laatste stand van zaken

De laatste update's op deze site zijn geplaatst op 23 augustus 2017

Geachte vaste lezer,

Het is lange tijd geleden dat ik deze website heb kunnen bijwerken. Ik heb veel last van de bijgekomen klachten na mijn onnodige operaties ook de bijwerkingen van de morfine beginnen hun tol te eisen Zie ook de link hieronder. Ik begin voor de vaste bezoekers met de laatste nieuwtjes.

Hier leest u de vragen met antwoorden die de rechter aan een medisch deskundige stelde, het spreekt boekdelen... maar Medinova zal nooit fouten in behandeling toegeven en is dus in mijn ogen een gevaarlijke kliniek je te laten behandelen want als het mis gaat.... lees hoe je dan behandeld wordt op deze site!

VRAGEN VAN DE RECHTER AAN DESKUNDIGE dr. GIESBERTS MAXIMA ZIEKENHUIS:

Vraag 6

 

Is bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 toe en met medio 2010 gehandeld conform de in 2008/2010 geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag onder meer aandacht besteden aan de volgende aspecten: de bevindingen bij anamnese en (aanvullend) onderzoek

 

-        de indicatie voor de operaties op 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

 

-        het postoperatieve beleid na de operaties van 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

 

-        het plaatsen van de titanium ankers tijdens de derde operatie op 07-07-2010

 

Kunt u uw antwoord toelichten? Wiit u uw antwoord zo goed mogelijk voorzien van

 

literatuur?

 

Antwoord:

 

Bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 tot en met medio 2010 is niet gehandeld volgens de geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen. In mijn optiek zijn de anamnese waarbij pijnklachten op de voorgrond stonden en waarbij instabiliteit geen rol speelde niet in overeenstemming geweest met de werkdiagnose instabiliteit. Wel werden paralabrale cystes gezien welke een mogelijke verklaring voor pijnklachten zouden kunnen zijn. Dit is echter in het medisch dossier niet als differentiaaldiagnose of werkdiagnose opgenomen. In mijn optiek zou de indicatie voor de operatie op 09-09-2008 gevormd moeten zijn door de bevindingen van cysten op MRI-onderzoek in combinatie met de pijnklachten bij anamnese, Dit zou hebben geleid tot een decompressie van de cyste. Dit heeft echter niet plaatsgevonden bij de ingreep op 09-09-2008. Wat wei plaatsgevonden heeft, te weten een labrumfixatie op indicatie van instabiliteit, was in mijn optiek niet geïndiceerd. Ook de indicaties voor de ingrepen op 04-08-20üi/ en 07-07-2010 zijn in mijn optiek onvoldoende beargumenteerd in het medisch dossier.

 

De plaats van inbrengen van het titanium anker tijdens de derde operatie op 07-07-2010 is niet terug te vinden in het dossier. Ook bij de video-opname is dit niet duidelijk Het komt voor dat een anker op de juiste plaats wordt ingebracht, maar migreert door de ondermijning van het subchondrale bot in het glenoid vanwege eerdere ankerplaatsing. Dit blijkt echter niet uit de opeenvolgende (CT-)scans. De plaats van het anker ten tijde van het verwijderen ervan in 2011 is een niet-acceptabele plaats voor een dergelijk anker. Het anker dient op de rand van het glenoid geplaatst te worden, juist ter voorkoming van schade aan het intra-articulaire kraakbeen. De plaatsing van het titanium anker was derhalve in mijn optiek niet volgens de standaard van de beroepsgroep.

 

Vraag 7

 

Indien u vraag 6 ontkennend heeft beantwoord, wilt u dan zo uitvoerig en gemotiveerd mogelijk toelichten waaruit dit onzorgvuldig handelen heeft bestaan en hoe wel gehandeld had moeten worden? wilt u bij uw antwoord zo mogelijk literatuur vermelden? Antwoord:

 

In mijn optiek heeft onzorgvuldig handelen bestaan uit een onjuiste indicatiestelling voor de eerste ingreep en tevens uit het achterwege laten van het behandelen van de cyste. Verder had in mijn optiek bij een tweede ingreep niet opnieuw een labrumfixatie dienen plaats te vinden gezien het ontbreken van instabiliteitsklachten en gezien het falen van de eerste repair zonder traumatische voorvallen of luxatics. De indicatie voor de derde ingreep op 07-07-2010 is zonder onderbouwing hiervoor in het dossier eveneens een teken van onzorgvuldig handelen. Bovendien was de plaatsing van het titanium anker niet juist. In mijn optiek ware het beter geweest indien bij de eerste ingreep decompressie van de cystes en nettoyage van het labrum had plaatsgevonden al dan niet in combinatie met een fixatie van het labrum. In mijn optiek was het beter geweest geen tweede en volgende ingrepen te verrichten. Hoogstens zou bij een tweede artroscopische ingreep nettoyage, verwijderen van aanwezig hechtmateriaal en kweken kunnen zijn verricht. De derde en volgende ingrepen hadden op die manier in mijn optiek voorkomen kunnen worden.

Mijn laaste brief van 23 augustus 2017 aan de algemeen directeur :

Den Haag, 23 augustus 2017

 

Geachte heer Arnoldy/ mevrouw Wilke,

 

 Mijn laatste schrijven is alweer geweest op 8 februari dit jaar aan mevrouw R. Wilke. Waarvan ik had vernomen dat zij de nieuwe algemeen directeur is van Medinova. Met de vraag aan haar of zij op de hoogte is van mijn klachten en of zij de verantwoording draagt voor de missstappen gedaan door dokter Van Ommeren, waardoor ik grote schade heb geleden en of er van haar kant wel bereidwilligheid was om het advies van uw eigen klachtencommissie op te volgen. Het advies was mij met een financiële oplossing tegemoet te komen. De klachtencommissie had het zwaar opgevat wat mij bij Medinova is overkomen gezien haar uitspraak. Professor Hubben kent natuurlijk ook de tactiek van verzekeringen en hun in Nederland bekendstaande slechte vergoedingen m.b.t  smartengeld en heeft daar wellicht al in zijn uitspraak rekening mee gehouden.

