de adviezen van de klachtencommissie voldoen.. of zit ik daar deels tegenover de vvaa aan tafel...

 Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat u de vragen die niet al door de klachtencommissie zijn behandeld kunt beantwoorden.

Graag verneem ik op welke locatie het gesprek zal moeten plaatsvinden.

 Met vriendelijke groet, P.de Beer

12-01-2013

 Geachte heer de Beer,

 e punten uit mijn e-mail van maandag 11 februari (punt 1 t/m 3) verwijzen naar de 3 adviezen van de klachtencommissie.

 Wij willen voorstellen het gesprek te plannen op:

Vrijdag 1 maart, 14 uur.

Of

Vrijdag 15 maart, 12 uur.

 Het gesprek kan plaats vinden in Kliniek Zestienhoven. Indien u liever op onafhankelijk terrein wilt afspreken, zou dat kunnen in het hotel tegenover de kliniek.( Regardz Airport Hotel Rotterdam)

Het gesprek is met Dhr. F. Arnoldy en ondergetekende. Het gesprek staat los van de procedure bij VVAA. Het doel van het gesprek is om punt 1 en 2 van het advies van de klachtencommissie te bespreken.

 Ik verneem graag welke datum u het beste schikt.

 Met vriendelijke groet,Willemijn Akkerman - Nagel, Kwaliteitsmanager en Klachtenfunctionaris Medinova N.V.

21-februari 2013

 Geachte mevrouw Akkerman,

Ik heb u e-mail van 12 februari in goede orde ontvangen, 1 maart kunt u noteren.

 In uw e-mail van 11 februari merkt u ten onrechte op dat ik op diverse uitnodigingen afwijzend heb gereageerd. Dit is niet correct ik heb u ten eerste gevraagd naar de doelstelling van het gesprek, later is gebleken dat u ook zelf niet precies wist wat de commissie nu allemaal bedoeld had. Ten tweede heb ik enkel gezegd niet te komen om een slap zogenaamd welgemeend excuus in ontvangst te komen nemen.

Ik merk op dat u mijn vragen wederom niet beantwoord ondanks ik u heb laten zien dat deze niet in de hoorzitting zijn behandeld.

Mijn laatste e-mails hadden ook de doelstelling om het gesprek in te gaan met iemand die van de hoed en de rand weet, helaas is mij nu nog niet duidelijk wat F. Arnoldy nu nog niet begrepen heeft van de casus, en wat hij wel weet m.b.t. wat daar de gevolgen voor mij van zijn geweest.

 In eerste instantie zou ik dit gesprek ook liever voeren met de nieuwe eigenaar van Medinova omdat ik sterk betwijfel of die wel op de hoogte zijn van de misstanden graag verneem ik van u of dit een optie is? Indien nodig zal ik in ieder geval in een later stadium contact opnemen.

 Voorts zou ik willen vragen of het gesprek zonder uw aanwezigheid gevoerd kan worden? Al eerder heb ik mijn ongenoegen uitgesproken over uw rol in deze kwestie. Nu uw notulen ook niet voor mij ter inzage zijn dragen die voor mij ook niets bij. Een andere mogelijkheid is dat ook ik mij laat vergezellen.

 Graag verneem ik wat het beste uitkomt.

 P. de Beer

 21-02-2013 Geachte heer de Beer,

 Hierbij bevestigen wij het gesprek op 1 maart 2013, 14 uur in Kliniek Zestienhoven.

Het gesprek zal plaats vinden tussen u, Dhr. Arnoldy (de nieuwe directeur) en ondergetekende. Het staat u uiteraard vrij iemand mee te nemen.

Wij vernemen graag vooraf of u daar gebruik van maakt. Zoals ik u reeds informeerde, is de nieuwe algemeen directeur Dhr. Arnoldy, op zijn eerste werkdag bijgepraat over uw klacht en vanaf dat moment ook op de hoogte gehouden.

Zonder tegenbericht zien wij u op 1 maart.

Met vriendelijke groet,Willemijn Akkerman - Nagel, Kwaliteitsmanager en Klachtenfunctionaris Medinova N.V.

 21-02-2013

 Geachte mevrouw Akkerman,

 Dan kunnen we dus stellen dat de brief naar de klachtencommissie van dhr. Arnoldy wel heel snel was verstuurd ( 4 december 2012 ). Omdat ik op 13 december 2012 nog een email kreeg dat het gesprek tot doelstelling had om de casus beter te begrijpen en dat er vooral nog niet duidelijk was op dat moment wat de gevolgen voor mij zijn geweest.

 Ik ga in op uw  voorstel om in het Rotterdam Airport te kwestie te bespreken.

 Mvg P.de Beer

 Van: Pascal de Beer [mailto:pascaldebeer@online.nl] 

Verzonden: donderdag 28 februari 2013 13:35
Aan: Willemijn Akkerman
Onderwerp:

 Geachte mevr Akkerman,

 waar in het airport moat ik zijn?

 P.de Beer

 From: Willemijn Akkerman

To: Pascal de Beer

Sent: Thursday, February 28, 2013 2:11 PM

Subject: RE:

 Geachte heer de Beer,

 U kunt zich melden bij de balie in de kliniek. Of begrijp ik vanuit uw email dat u liever in het hotel afspreekt?

Indien dat het geval is, hoor ik dat graag. Dan kunnen we afspreken in het hotel tegenover de kliniek (Airport Hotel Rotterdam) Dat hotel kunt u bereiken via dezelfde parkeerplaats als van de kliniek. Wanneer u zich daar ook meldt aan de balie, zullen wij zorgen dat we daar u kunnen ontvangen.

Graag vernemen wij nog of u nog iemand meeneemt voor dit gesprek.Groet, Willemijn

From: Pascal de Beer

To: Willemijn Akkerman

Sent: Thursday, February 28, 2013 10:07 PM

Subject: Re:

 Geachte mevrouw Akkerman,

 Ik heb geen idee hoe vaak ik de dingen voor u moet herhalen maar maar het wordt een beetje vervelend..

heeft u misschien een cc adres voor mij... een secretaresse o.i.d ?

vorige week schreef ik u al dat ik op uw voorstel om in het  airport hotel af te spreken inging...

Ik zal u de mail nog eens  forewarden.

 En ja ik neem iemand mee.

 P .de Beer