 

In het airport hotel ben ik vervolgens uitgenodigd om vanuit Medinova een financiële genoegdoening te komen bespreken dat geheel los zou staan van uw verzekeraar. Na een zeer lange  e-mailwisseling met Willemijn Akkerman heb toen duidelijk aangegeven alleen bereid te zijn om op uw uitnodiging in het Airport Hotel in te gaan, als het gesprek inhoudelijk zou gaan om tot een reëel bedrag te komen voor al wat mij in uw kliniek is overkomen.

 

http://www.mijn-schouderoperatie-medinova.nl/202954542

 

Met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan.  Daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld.

 

Op voorhand heb ik u uitdrukkelijk verzocht om net na uw aanstelling als nieuw algemeen directeur mij niet te willen voorzien van de “zogenaamde welgemeende excuses” namens Medinova. Helaas had u de arrogantie om een groot deel van de gesprekstijd toch te gaan prediken waarom u wel vond dat u het recht zou moeten hebben mij van excuses te voorzien. Na eigen zeggen had u mijn casus ook goed bestudeerd en moest ik verder van u aanhoren dat u de klachtencommissie van Medinova in haar uitspraak zeer serieus nam. In uw eigen bewoording citeer ik u:

 

U heeft geklaagd, daar is een procedure geweest daar is een uitkomst geweest, de commissie heeft daar iets van gevonden. En dat is voor ons belangrijk.. dat is voor ons een heel belangrijk orgaan.. die hebben we daar speciaal voor ingesteld.. De commissie heeft u ook op een groot aantal punten gelijk gegeven.. er is gebleken dat een aantal dingen niet goed zijn gegaan…en dat is natuurlijk heel vervelend dat het zo gegaan is. En ik zit zo in elkaar dat als er iets niet goed gegaan is… en dat gebeurd soms in een organisatie.. dan is het ook mijn recht om u het tegen u te zeggen dat het ons spijt… of u dat nu accepteert of niet… we zijn een bedrijf om mensen van hun bewegingsbeperkingen af te helpen en dat is bij u niet goed gegaan… dat vind ik heel vervelend en dat kan ik niet terugdraaien dat is gewoon geschiedenis.. ik kan alleen vooruit kijken.

 

Wat ik deel met de klachtencommissie is dat ze zeggen dat het merendeel van de klachten gegrond is. Ik aanvaard dat gewoon… we hebben het gewoon niet goed gedaan. En de aanbevelingen die de klachtencommissie geeft die aanvaard ik en daar probeer ik uitvoering aan te geven..

 

Mooie praatjes maar het  gesprek kwam er uiteindelijk eigenlijk op neer, dat u mij onder valse voorwendselen had uitgenodigd! Een financiële oplossing  werd helemaal niet besproken U vertelde dat u wel “eventjes” naar de verzekeraar zou gaan om de zaak te bespoedigen en daarna zou bezien hoeveel u uit moreel oogpunt zou bijleggen vanuit Medinova. De uitnodiging was dus een “wassen neus”, u had alle tijd genomen mijn casus te bespreken met de artsen in Medinova, de rapportage van uw klachtencommissie te lezen (welk orgaan u zogenaamd hoog achtte). Van Ommeren zelf en collega artsen heeft u allemaal kunnen horen en heeft hierna besloten mij ( tegen mijn uitdrukkelijke wil) excuses aan te bieden.

 

Het duurde dan ook niet lang, dat u onder pressie  van uw verzekeraar ( die ook wel bekend staat niet bereidwillig te zijn, patiënten, die schade hebben opgelopen na medische missers, hun schade te vergoeden (Neem eens de moeite om jurisprudentie  te lezen inzake gedupeerde patiënten… maar er een hele strategie op nahouden om patiënten met pappen en nat houden bezig te houden en het liefst nog schades aan de patiënt zelf willen wijten) om te draaien als een blad aan de boom en uw bovenstaande  relaas was spontaan weer ingetrokken

 

Dit na gesprekken met lui die mij nimmer hebben gezien, achtte u deze ineens beter in staat dan artsen in “eigen huis” en een klachtencommissie, die er NB 17 maanden voor heeft uitgetrokken !  U heeft zelfs speciaal een orthopedisch chirurg aan de klachtencommissie toegevoegd om zo tot een goede uitspraak te kunnen komen .Volgens het protocol had ik maar 4 maanden hoeven wachten op een afhandeling! … maar als uitspraken niet bevallen bij Medinova… zit iedereen er altijd maar naast… klachtencommissies, second opinions … NB door Medinova zelf aangevraagd zoals een dr. Willems etc. etc.

 

 

 

Terugkomend op mijn laatste schrijven aan mevrouw Wilke, de thans nieuwe directeur, heb ik ook van haar geen fatsoenlijk antwoord mogen ontvangen en lijkt ze uit hetzelfde hout gesneden te zijn zoals ik inmiddels het Medinova team heb leren kennen ( weinig verantwoordelijkheid, weinig op hebben met klachten commissies ,tuchtcolleges, rapportages en meningen van artsen uit andere ziekenhuizen.

 

Waarschijnlijk heeft ook zij mijn brief niet eens doorgenomen of zich ingelezen welke strijd ik in ben beland… en de brief keurig geapporteerd aan uw verzekeraar en advocaten. Of zij verder op de hoogte is van mijn casus, wat mij is overkomen, hoe onze briefwisseling verder is verlopen en de eerdere briefwisseling met uw belabberde klachtenfunctionaris Willemijn Akkerman …. een klachtenfunctionaris die post niet doorstuurt en vragen achterhoud om een “arme ziel “als een van Ommeren niet verder te belasten…. begrijpt al vrij weinig wat haar taak is in een organisatie in de gezondheidszorg en zou bij een regulier serieus werkend ziekenhuis er  linea recta uitgesmeten zijn, dit zegt al genoeg hoe er op directie niveau invulling wordt gegeven aan verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg en i.p.v het personeel in het gareel te houden bij onjuiste invulling van de taken , deze op alle manieren de hand boven het hoofd te houden.

 

NB is een anesthesie medewerker ontslagen na klachten van mij… maar wie is er verantwoordelijk in de operatie kamer en liet zijn patiënt in een washok/kleedruimte behandelen met wat pleistertjes met een puntje er in tegen hevige schouderklachten na een losgeraakte operatie met experimenteel operatie materiaal en dit tussen zijn werkzaamheden door… J.W van Ommeren

 

In ons gesprek van 2013 had ik u al aangegeven, dat ik bij deze  gang van zake zoals door de directie van Medinova is ingezet en zich niet houden aan gemaakte afspraken Ik me over Van Ommeren ook zou beklagen bij het Regionaal Tuchtcollege. Wat ik dan ook gedaan heb en waarvan de resultaten u bekend zijn.

 

Ik zou volgens uw eigen zeggen gezegd hebben met Van Ommeren door te gaan” totdat de laatste druppel bloed gedronken is  U en uw handlanger W.Akkerman hebben van deze  spreekwoordelijke  term het zelfs gepresteerd om deze uitspraak te gaan betitelen als een fysieke bedreiging richting van Ommeren en gezin , om mij als gedupeerde patiënt ook nog in een kwaaddaglicht te zetten.

 

Gelukkig zitten er in het Tuchtcollege nogal wat capabele mensen ook al hebben Van Ommeren en de directie van Medinova hier niet veel mee op gezien de uitspraken nadien dat jullie je er maar niet in kunnen vinden!  Als iemand zich er niet in kan vinden ben ik het… gegrond verklaarde klachten maar een arts die tot tweemaal toe alleen een berisping krijgt..

 

Ten eerste kon Van Ommeren zich al niet vinden in de uitspraak van uw eigen klachtencommissie onder leiding van voorzitter Prof. Hubben…. Waarin een orthopeed was aangenomen die over één van de klachten zelf is beticht dr Bom ( belangenverstrengeling met een firma van  operatie materiaal) heb ik zelfs gewraakt en is niet gehonoreerd, krijgt ook nog een staartje helaas ontbreekt me door alle medicatie en pijn me vaak de energie.. maar alles op zijn tijd.

 

Maar ook de uitspraken van het Tuchtcollege kon hij zich niet vinden. N.B. twee verschillende procedures, tweemaal verschillende commissie leden, maar  Van Ommeren en Medinova directie kan zich alleen vinden in eigen gelijk.

 

Ook rapportages van zeer gerenommeerde artsen in Nederland, orthopeden van naam en faam, zoals een dokter van Arkel, wijlen dokter Te Slaa en zelfs de conclusie van dokter Willems waar hij mezelf naartoe heeft gestuurd werd terzijde geschoven.

 

Een in België als zeer vakkundig bekend staande arts, dokter Mortelé, die de misstanden in mijn schouder heeft gezien en vastgelegd werden  door u en uw gevolg weggezet als een beunhaas, die door vakgenoten niet als schouderspecialist zou worden erkend. 

 

Als ik de dossiers er nog eens nalees is er eigenlijk in heel Nederland geen kennis van zaken volgens Medinova in de orthopedie en staat de eenling dokter Van Ommeren bovenaan de lijst.

 

Maar er  zou slechts één andere orthopeed in heel Nederland een goede en eerlijke rapportage kunnen maken over het wel of niet juist handelen door Van Ommeren. Dokter Giesberts van het Maxima ziekenhuis te Eindhoven daar heeft u 4 jaar op gehamerd dat ik mij daar zou moeten laten zien.

 

Zelfs voor de rechter heeft uw belangenbehartiger namens u alle andere artsen, uit de lijst van aangewezen artsen , die een rapportage kunnen maken omdat zij daar gespecialiseerd in zijn  afgewezen. Of ze waren niet kundig genoeg, of uw verzekeraar had een slechte ervaring met ze en een ieder, die ooit met dokter Willems in aanraking was geweest zou ook als partijdig bestempeld kunnen worden en de mening van dr. Willems werd al helemaal niet gewaardeerd NB een man die op verzoek van v Ommeren zelf een bijna 6 uur durend onderzoek heeft verricht ( van Ommeren besteedde slechts 20 minuten intake voor me .. om me na het weekend op de operatie tafel terug te zien)

 

Eerder voerde ik op advies van v Ommeren een procedure tegen zijn vrienden van de firma Depuy… waarna hij besloot toch even de hete kastanjes voor ze uit het vuur te halen…Ik memoreer u zijn antwoord richting het tuchtcollege toen hier vragen over werden gesteld hij met een rode kop vertelde… ik citeer : “Misschien heb ik me wel wat te veel de woorden in de mond laten leggen door hun medisch adviseur “  !! Voorheen heb ik hem zelfs gevraagd, n.a.v zijn aan mij gedane uitspraken te willen getuigen. Het antwoord wat ik kreeg, was “daar heb ik helemaal geen tijd voor, wel als jullie mijn dure tijd betalen…”

 

Ik heb geen idee wie nu zijn dure tijd betaald,maar  inmiddels heeft hij de ervaring hoelang tuchtprocedures duren . Al eerder heb ik het Tuchtcollege aangegeven dat ik ook mijn overige tuchtklachten nog moest indienen, welke zou gaan over de medische be(mis)handeling. Diverse adviezen heb ik opgevolgd hiermee te wachten tot er ook een duidelijk medisch deskundige rapport klaar zou liggen.

 

Inmiddels zal ook u de rapportage van dr Giesberts  bereikt  hebben. Zoals u heeft kunnen lezen staat Van Ommeren geheel als enige achter zijn werkwijze. Nu ook dokter Giesberts zich duidelijk heeft uitgesproken, ga ik dan ook met het volste vertrouwen deze tuchtprocedure in. 

 

 

 

Overigens in uw schrijven van  24 maart 2013, heeft u aangeboden mijn helft van de medische expertise te vergoeden. De rekening hiervan is €6250 waarvan de helft inmiddels door mij is vergoed .Mijn gegevens en rekening nummer zijn u bekend!

 

Zoals gezegd zou ik doorgaan” tot de laatste druppel bloed gedronken is “  Dit geldt  nog steeds en natuurlijk mag hij zijn advocaat hier weer mee laten wapperen. U kent mij inmiddels, ik strijd met een open vizier en heb geen achterbakse Medinova mentaliteit. Want hoe door jullie wordt omgegaan met gedupeerde, en voor het leven getekende patiënten lusten de honden geen brood van..mijn leven is totaal verwoest… en mijnheer voelt het als bedreiging als voor hem bestemde post op de deurmat valt… omdat een klachtenfunctionaris besloot voor hem bestemde post niet door sturen ( Akkerman als katvanger ) om de  tere ziel te besparen … omdat er al zoveel te doen was over mijn casus… hallo … ? als er ergens veel te doen is over mijn casus is het hier.. mijnheer van Ommeren kan (nog) gewoon doorwerken en verdiend geen cent minder..

 

Ik had eerst de tuchtprocedure tegen dokter Vishjager willen voeren, maar nu de medische rapportage eenmaal binnen is zal ik nu eerst mijn klaagschrift over mijn medische behandeling door Van Ommeren inbrengen. Buiten het medisch deskundige rapport van de enige arts in Nederland die voor u kundig genoeg was om dit te verzorgen…  zeg u frank en vrij dat ook deze brief aan u hiervan een onderdeel zal uitmaken, ik neem geen blad voor de mond dat is ook de reden dat ik zelf mijn klaagschrift verzorg… men mag denken van mijn spreek en schrijftaal wat men wil, ik heb niet gestudeerd om voor klachtencommissies en tuchtcolleges te schrijven Medinova heeft dit tot mijn lot gemaakt …. Helaas maar  jullie spel kent alleen verliezers, ik heb namelijk mijn gezondheid en mijn levensvreugde en toekomst dromen inkomsten vrienden en relaties al verloren en sta op de zijlijn in het leven…. maar eerlijkheid duurt het langst en daarom gaat van Ommeren dan ook verliezen..

 

Dit schrijven gaat uiteraard naar alle betrokkenen en belanghebbende ,zoals  dokter Vishjager, en ook per aangetekend schrijven naar het privéadres van dokter Van Ommeren. Ik wil namelijk graag zekerheid dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van mijn schrijven. In het verleden werd uw eigen klachtenfunctionaris al aangesproken, zowel door het tuchtcollege als uw eigen klachtencommissie, dat het niet gebruikelijk is post achter te houden haar grapje heeft twee jaar gekost Miss Christe kon er waarschijnlijk een mooie vakantie van betalen zonder iets te kunnen betekenen… we gaan nu door naar de volgende ronde!

 

Mocht u naar aanleiding van de uitgebreide rapportage van dokter Giesberts, alsnog gevolg willen geven aan de aanbeveling van uw klachtencommissie. Dat wil zeggen voor mij vanuit Medinova een financiële tegemoetkoming te doen toekomen geheel buiten de verzekeraar om verneem ik dit graag per omgaande even als u eerdere belofte de helft van de medische expertise voor uw rekening te nemen.

 

Verder heeft aangeboden behulpzaam te zijn met een eventuele hulp naar het buitenland voor de beste schouderspecialisten, zie uw schrijven van .24 maart 2013 en u herhaalt dit in uw schrijven van 02 april 2013 maar het kwam er op neer dat u een lijstje door een secretaresse heeft laten opstellen wie van naam en faam zijn ( in de mail die niet voor mij bestemd was…. Vraagt u nog doodleuk nog even  te controleren of de namen goed geschreven waren… al even opmerkelijk als dat via de secretaresse van Hubben … via zijn advocaten kantoor een heel pak werd opgestuurd dat ook al  ging het over mij … en niet voor mijn ogen bestemd was…  gezien het inhoudelijk ging over zaken die niet bij hem hadden horen te liggen als… voorzitter van de klachtenccm… hebben we nog heel wat te schrijven in de toekomst naar deze of gene… dit terzijde maar even bij mijn ziektekosten verzekeraar wat tripjes met begeleiding naar *Singapore regelen is al net zo een zelfoverschatting als even bij de VvAa mijn zaak bespoedigen.

 

Terugkomend op het lijstje specialisten( die ik zelf ook van het net kon plukken ) inmiddels is duidelijk geworden, dat er na de drie ingrepen van Van Ommeren momenteel alleen zeer zware pijnstilling gegeven kan worden  waarvan ik helaas ook zeer zware bijwerkingen heb. Wellicht heeft u de rapportage ingezien van de slaappoli, dat ik na geslapen te hebben met allerlei meetapparatuur, maar 15 uur per week slaap en de rest lig te woelen van de pijn.

 

Door de bijgekomen pijn punten , nadat ik bij Van Ommeren ben behandeld ben ik aan morfine begonnen na de derde operatie waarbij ik tegen beter weten in titanium ankers zijn in gebracht op een ongebruikelijke plek is er ook een constante pijn bij het schoudergewricht, waar ik nooit eerder pijn had gehad ontstaan en is het morfine gebruik van 2 microgram opgelopen tot 50 microgram transmedaal. En voor de doorbraak pijnen snuif ik de gehele dag morfine van 100 microgram, waarvan ook zware bijwerkingen. Buiten dat de medicatie een verslavende werking heeft en ik wellicht ook nog kliniek moet bezoeken voor een medicijnverslaving heb ik het idee ook geen lang leven te hebben met dit gebruik ademstilstanden verstoppingen en de hele rits aan bijwerkingen zal ik moeten nemen om af en toe een scherp randje van de pijn te krijgen, zwaar over doseren om op hoorzittingen te verschijnen etc.

 

Het beschadigde kraakbeen probeer ik zoveel mogelijk intact te houden en betaal me scheel aan  synofit  €99 euro per maand en hoge doseringen dure potten glucosamine en zelfs ostenil injectie moet ik zelf betalen . dit gebruik ik omdat mij al voorgehouden is dat ik vroeg of laat in aanmerking ga komen voor een schouderprothese. De enige mogelijkheid m.b.t. mijn kraakbeenschade is een peperdure behandeling in *Singapore, door dokter Saw.

 

Via de reacties die ik krijg op mijn website heb ik hiervan gehoord van een andere patiënt, die kraakbeenschade daar heeft weten op te lossen en die is daar een slordige €30.000 aan kwijt geweest aan behandelingen en reiskosten.

 

Zoals gezegd is na mijn behandeling door van Ommeren mijn leven totaal anders geworden, Ik heb geen idee wat de eigenaar van Medinova ( de eindverantwoordelijke) verder van plan is met mij .. die volgens u precies op de hoogt is wat er gebeurd is en van de hoed en de rand weet… die zou zich kapot moeten schamen met al zijn weelde en televisie praatjes over familie bedrijven… ook die spreek ik vroeg of laat

 

Mijn planning is nu als volgt; Eerst mijn tuchtklacht over Van Ommeren in te dienen zoals het tuchtcollege gevraagd heeft zullen de resterende klachten nu in éénmaal ingediend worden, gezien de meerdere operaties, het Depuy verhaal  is het weer een aardige lijst het tuchtcollege heeft dan ook toegezegd op mijn verzoek gezien het nog grote aantal klachten meer tijd voor de zitting uit te trekken, ik zal dus aan het verzoek voldoen om alle verdere klachten in één klaagschrift te bundelen.

 

De ervaring leert dat dit wel weer een jaar in beslag zal kunnen nemen, vervolgens zal ik de tuchtklachten tegen dokter Vishjager indienen. Daarna zal ik bekijken hoe Medinova zelf aan te pakken.

 

Dit schrijven kunt u natuurlijk nu al bij uw huisadvocaat deponeren, waar bij ik vooraf al voor hun aanteken dat mijn advocaten, welke tot nu bij u bekend zijn, mij alleen bijstaan in de aansprakelijkheidsprocedure en niet verder zullen in gaan op verzoeken over te brengen om niet naar Van Ommeren zijn privé adres te schrijven ( misschien is er een instantie waarhij mij kan aanklagen over het versturen van post op een privé adres… ik weet het niet mocht het strafbaar zijn zal ik die straf ondergaan )

 

Ook zullen mijn belangenbehartigers niet in gaan op schrijven van uw advocaten over eventuele afhandeling mbt het advies van de klachtencommissie.

 

Ook zullen zeker geen enkele betrokkenheid hebben met de nog in te dienen tuchtprocedures welke ik nog ga  opstarten. Dit doe ik op de mij gebruikelijke manier, d.w.z. dat ik mijn klaagschriften zelf indien en ik zal pas later kijken,wie ik neem voor repliek etc. en om mij tijdens de hoorzitting bij het tuchtcollege zal laten bijstaan het zal er eentje uit jullie regio worden en bij de noodzaak om het te beslechten bij het centraal tuchtcollege één uit Den Haag.

 

Ik heb hier inmiddels genoeg ervaring mee en ook dit maal het volste vertrouwen in het tuchtcollege dat het zal komen tot gegrond verklaarde klachten (eerlijkheid duurt het langst)

 

Ik hoop natuurlijk ten stelligste dat Van Ommeren, ditmaal iets meer krijgt als een waarschuwing, want het optrekken van zijn gezonde schouders en het constant maar niet eens zijn met uitspraken gedaan door artsen, klachtencommissie en tuchtcolleges is in mijn beleving een gevaar voor de gezondheid van meerdere patiënten.

 

Het zal het tuchtcollege door mij duidelijk gemaakt worden  dat Van Ommeren de mentaliteit heeft om van niemand een kritische noot te aanvaarden niet van welke klachtencommissie, collega artsen in het veld tuchtcolleges dan ook,  in de rapportage van Giesberts zal hij zich natuurlijk weer niet kunnen vinden…. Maar goed jullie hebben haar zelf uitgezocht, ik heb me zelfs verzet en had gehoopt dat de rechter  nu ik alleen niet door dr. Giesberts gezien wilde worden ( omdat jullie hier op bleven persisteren) er random eentje zou hebben aangewezen.. maar goed na alles wat er gepasseerd is bij van Ommeren zal er geen enkele vakgenoot te vinden zijn die het juist handelen zou hebben gevonden ( de enige die van Ommeren in het gelijk wil stellen is het medisch wonder van een medisch adviseur werkend voor jullie verzekering die zonder een patiënt te hebben gezien op verzoek van zijn baas boven de specialisten moet gaan staan om schade uitkeringen te voorkomen..

 

 Ik hoop jullie weer voldoende te hebben geïnformeerd hoe we nu verder gaan.

 

 cc algemeen directeur Medinova R.Wilke , M.Vischjager, J.W van Ommeren

 

Ik Heb via deze site hulp aangeboden gekregen  om de site wat beter in elkaar te zetten, hier zal binnenkort aan gewerkt worden ! Alvast dank Wilco voor het aanbod .

Op 7 juni zag ik de documentaire HELSE PIJN dit was één grote herkenning de documentaire laat goed zien hoe een chronisch pijnpatient een beetje op de zijlijn van het leven komt te staan... de dag indeling, de sloten medicatie.. hoe het ook je naaste raakt etc. voor degene die het niet hebben gezien zet ik hier ook de link:

klik hier

Meira is goed op weg met mijn verhaal in boekvorm te maken binnenkort zullen er wat hoofdstukken van het drama dat mij bij Medinova is overkomen hier op de site staan ( vandegene wie ik het mailadres heb ... jullie krijgen het per e-mail.. 50 exeplaren zal ik gratis weggeven ook zal het boek tegen kostprijs aangeboden worden voor info kunt u mij mailen)

Van Ommeren zie ik dit jaar graag weer ik ben immers hoe ziek dan ook een man van mijn woord.... en ga met hem door tot hij uit het Big register geschrapt is! De volgende tuchtprocedure zal onder andere gaan over het niet handelen zoals een bekwaam vakgenoot zou hebben gedaan, hierbij zal ik ook alle Sailliante details aan bod laten komen en mij bij het tuchtcollege over beklagen.

Ouder nieuws t/m februari 2017:

1) Weer een brief geschreven naar alweer een nieuwe directeur... zie in het menu nieuwe directeur( deze heeft het zelfde fatsoen als de vorige... ) niet eens een fatsoen om te beantwoorden , dit is echt de mentaliteit die men heeft bij Medinova

2) Van Ommeren blijk vaker klachten te hebben die bij het tuchtcollege aangemeld zijn... mijn vervolg klachten over van zullen wordenzullen binnenkort weer worden ingediend ik hou u op de hoogte.

3 )Meira van der Berg gaat beginnen aan een boek over wat er bij mij en met mij is gebeurd na een bezoek in de medinova kliniek hierin zal in een goed leesbaar verhaal de medische missers beschreven worden, het beleid van de kliniek, wat erbij komt kijken als je in een juridische strijd raakt de gang naar de rechter klachtencommissie tucht college alles zal beschreven worden ook wat het prive met je doet en je omgeving!

4 )Ik ben nu de laatste puntjes op de i aan het zetten van een vervolg klacht die nog niet is behandeld bij het tuchtcollege de laatste deze zal eind van deze maan bij het regionaal tuchtcollege worden aangeleverd na de zitting zal uiteraard ook hier het verslag van op de site komen. Ik zal in ieder geval aandringen op een zwaardere maatregel dan weer een waarschuwing van de hardleerse arts en vragen hem te schrappen uit het Big register.. mij is immers nog geen enkele vergoeding toegekend Medinova heeft het advies daarover van de klachtencommissie naast zich neer gelegd en ik zal dus doorgaan totdat... de laatste druppel bloed gedronken is !

5) De vaste advocaat van v Ommeren heb  gemeld bij de orde van advocaten, omdat ze tijdens een zitting bij het tuchtcollege toen ze inzag dat ze weinig voor haar client kon doen, tussen neus en lippen even zei dat ik de arts en zijn familie met fysiek geweld zou hebben bedreigd! Ik ben niet in mijn gelijk gesteld omdat in alle toonaarden werdt ontkend... toch heb ik deze ( weer langdurige en belastende)  procedure gewonnen..

omdat ik mijn naam gezuiverd wil hebben nadat de leden van de tuchtcommissie fronsten tijdens de zitting... maar ook geen gelegenheid gaven op mijn verzoek met de vraag waar dit overging...krijgen ze het hele dossier van verweer en uitspraak als bijlage mee met de nieuwe klacht eind februari zodat ze toch weten dat het een valse beschuldiging betrof.

6) Inmidels is er een eerste ronde bij de rechter geweest, de verzekeraar en directie van Medinova wilde persé dat ik gezien zou worden door de (onafhankelijke) deskundige voor een medische keuring van hun keuze dr. Giesberts van het maxima ziekenhuis in Eindhoven ( zie briefwisseling met de directeur van Medinova die dermate aandrong dat ze de expertise wel voor me zouden willen betalen! Voor mij reden om juist door deze arts niet gekeurd te willen worden... Helaas kreeg de vvaa het voor elkaar over de hele lijst van specialisten in Nederland die een dergelijke rapportage kunnen maken voor de rechtbank.. het voor elkaar op ele ander specialist een op of aanmerking te hebben in de trant van : Met arts a) heeft onze medisch deskundige een slechte ervaring en alle artsen die ooit dr. Willems een hand hebben geschud of met hem hebben samen gewerkt of in een kliniek werkzaam zijn waar hij ooit gewerkt heeft werden ook afgewezen.. zodat de rechter helaas heeft beslist dat ik me bij deze dame voor een rapportage kon melden... rapportage is nog niet binnen... de 4000 euro die ze had begroot voor een bezoekje en een inschatting van 10 uurtjes rapportage werk bleek ze niet goed te hebben ingeschat er moest nog een paar duizend bij ! Is inmiddels betaald maar op de rapportage wachten we nog.

En natuurlijk wil Medinova nu de expertise kosten niet meer dekken... net zoals ik onder valse voorwendselen werdt uitgenodig in het airport hotel door de directuer F. Arnoldy om een financiele tegemoedkoming te komen bespreken zoals de klachtencommissie had aanbevolen...  maar goed Medinova en afspraken maken ( je mag al blij zijn als je Mri uitslagen terecht komen waar ze horen... dat verzoeken voor een leesbaar dossier via Nb de klachtenfunctionaris bij de persoon terecht komen voor wie het bedoeld is... en de frontdesk je email en telefoontjes doorgeeft aan de arts.... niet gek dat onder de nieuwe eigenaar die helemaal niet uit de zorg komt en de leiding geeft aan een directie die niets met gezondheidZORG heeft maar alleen op winstbejag uit is ten koste van bijvoorbeeld een patient zoals ik de kliniek miljoenen aan het verliezen is:

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/miljoenenverlies-voor-klinieken-fentener-van-vlissingen

verder even geen nieuws, behalve dat ik nog wat specialisten heb bezocht die verder niets konden doen , de kraakbeenschade die ik in mijn laatste bezoek in kliniek zestienhoven opliep en voor zware nachtelijke pijnen zorgt is nog geprobeerd te behandelen met ostenil helaas zonder resultaat.. morfines zijn verdubbeld instanyl 100 ipv 50 verder pijnpoli bezoeken en fysiotherapy gaven geen verlichting.

 

hier onder eerder nieuws voordegene die voor het eerst deze site bezoeken.

Na de email -wisseling die jullie hebben kunnen volgen met de directeur Arnoldy,  is e

er tot op heden géén enkele tegemoetkomingen gedaan en ook zijn de adviezen van de klachtencommissie van Medinova,  om mij buiten de verzekeraar om een schadevergoeding te geven is op niets uitgelopen.

Men is bij Medinova op de vingers is getikt, maar heeft daar absoluut niets van geleerd. Zij haalden  nonchalant hun “wel gezonde“schouders op over de gegeven adviezen.

De klachtencommissie had uitgesproken dat mijn patiëntendossier gebrekkig en slordig geschreven in elkaar zat. Krijg je dan zo spoedig mogelijk een leesbaar uitgetypte versie? Welnee,  heb ik er vervolgens nog maanden over moeten doen om dit leesbaar uitgetypte te krijgen.

Vele brieven heb ik hieraan gewijd, (Zie de link afwikkeling klacht) waar ik een ellenlange smeekbede heb moeten voeren om NB. van de klachtenfunctionaris, mevr. Akkerman, die de klachten behoort af te wikkelen mijn patiëntendossierin een leesbaar uitgetypte versie te krijgen. Het is bijna hilarisch om te lezen dat ik maanden wordt afgewimpeld, terwijl iemand als een klachtenfunctionaris behoort te weten wat de rechten van een patiënt zijn.

Echter bij Medinova verschuilt een ieder zich achter een ander en kreeg ik als reden op, dat de verzekeraar had geadviseerd om mijn patiëntendossier niet te verstekken.

Natuurlijk heeft een verzekeraar, hier niets mee van doen en hoort een kliniek zich aan de Wet te houden en de hierbij behorende protocollen. Een klachtenfunctionaris behoort deze vaststaande protocollen te volgen.

Dat er überhaupt redenen zouden kunnen zijn, om een patiënt die al dermate gedupeerd is ( chronisch pijn patiënt geworden na operaties) geeft al genoeg stof tot nadenken. Je zou zeggen dat er alles aangedaan zou moeten worden om nog enigszins iets goed te maken.

Niets is minder waar…  Ik heb zelfs met een procedure via  het Regionaal Tuchtcollege moeten afdwingen om als nog in het bezit te komen van een voor mij leesbaar patiëntendossier.

Gezien te tijdspanne om dit dossier te verkrijgen heb ik zelfs de rechtsgang moeten maken naar het Centraal Tuchtcollege en zoals u al heeft kunnen lezen op de site heeft dokter Van Ommeren dan ook nog een maatregel  gekregen een waarschuwing van dit College nadat hij al eerder in het ongelijk was gesteld door de klachtencommissie van Medinova.

Daar het verzoek om een voor mij leesbaar patientendossier te krijgen, gedaan moest worden via de klachtenfunctionaris en zij niet volgens de protocollen heeft gehandeld , heb ik me over haar ook beklaagd bij haar eigen klachtencommissie.Dit is natuurlijk een zeer aparte situatie, waarbij de klachtenfunctionaris ( mevr. Akkerman),die normaliter aan de zijkant van de tafel zit om  aantekeningen te maken, nu voor haar eigen klachtencommissie onder het voorzitterschap van professor Hubben in het beklaagdebankje zit.

Ook hierover is een heldere uitspraak, er is een terechtwijzing gekomen van de klachtencommissie . aan het adres van de klachtenfunctionaris.

Kunt u  zich voorstellen hoe zwaar dit soort procedures voor een patiënt zijn. Dit is tijdrovend en zeer stressvol en je krijgt op je ingediende klacht namelijk te maken met verweerschriften, replieken, duplieken, pleitnota’s en natuurlijk een goede advocaat tegenover je, die de misstanden moet verdedigen.

Ook de kosten rijzen je, voor een door de kliniek arbeidsongeschikt geraakte patiënt, de pan uit. Hoorzittingen worden namelijk gehouden in de omgeving van de kliniek van de beklaagde. Zo reisde ik meerdere malen af naar Rozendaal (Gelderland) voor inmiddels 3 klachtenprocedures en tevens naar Eindhoven voor procedures bij het Regionaal Tuchtcollege ect…

De onkosten die hieraan verbonden zijn ( als chronischpijn patiënt, zwaar onder de morfine mag je niet meer zelf auto rijden) worden niet eens vergoed door de kliniek. Zij vergoeden slechts 0.19 cent per kilometer, maar wil geen cent uitgeven aan degene die mij moet rijden.

Een slappe directeur verschuilt zich dan achter de klachtencommissie, die heeft uitgesproken alleen een kilometervergoeding te geven.

Diezelfde slapjanus ,( zie ook de brieven onder de link gesprek directie) slaat anderzijds de adviezen van de klachtencommissie in de wind, deze sprak namelijk uit: Mij, van de kliniek uit,  een passende financiële oplossing aan te bieden buiten de verzekeraar om!

Gezien deze bijzondere uitspraak kunt u al concluderen, hoe ernstig de klachtencommissie de zaken heeft beoordeeld.Maar de eigenaar van medinova heeft waarschijlijk nog geen vermogen genoeg verdiend om bij ongelukken ook netjes te vergoeden. John Fentener van Vlissingen mogen we vaak op de televisie zien met zijn praatjes over hoe mooi familiebedrijven in elkaar zitten, aan de andere kant intreseert het deze man geen moer hoe het andere families vergaat als er door nodeloos opereren in zijn kliniek er eens wat mis gaat.Een waardeloos figuur wat mij betreft, mocht iemand zijn contact gegevens hebben ontvang ik die graag!

Maar goed in deze kliniek met veel wanbeleid, val  je van de ene verbazing in de andere, nadat mijn klachten gegrond zijn verklaard en zelfs het Tuchtcollege uitspraak heeft gedaan. Heb ik geprobeerd buiten de aansprakelijkheidsprocedure van mijn lichamelijk toegebracht letsel, mijn schade voor de extra onnodig opgelopen kosten in tijd en reizen om aan een voor mij leesbaar patiëntendossier te komen te declareren. Maar ook dit wordt klakkeloos doorgestuurd naar de verzekeraar. Van wie ik  verder nog niets van heb gehoord.

Immers een aansprakelijkheidsprocedures inzake mijn lichamelijk letsel is een geheel andere dan een vergoeding voor de onnodig gemaakte kosten voor het verkrijgen van een leesbaar patiëntendossier. Een recht als patiënt wat Medinova moedwillig geschonden heeft.

In het begin van deze story, heeft u kunnen lezen dat mijn pijn na de derde operatie in ernstige mate toenam, nadat de arts dokter Van Ommeren het titanium anker, zo later bleek,  ver buiten de gebruikelijke plaats in het glenoid met een scherpe punt door mijn kraakbeenlaag had geplaatst.

U heeft kunnen lezen dat ik zeer snel melding maakte van ernstige pijnen, op dat moment nog niet wetende wat de oorzaak was , maar zoals later bleek dat snelheid geboden was, zodat verdere verwoesting van mijn kraakbeen voorkomen had kunnen worden.

Mijn duidelijke emailwisselingen zal ik bijvoegen op de site. Hieruit blijkt dat deze e-mails goed zijn ontvangen en ik meerdere malen aan de bel heb getrokken. Helaas voor mij,  is hier zeer nonchalant mee omgegaan door de arts en heeft het tot wel 8 maanden na mijn melding geduurd, voordat zijn collega het verkeerd zittende anker bij mij verwijderde.

Hier is duidelijk sprake van nalatigheden, dit NB. na alles wat mij al eerder was gepasseerd.

Nu echter bij verschillende zittingen van het Tuchtcollege schijnt het geheugen van de arts zich in de steek gelaten te hebben..  En vertelt hij datmijn e-mails hem niet hebben bereikt.

Natuurlijk geloof ik hier niets van en omdat mijn e-mails wel altijd zijn beantwoord door de secretaresse is wel duidelijk bewijsbaar, dat deze of gene op de hoogte was van mijn e-mails

Voor mijnlichamelijk opgelopen schade maakt het natuurlijk niet meer uit of het de schuld van medewerker A of B  is geweest, Maar omdat dit soort nalatigheden,zeer grote gevolgen kan hebben voor een patiënt zal is dit dus tot op het bot uit laten zoeken.

Als het waar is dat de ontvanger van de e-mail , in dit geval de secretaresse, mevr. Kanbier, verzuimd heeft al mijn, correspondentie, steeds niet goed bij de arts aan te laten komen ( ook belangrijke MRI uitslagen van een MRI centrum, gericht aan Van Ommeren, schijnen volgens hem nimmer te zijn aangekomen) kunnen we spreken van een zeer kwalijke zaak. Om dit helder en transparant te krijgen en om herhaling hiervan voor ander patiënten te voorkomen heb ik over mevr. Kanbier dan ook maar een klacht gedeponeerd bij de klachtencommissie van Medinova. Deze vindt u terug onder de link klachten.

Maar de situatie is dermate ernstig dat in plaats van goed uitzoek werk of enige tegemoetkoming voor een zwaar gedupeerd patiënt door de kliniek Medinova, zij wijzen dat het een ieder ander zou kunnen zijn .. met ander woorden .. wie krijgt de zwarte piet toespeelt of deze of genen het zich niet meer kan herinneren.  In een ding zijn ze bij Medinova wel duidelijk, de beklaagde wil niet dat er een naam genoemd wordt bij een publicatie op mijn website.

U zult begrijpen dat ik dit nu 9 jaar na het gebeuren en ik nog geen enkele tegemoetkoming heb ontvangen van Medinova. Waarbij duidelijk is dat adviezen van de klachtencommissie in de wind geslagen wordt, men het met de Wet en regelgeving van de gezondheidszorgen en rechten van patiënten structureel niet wil na leven.  Van de directeur en klachtenfunctionaris mevr. Akkerman, zie ik alleen verzoeken aan de klachtencommissie om deze of gene niet met name te noemen op mijn website.

Zult U begrijpen dat ik geen enkele coulance meer heb betreffende fouten /of nonchalant handelende medewerkers of deze hun naam nu wel of nietgepubliceerd willen zien.

Door de laksheid van een omhoog geschoten directeur en hoe er wordt omgegaan met de  afwikkeling van mijn klachten door de kliniek, sta ik al 7 jaar op de zijlijn van het leven en doen dit soort verzoeken mij niets meer. Sterker nog buiten het publiceren op deze website, zet ik mijn verhaal ook ongecensureerd in de overig social media, zoals Facebook ed.. die in lengte van dagen te lezen zullen zijn.

Als falende artsen slecht functioneren, klachtenfunctionarissen of secretaresses  zonder verantwoordelijkheid  de gevolgen van hun nalatig handelen niet  willen in zien, zal ik dit voor de toezichthouders blijven voortbrengen. En deze gebeurtenissen met feiten onderbouwd op mijn website plaatsen en niet onder stoelen of banken vegen. Hebben ze daar moeite mee, nemen ze maar dezelfde moeite die ik doe en kan men ook tegen mij klachten bij de betreffende instanties indienen.

wordt vervolgd 

  laatste feiten

  http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2015/ECLI_NL_TGZCTG_2015_26

Dit was mijn derde procedure dat mijn klachten gegrond zijn verklaarden weer heeft de hadrleerse arts een waarschuwing gekregen nu ook van het centraal tuchtcollege.

Het regionaal tuchtcollege heeft uitspraak gedaan op mijn klacht van een slordige dossiervoering en dit gegrond verklaard van Ommeren heeft een maatregel opgelegd gekregen een waarschuwing! U leest dit onder de volgende link.

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken-in-domein/gezondheidszorg/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZREIN_2014_72/?beroepsgroep=Arts&InstantieNaam=regionaal_tuchtcollege_eindhoven&Pagina=1&ItemIndex=4

De directie heeft het drukker mij als gedupeerde patient met modder te gooien dan de werknemers volgens protocollen laten werken.

 

wordt vervolgd...  .